Home

Verordening (EEG) nr. 1508/74 van de Raad van 18 juni 1974 houdende sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, inzake de verbetering van bijlage A van Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de republiek Finland

Verordening (EEG) nr. 1508/74 van de Raad van 18 juni 1974 houdende sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, inzake de verbetering van bijlage A van Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de republiek Finland

Verordening (EEG) nr. 1508/74 van de Raad van 18 juni 1974 houdende sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, inzake de verbetering van bijlage A van Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de republiek Finland

Publicatieblad Nr. L 163 van 19/06/1974 blz. 0001 - 0003
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 11 Deel 6 blz. 0155


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1508/74 VAN DE RAAD

van 18 juni 1974

houdende sluiting van de Overeenkomst , in de vorm van een briefwisseling , inzake de verbetering van bijlage A van Protocol nr . 1 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,

Overwegende dat op 5 oktober 1973 te Brussel een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland ( 1 ) is ondertekend ; dat bijlage A van Protocol nr . 1 bij voornoemde Overeenkomst dient te worden verbeterd en de Overeenkomst , in de vorm van een briefwisseling , waarover te dien einde is onderhandeld , dient te worden gesloten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Namens de Gemeenschap wordt de Overeenkomst , in de vorm van een briefwisseling , inzake de verbetering van bijlage A van Protocol nr . 1 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland , gesloten .

De tekst van de briefwisseling is aan de onderhavige verordening gehecht .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen , die bevoegd is de in artikel 1 bedoelde Overeenkomst , in de vorm van een briefwisseling , te ondertekenen en hem de bevoegdheid te verlenen , die nodig is om de Gemeenschap te binden .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 18 juni 1974 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . ERTL

( 1 ) PB nr . L 328 van 28 . 11 . 1973 , blz . 2 .

BIJLAGE

Excellentie ,

Tijdens de onderhandelingen betreffende de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland , welke op 5 oktober 1973 te Brussel werd ondertekend , was het niet mogelijk bepaalde verschillen op te helderen tussen de invoerstatistieken van Finland enerzijds en van het Verenigd Koninkrijk anderzijds betreffende druk - en schrijfpapier met houtslijp , met uitzondering van doorslagpapier , van onderverdeling nr . 48.01 ex E van het gemeenschappelijk douanetarief , van oorsprong uit Finland .

Bij nader onderzoek is gebleken dat de fout te wijten was aan het feit dat belangrijke hoeveelheden van deze produkten tijdens de referentieperiode 1968/1971 uit Finland in het Verenigd Koninkrijk als " krantenpapier " zijn ingevoerd . Deze fout had destijds geen praktische gevolgen , daar beide produkten met vrijdom van recht in het Verenigd Koninkrijk werden ingevoerd .

Sindsdien heeft men geconstateerd dat de cijfers welke door de Finse douane-instanties voor de betrokken periode werden opgesteld grotendeels overeenkomen met die welke door belangrijke verbruikers van dit druk - en schrijfpapier in het Verenigd Koninkrijk werden verstrekt .

De cijfers van de Finse douane-instanties zijn de volgende :

1968 * 1969 * 1970 * 1971 * Jaarlijks gemiddelde 1968/1971 *

96 729 t * 144 360 t * 152 030 t * 189 863 t * 145 746 t *

De Gemeenschap is derhalve van mening dat overeenkomstig artikel 1 , lid 4 , van Protocol nr . 1 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland het aanvankelijke contingent met vrijdom van recht voor bedoeld druk - en schrijfpapier dat het Verenigd Koninkrijk in 1974 kan openen 177 155 t moet bedragen .

Bijgevolg moet de hoeveelheid achter onderverdeling 48.01 ex E " Druk - en schrijfpapier met houtslijp , met uitzondering van doorslagpapier " in de kolom Verenigd Koninkrijk van bijlage A van voornoemd Protocol nr . 1 , 177 155 ton bedragen in plaats van 103 167 ton .

U zoudt mij ten zeerste verplichten indien U mij de instemming van de Republiek Finland met de inhoud van deze brief zoudt willen bevestigen .

Gelieve , Excellentie , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaarden .

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Mijnheer ,

Ik heb de eer U de goede ontvangst te bevestigen van Uw brief van vandaag waarin U mij het volgende mededeelt :

" Tijdens de onderhandelingen betreffende de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland , welke op 5 oktober 1973 te Brussel werd ondertekend , was het niet mogelijk bepaalde verschillen op te helderen tussen de invoerstatistieken van Finland enerzijds en van het Verenigd Koninkrijk anderzijds betreffende druk - en schrijfpapier met houtslijp , met uitzondering van doorslagpapier , van onderverdeling nr . 48.01 ex E van het gemeenschappelijke douanetarief , van oorsprong uit Finland .

Bij nader onderzoek is gebleken dat de fout te wijten was aan het feit dat belangrijke hoeveelheden van deze produkten tijdens de referentieperiode 1968/1971 uit Finland in het Verenigd Koninkrijk als " krantenpapier " zijn ingevoerd . Deze fout had destijds geen praktische gevolgen , daar beide produkten met vrijdom van recht in het Verenigd Koninkrijk werden ingevoerd .

Sindsdien heeft men geconstateerd dat de cijfers welke door de Finse douane-instanties voor de betrokken periode werden opgesteld grotendeels overeenkomen met die welke door belangrijke verbruikers van dit druk - en schrijfpapier in het Verenigd Koninkrijk werden verstrekt .

De cijfers van de Finse douane-instanties zijn de volgende :

1968 * 1969 * 1970 * 1971 * Jaarlijks gemiddelde 1968/1971 *

96 729 t * 144 360 t * 152 030 t * 189 863 t * 145 746 t *

De Gemeenschap is derhalve van mening dat overeenkomstig artikel 1 , lid 4 , van Protocol nr . 1 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland het aanvankelijke contingent met vrijdom van recht voor bedoeld druk - en schrijfpapier dat het Verenigd Koninkrijk in 1974 kan openen 177 155 t moet bedragen .

Bijgevolg moet de hoeveelheid achter onderverdeling 48.01 ex E " Druk - en schrijfpapier met houtslijp , met uitzondering van doorslagpapier " in de kolom Verenigd Koninkrijk van bijlage A van voornoemd Protocol nr . 1 , 177 155 ton bedragen in plaats van 103 167 ton .

U zoudt mij ten zeerste verplichten indien U mij de instemming van de Republiek Finland met de inhoud van deze brief zoudt willen bevestigen . "

Ik heb de eer U de instemming van de Republiek Finland met het voorafgaande te bevestigen .

Gelieve , mijnheer , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden .

Namens de Republiek Finland