Home

Verordening (EEG) nr. 2520/75 van de Commissie van 2 oktober 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 497/70 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verlening van restituties bij de uitvoer van groenten en fruit

Verordening (EEG) nr. 2520/75 van de Commissie van 2 oktober 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 497/70 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verlening van restituties bij de uitvoer van groenten en fruit

Verordening (EEG) nr. 2520/75 van de Commissie van 2 oktober 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 497/70 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verlening van restituties bij de uitvoer van groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 257 van 03/10/1975 blz. 0012 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 6 blz. 0156
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 13 blz. 0146
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 6 blz. 0156


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2520/75 VAN DE COMMISSIE

van 2 oktober 1975

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 497/70 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verlening van restituties bij de uitvoer van groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2482/75 ( 2 ) , en met name op artikel 30 , lid 4 ,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 2511/69 van de Raad van 9 december 1969 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de produktie en de afzet van citrusvruchten in de Gemeenschap ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2481/75 ( 4 ) , voorziet in het toekennen van een financiële compensatie voor citroenen tot 31 mei 1976 ;

Overwegende dat het dienstig is de bepalingen van artikel 1 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 497/70 van de Commissie van 17 maart 1970 houdende de uitvoeringsbepalingen inzake de verlening van restituties bij de uitvoer van groenten en fruit ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2553/74 ( 6 ) uit te breiden tot citroenen teneinde de mogelijkheid te vermijden dat restituties worden toegekend bij de uitvoer van die produkten die de financiële compensatie bedoeld in artikel 6 van Verordening ( EEG ) nr . 2511/69 genoten hebben ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De tekst van artikel 1 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 497/70 wordt door de volgende tekst vervangen :

" 2 . Voor de betaling van de restitutie bij de uitvoer van sinaasappelen , mandarijnen en tot 31 mei 1976 van citroenen uit een andere Lid-Staat dan de producerende Lid-Staat moet bovendien het bewijs worden geleverd dat voor de produkten waarvoor de restitutie wordt aangevraagd , niet de financiële compensatie is toegekend uit hoofde van Verordening ( EEG ) nr . 2511/69 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de produktie en de afzet van citrusvruchten in de Gemeenschap . "

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 2 oktober 1975 .

Voor de Commissie

P . J . LARDINOIS

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 118 van 20 . 5 . 1972 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 254 van 1 . 10 . 1975 , blz . 3 .

( 3 ) PB nr . L 318 van 18 . 12 . 1969 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 254 van 1 . 10 . 1975 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 62 van 18 . 3 . 1970 , blz . 15 .

( 6 ) PB nr . L 273 van 8 . 10 . 1974 , blz . 16 .