Home

Verordening (EEG) nr. 1850/75 van de Raad van 10 juli 1975 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en Griekenland en Turkije, anderzijds, wanneer goederen vanuit Oostenrijk worden doorverzonden

Verordening (EEG) nr. 1850/75 van de Raad van 10 juli 1975 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en Griekenland en Turkije, anderzijds, wanneer goederen vanuit Oostenrijk worden doorverzonden

Verordening (EEG) nr. 1850/75 van de Raad van 10 juli 1975 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en Griekenland en Turkije, anderzijds, wanneer goederen vanuit Oostenrijk worden doorverzonden

Publicatieblad Nr. L 188 van 19/07/1975 blz. 0001
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 2 blz. 0097
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 3 blz. 0023
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 3 blz. 0023


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1850/75 VAN DE RAAD

van 10 juli 1975

houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap , enerzijds , en Griekenland en Turkije , anderzijds , wanneer goederen vanuit Oostenrijk worden doorverzonden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,

Overwegende dat het sluiten van een Overeenkomst met de Republiek Oostenrijk inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en Griekenland en Turkije anderzijds wanneer goederen vanuit Oostenrijk worden doorverzonden , het internationale goederenverkeer zal vergemakkelijken ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Namens de Gemeenschap wordt de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en Griekenland en Turkije anderzijds , wanneer goederen vanuit Oostenrijk worden doorverzonden , gesloten .

De tekst van deze Overeenkomst is aan deze verordening gehecht .

Artikel 2

In toepassing van artikel 11 , lid 1 , van de Overeenkomst gaat de Voorzitter van de Raad over tot kennisgeving dat , voor wat de Gemeenschap betreft , de voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst vereiste procedures zijn voltooid ( 1 ) .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 10 juli 1975 .

Voor de Raad

De Voorzitter

E . COLOMBO

( 1 ) De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt .

OVEREENKOMST

tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en Griekenland en Turkije anderzijds , wanneer de goederen vanuit Oostenrijk worden doorverzonden

DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

enerzijds

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK ,

anderzijds ,

WENSENDE de bij het goederenverkeer tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en de met haar door associatieovereenkomsten verbonden Staten Griekenland en Turkije anderzijds te vervullen formaliteiten te vereenvoudigen wanneer de bedoelde goederen , vanuit Oostenrijk , eventueel na overlading of opslag , worden doorverzonden ,

OVERWEGENDE dat de op 30 november 1972 ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Oostenrijk over de toepassing van de voorschriften inzake communautair douanevervoer in een ruime samenwerking tussen de douaneadministraties van de Lid-Staten en die van Oostenrijk voorziet welke op het beginsel van wederzijds vertrouwen is gebaseerd ; dat deze samenwerking , met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten , eveneens bij het goederenverkeer tussen de Gemeenschap enerzijds en Griekenland en Turkije anderzijds zou kunnen worden ingesteld ,

HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OMTRENT DE VOLGENDE BEPALINGEN :

Artikel 1

In de zin van de onderhavige Overeenkomst worden verstaan onder :

a ) " Gemeenschap " : de Europese Economische Gemeenschap ;

b ) " Lid-Staat " : een Lid-Staat van de Gemeenschap ;

c ) " Overeenkomst inzake douanevervoer " : de Overeenkomst van 30 november 1972 tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Oostenrijk over de toepassing van de voorschriften inzake communautair douanevervoer .

Artikel 2

1 . Onder voorbehoud van lid 2 is deze Overeenkomst van toepassing op de goederen waarvoor in het kader van het handelsverkeer tussen de Gemeenschap enerzijds en Griekenland en Turkije anderzijds certificaten inzake goederenverkeer volgens de in bijlage I of II opgenomen modellen zijn opgemaakt en welke vanuit Oostenrijks grondgebied , eventueel na overlading of opslag in een douane-entrepot , worden doorverzonden .

2 . De in bijlage III opgenomen goederen zijn van de toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst uitgesloten .

Artikel 3

1 . Voor de goederen als bedoeld bij artikel 2 , lid 1 , dient een in een Lid-Staat , in Griekenland of in Turkije opgemaakt certificaat inzake goederenverkeer te worden overgelegd op het bevoegde Oostenrijkse douanekantoor . Het certificaat inzake goederenverkeer dient te zijn gedrukt en ingevuld in één van de bij artikel 14 bedoelde talen of in de Griekse of Turkse taal . Indien de Griekse of Turkse taal wordt gebruikt , dient het certificaat eveneens in één van de bij artikel 14 bedoelde talen te worden ingevuld .

2 . Ten einde hun identiteit en hun ongeschonden staat te waarborgen blijven de goederen onder het bestendig toezicht van de Oostenrijkse douaneadministratie .

3 . De goederen moeten afzonderlijk opgeslagen zijn geweest en mogen geen andere behandelingen hebben ondergaan dan die welke nodig waren om de goederen in hun oorspronkelijke staat te bewaren of die welke er in bestonden de goederen , zonder de verpakking te vervangen , in onderscheidene partijen te splitsen .

Artikel 4

1 . Ingeval goederen als bedoeld bij artikel 2 , lid 1 , opnieuw worden verzonden dient uit het certificaat inzake goederenverkeer te blijken dat aan de in artikel 3 vastgestelde voorwaarden is voldaan .

2 . Te dien einde wordt door het bevoegde Oostenrijkse douanekantoor , ingeval de zending wordt doorverzonden zonder te zijn gesplitst , de vermelding " Direkte Weiterleitung EWG " in het vak " Omschrijving van de goederen " van het certificaat aangebracht en door de afdruk van het dienststempel en het vermelden van de datum gewaarmerkt .

Ingeval de zending wordt doorverzonden na in Oostenrijk te zijn gesplitst , dient voor elke partij een fotocopie te worden gemaakt van het bij het bevoegde Oostenrijkse douanekantoor overgelegde certificaat inzake goederenverkeer . Op de bovenste rand van de fotocopie dient in het rood de vermelding " TEILSENDUNG " te worden aangebracht . Op de fotocopie dienen nauwkeurig de goederen te worden vermeld die de deelzending omvat . Deze aantekeningen dienen door de afdruk van het dienststempel en de vermelding van de datum te worden gewaarmerkt .

3 . De splitsing van de zending dient door een passende aantekening op het oorspronkelijk certificaat inzake goederenverkeer te worden vermeld . Het oorspronkelijk certificaat wordt gedurende ten minste twee jaar door het bevoegde Oostenrijkse douanekantoor bewaard en in het kader van de bij artikel 6 bedoelde administratieve samenwerking op verzoek toegezonden aan de douaneadministratie van de betrokken Lid-Staat .

Artikel 5

De opnieuw verzonden goederen alsmede het door het bevoegde Oostenrijkse douanekantoor gewaarmerkte certificaat inzake goederenverkeer of - in geval van splitsing van de zending - de door het bevoegde Oostenrijkse douanekantoor gewaarmerkte fotocopie van genoemd certificaat dienen binnen een termijn van 6 maanden , te rekenen vanaf de datum van afgifte van het oorspronkelijk certificaat , aan de douaneautoriteiten van het land van invoer te worden overgelegd .

Artikel 6

1 . Voor zover nodig stellen de douaneadministraties van de Lid-Staten enerzijds en van de Republiek Oostenrijk anderzijds elkaar uit eigen beweging of op verzoek wederzijds in kennis van de vaststellingen , documenten , verslagen , processenverbaal en inlichtingen met betrekking tot de goederen welke in het land van invoer werden aangeboden als goederen die in het kader van deze Overeenkomst vanuit Oostenrijk werden doorverzonden alsmede met betrekking tot de onregelmatigheden en overtredingen welke bij het in deze Overeenkomst bedoelde goederenverkeer werden begaan .

2 . De douaneadministraties van de Lid-Staten zijn bevoegd om de in het kader van de bij lid 1 bedoelde administratieve samenwerking verkregen documenten en inlichtingen aan de Griekse en Turkse autoriteiten toe te sturen .

Artikel 7

De bepalingen van deze Overeenkomst vormen geen beletsel voor de verboden of beperkingen van invoer , uitvoer of doorvoer uitgevaardigd door de Republiek Oostenrijk en welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare orde , de openbare veiligheid , de openbare zedelijkheid , de gezondheid , het leven van personen , dieren of planten , het nationaal artistiek , historisch en archeologisch bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom .

Artikel 8

1 . De krachtens artikel 15 van de Overeenkomst inzake douanevervoer ingestelde Gemengde Commissie draagt zorg voor de toepassing van de onderhavige Overeenkomst . Te dien einde doet zij aanbevelingen en neemt in de in lid 3 bepaalde gevallen besluiten .

2 . De Gemengde Commissie beveelt met name aan :

a ) wijzigingen in deze Overeenkomst ;

b ) elke andere maatregel met het oog op de toepassing van deze Overeenkomst .

