Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 895/75 VAN DE RAAD VAN 18 MAART 1975 HOUDENDE SLUITING VAN HET COMPLEMENTAIR PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK

VERORDENING ( EEG ) NR. 895/75 VAN DE RAAD VAN 18 MAART 1975 HOUDENDE SLUITING VAN HET COMPLEMENTAIR PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK

VERORDENING ( EEG ) NR. 895/75 VAN DE RAAD VAN 18 MAART 1975 HOUDENDE SLUITING VAN HET COMPLEMENTAIR PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK

Publicatieblad Nr. L 106 van 26/04/1975 blz. 0001
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 11 Deel 7 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 5 blz. 0155
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 5 blz. 0155


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 895/75 VAN DE RAAD

van 18 maart 1975

houdende sluiting van het Complementair Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,

Overwegende dat in verband met het feit dat Noorwegen niet tot de Europese Gemeenschappen is toegetreden , het Complementair Protocol moet worden gesloten bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Namens de Gemeenschap wordt het Complementair Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk gesloten .

Het Protocol is opgenomen in de bijlage .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om het in artikel 1 bedoelde Protocol te ondertekenen , en hem de bevoegdheid te verlenen die nodig is om de Gemeenschap te binden ( 1 ) .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1975 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 18 maart 1975 .

Voor de Raad

De Voorzitter

R . RYAN

( 1 ) De datum van ondertekening van dit Protocol zal in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt worden .

COMPLEMENTAIR PROTOCOL

bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk

DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

enerzijds ,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK ,

anderzijds ,

ZIJN OVEREENGEKOMEN de onderstaande wijzigingen aan te brengen in hun Overeenkomst van 22 juli 1972 :

Artikel 1

De tekst van de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd :

1 . in artikel 4 , lid 2 , wordt " , Noorwegen " geschrapt ;

2 . in artikel 4 , lid 2 , en in artikel 5 , lid 3 , tweede alinea , wordt de zinsnede " die is opgesteld en aangenomen door de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland " geschrapt ;

3 . in artikel 5 , lid 3 , eerste en tweede alinea , wordt " Protocol Nr . 1 " vervangen door " de Protocollen nrs . 1 en 2 " ;

4 . in artikel 36 , eerste alinea , worden de woorden " de Italiaanse , de Nederlandse en de Noorse " vervangen door " de Italiaanse en de Nederlandse " ;

5 . aan het einde van de Overeenkomst worden de volgende teksten geschrapt :

- " Utferdiget i Brussel , tjueandre juli nitten hundre og syttito . " ,

- " For Raadet for De Europeiske Fellesskap " .

Artikel 2

Protocol nr . 1 wordt als volgt gewijzigd :

1 . in artikel 1 , lid 3 en 4 , en in artikel 3 , sub f ) , tweede alinea , eerste streepje , wordt " , Noorwegen " geschrapt ;

2 . in artikel 4 , lid 2 en 3 , en in artikel 6 , lid 6 , tweede alinea , wordt " Noorwegen " geschrapt ;

3 . in bijlage A wordt in de titel " , NOORWEGEN " geschrapt en komt de kolom " Noorwegen " te vervallen ;

4 . in bijlage E komt de kolom " Noorwegen " te vervallen .

Artikel 3

Protocol nr . 2 wordt als volgt gewijzigd :

1 . in artikel 2 , lid 1 , punt b ) in limine , en sub i ) , tweede streepje , en in lid 2 , tweede alinea , wordt " , Noorwegen " geschrapt ;

2 . in artikel 2 , lid 1 , punt b ) , sub i ) , en lid 3 , wordt de zinsnede " die is opgesteld en aangenomen door de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland " geschrapt .

Artikel 4

Protocol nr . 3 wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 2 , lid 1 in limine , wordt als volgt gelezen :

" 1 . Indien het handelsverkeer tussen de Gemeenschap of Oostenrijk enerzijds en Finland , IJsland , Noorwegen , Portugal , Zweden en Zwitserland anderzijds , alsmede tussen al deze zes landen onderling , geregeld is in overeenkomsten die dezelfde regels bevatten als dit Protocol , worden eveneens beschouwd als : " ;

2 . in artikel 2 , lid 1 , punt A in limine , en sub a ) , en punt B in limine , en sub a ) , worden de woorden " vijf landen " vervangen door " zes landen " ;

3 . in artikel 7 , wordt tussen " IJsland , " en " Portugal " " Noorwegen , " ingelast ;

4 . artikel 23 , lid 2 en 3 , wordt als volgt gelezen :

" 2 . Onverminderd artikel 1 van Protocol nr . 2 kan voor de in Denemarken of het Verenigd Koninkrijk ingevoerde en bewerkte of verwerkte produkten in deze twee landen alleen voor de in artikel 25 , lid 1 , van dit Protocol bedoelde produkten teruggave van douanerechten plaatsvinden of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook worden verleend , wanneer door de douaneautoriteiten van Denemarken of het Verenigd Koninkrijk een certificaat inzake goederenverkeer is afgegeven ten einde die produkten in Oostenrijk onder de aldaar geldende en in artikel 3 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde tariefbepalingen te doen vallen .

3 . Onverminderd artikel 1 van Protocol nr . 2 kan voor de in Oostenrijk ingevoerde en bewerkte of verwerkte produkten in Oostenrijk alleen voor de in artikel 25 , lid 1 , van dit Protocol bedoelde produkten teruggave van douanerechten plaatsvinden of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook worden verleend , wanneer door de douaneautoriteiten van Oostenrijk een certificaat inzake goederenverkeer is afgegeven ten einde die produkten in Denemarken of het Verenigd Koninkrijk onder de in die twee landen geldende en in artikel 3 , lid 1 , van de Overeenkomst bedoelde tariefbepalingen te doen vallen . " ;

5 . in artikel 24 , lid 2 , derde streepje , wordt " , Noorwegen " geschrapt en na het vijfde streepje van dit lid , worden de woorden " vijf landen " vervangen door " zes landen " ;

6 . in artikel 25 , lid 1 , zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr . 9/73 van het Gemengd Comité , worden sub a ) en sub b ) , punt 2 de woorden " vijf landen " vervangen door " zes landen " ;

7 . in artikel 26 , wordt tussen " IJsland , " en " Portugal " " Noorwegen , " ingelast ;

8 . in artikel 27 , lid 1 en 2 , worden de woorden " vijf andere landen " vervangen door " zes andere landen " ;

9 . in bijlage I wordt in aantekening 10 en 13 " , Noorwegen " geschrapt .

Artikel 5

In Protocol nr . 4 wordt de zinsnede " die is opgesteld en aangenomen door de Conferentie tussen de Europese Gemeenschappen en het Koninkrijk Denemarken , Ierland , het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland " geschrapt .

Artikel 6

In de Slotakte worden de volgende teksten geschrapt :

- " Utferdiget i Brussel , tjueandre juli nitten hundre og syttito . " ,

- For Raadet for De Europeiske Fellesskap " .

Artikel 7

Dit Complementair Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse , de Italiaanse en de Nederlandse taal , zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek .