Home

Verordening (EEG) nr. 1735/75 van de Raad van 24 juni 1975 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 803/68 inzake de douanewaarde van de goederen

Verordening (EEG) nr. 1735/75 van de Raad van 24 juni 1975 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 803/68 inzake de douanewaarde van de goederen

Verordening (EEG) nr. 1735/75 van de Raad van 24 juni 1975 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 803/68 inzake de douanewaarde van de goederen

Publicatieblad Nr. L 183 van 14/07/1975 blz. 0001 - 0002


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1735/75 VAN DE RAAD

van 24 juni 1975

houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 inzake de douanewaarde van de goederen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 213 en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat artikel 9 , lid 1 , sub a ) , van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 van de Raad van 27 juni 1968 inzake de douanewaarde van de goederen ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1028/75 ( 4 ) , bepaalt dat de betaalde of te betalen prijs als douanewaarde kan worden aanvaard indien de overeenkomst van koop en verkoop ten uitvoer wordt gebracht binnen de in artikel 10 van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 gestelde termijnen ;

Overwegende dat dit laatste artikel , lid 1 , erin voorziet dat de betaalde of te betalen prijs kan worden aanvaard voor de toepassing van artikel 9 van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 , mits tussen de datum van de overeenkomst van koop en verkoop en het tijdstip bedoeld in artikel 5 , sub a ) of b ) , geen langere termijn dan zes maanden is gelegen en dat overeenkomstig lid 2 tot en met 4 van hetzelfde artikel , deze tolerantie , onder bepaalde voorwaarden , op twaalf of meer dan twaalf maanden tot ten hoogste vierentwintig maanden gebracht kan worden door middel van toepassingsverordeningen vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 van genoemde verordening ;

Overwegende dat uit ervaring de noodzakelijkheid is gebleken om de lijst van de goederen ten aanzien waarvan bijzondere toleranties toepassing kunnen vinden , dikwijls te vernieuwen met het doel , hetzij om aan de lijst nieuwe goederen toe te voegen , hetzij om de genoemde tolerantietermijn te wijzigen , hetzij om de omschrijving van sommige elementen an de lijst aan te passen overeenkomstig de in het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen regelmatig aangebrachte wijzigingen ;

Overwegende dat de instelling van een algemene tolerantie van twaalf maanden een aanzienlijke vereenvoudiging in dit opzicht zou betekenen ;

Overwegende dat een dergelijke maatregel , mits deze vergezeld gaat van een wijziging van artikel 10 , lid 7 , van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 , om te beklemtonen dat de toepassing van de tolerantie of algemeen of met betrekking tot bepaalde goederen geschorst kan worden gedurende perioden van onstandvastige prijzen , het evenwicht zou handhaven tussen enerzijds het doel van de huidige tekst van genoemd artikel , dat het in de meeste gevallen mogelijk maakt om als uitgangspunt van de schatting betaalde of te betalen prijzen aan te nemen , en anderzijds de noodzaak niet te veel af te wijken , bij schatting , van de prijs die kan worden bedongen op het tijdstip bedoeld in artikel 5 van genoemde verordening ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 10 van Verordening ( EEG ) nr . 803/68 komt als volgt te luiden :

1 . De betaalde of te betalen prijs kan worden aanvaard voor de toepassing van artikel 9 , mits tussen de datum van de overeenkomst van koop en verkoop en het tijdstip bedoeld in artikel 5 , sub a ) of b ) , geen langere termijn dan twaalf maanden is gelegen .

2 . Voor goederen welke gewoonlijk worden verkocht met een leveringstermijn van meer dan twaalf maanden kan de tolerantie dienovereenkomstig vergroot worden tot ten hoogste vierentwintig maanden .

3 . De goederen ten aanzien waarvan de in lid 2 bedoelde tolerantie toepassing kan vinden , worden , evenals de duur van de bedoelde tolerantie , vastgesteld volgens de procedure van artikel 17 .

4 . Indien goederen op speciale bestelling worden vervaardigd , kan de betaalde of te betalen prijs , voor de toepassing van artikel 9 worden aanvaard , mits binnen de overeengekomen termijnen geleverd wordt .

5 . Indien wordt aangetoond dat de leveringstermijn door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden de krachtens de leden 1 tot en met 4 toegestane tolerantie heeft overschreden , kan deze dienovereenkomstig worden vergroot .

6 . De toleranties , bedoeld in de leden 1 tot en met 4 , kunnen in perioden van onstandvastige prijzen worden geschorst volgens de procedure van artikel 17 . "

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1976 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 24 juni 1975 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . FITZGERALD

( 1 ) PB nr . C 140 van 13 . 11 . 1974 , blz . 66 .

( 2 ) PB nr . C 16 van 23 . 1 . 1975 , blz . 22 .

( 3 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 6 .

( 4 ) PB nr . L 102 van 22 . 4 . 1975 , blz . 1 .