3 . Zij stelt vast , door middel van besluiten :

a ) de wijzigingen in artikel 2 van deze Overeenkomst die noodzakelijk zijn ingevolge een wijziging van de bij deze Overeenkomst behorende modellen van certificaten inzake goederenverkeer ;

b ) de wijzigingen in de artikelen 3 , 4 , 5 en 9 van deze Overeenkomst ;

c ) de wijzigingen in de bijlagen bij deze Overeenkomst .

Deze besluiten worden door de Overeenkomstsluitende Partijen overeenkomstig hun eigen voorschriften ten uitvoer gelegd .

Artikel 9

De bijlagen I , II en III vormen een integrerend deel van deze Overeenkomst .

Artikel 10

1 . De Gemeenschap verbindt zich ertoe te streven naar een doelmatige aanpassing van de methoden van administratieve samenwerking die de voorwaarden omvatten voor de uitvoering van de preferentiële regeling die de Gemeenschap enerzijds en Griekenland en Turkije anderzijds onderling toepassen op goederen welke vanuit Oostenrijk worden doorverzonden .

2 . Zodra aan de in het kader van het handelsverkeer met elk van beide Staten vereiste voorwaarden voor de toepassing van de onderhavige Overeenkomst is voldaan , stelt de Gemeenschap de Republiek Oostenrijk daarvan in kennis .

Artikel 11

1 . Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar kennis hebben gegeven van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures .

2 . De bepalingen van deze Overeenkomst zijn respectievelijk van toepassing op het handelsverkeer met Griekenland en Turkije met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van de bij artikel 10 , lid 2 , bedoelde kennisgeving .

Artikel 12

De Overeenkomstsluitende Partijen geven elkaar kennis van de bepalingen die zij ter uitvoering van deze Overeenkomst vaststellen .

Artikel 13

Elke Overeenkomstsluitende Partij kan deze Overeenkomst met een opzegtermijn van 6 maanden opzeggen .

Artikel 14

Deze Overeenkomst is opgesteld in twee exemplaren in de Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse , de Italiaanse en de Nederlandse taal , zijnde elk van deze teksten gelijkelijk authentiek .

BIJLAGE I : zie P.b .

BIJLAGE II : zie P.b .

BIJLAGE III

Lijst van de goederen die van de toepassing van de Overeenkomst zijn uitgesloten

( artikel 2 , tweede lid )

Nr . van de Nomenclatuur van Brussel * Omschrijving van de goederen * Land van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer *

ex 07.01 * Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld : * *

* - Olijven bestemd voor het vervaardigen van olie * Griekenland *

ex 07.03 * Groenten en moeskruiden , in water , waaraan , voor het voorlopig verduurzamen , zout , zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd , doch niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie : * *

* - Olijven bestemd voor het vervaardigen van olie * Griekenland *

ex 10.01 * Tarwe en mengkoren : * *

* - harde tarwe ( " durum " ) * Turkije *

10.02 * Rogge * Turkije *

ex 10.07 * Boekweit , kanariezaad en gierst ( pluimgierst , trosgierst , sorgho , enz . ) ; andere granen * *

* - Gierst * Turkije *

ex 15.07 * Plantaardige vette oliën , vloeibaar of vast , ruw , gezuiverd of geraffineerd : * *

* - andere olijfolie dan die welke aan een raffinage-proces onderworpen is geweest * Griekenland , Turkije *

* - Olijfolie welke aan een raffinageproces onderworpen is geweest * Griekenland *

ex 15.17 * Afvallen , afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was * *

* - welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft * Griekenland *

ex 23.04 * Perskoeken , ook die van olijven , en andere bij de winning van plantaardige oliën verkregen afvallen , met uitzondering van droesem of bezinksel : * *

* - Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen afvallen * Griekenland *

Udfaerdiget i Wien , den elvte juni nitten hundrede og femoghalvfjerds .

Geschehen zu Wien am elften Juni neunzehnhundertfuenfundsiebzig .

Done at Vienna on the eleventh day of June in the year one thousand nine hundred and seventy-five .

Fait à Vienne , le onze juin mil neuf cent soixante-quinze .

Fatto a Vienna , addì undici giugno millenovecentosettantacinque .

Gedaan te Wenen , elf juni negentienhonderd vijfenzeventig .

For Raadet for De europaeiske Faellesskaber

Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Fuer die Republik Oesterreich