Home

Verordening (EEG) nr. 2716/75 van de Commissie van 24 oktober 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1380/75 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen

Verordening (EEG) nr. 2716/75 van de Commissie van 24 oktober 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1380/75 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen

Verordening (EEG) nr. 2716/75 van de Commissie van 24 oktober 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1380/75 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen

Publicatieblad Nr. L 276 van 27/10/1975 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 13 blz. 0153


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2716/75 VAN DE COMMISSIE

van 24 oktober 1975

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1380/75 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 974/71 van de Raad van 12 mei 1971 betreffende bepaalde conjunctuurpolitieke maatregelen welke naar aanleiding van de tijdelijke verruiming van de fluctuatiemarges van de valuta's van sommige Lid-Staten dienen te worden genomen in de landbouwsector ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 475/75 ( 2 ) , en met name op artikel 6 ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 475/75 van de Raad van 27 februari 1975 betreffende de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2638/75 ( 3 ) , nieuwe representatieve wisselkoersen voor het Engelse en het Ierse pond zijn vastgesteld ; dat deze koersen in beginsel met ingang van 27 oktober 1975 gelden , behalve voor de produkten uit de sector granen waarvoor de inwerkingtreding van de nieuwe koersen is uitgesteld tot 1 juli 1976 wat zachte tarwe betreft en tot 3 november 1975 wat de overige produkten betreft , evenals voor de produkten uit de sector rundvlees waarvoor zij met ingang van 5 januari 1976 gelden ;

Overwegende dat de datum waarop de representatieve koersen voor het Ierse en het Engelse pond worden toegepast voor de sector granen verschilt van die voor de sector rundvlees ; dat het bijgevolg mogelijk is dat de in artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 974/71 genoemde afwijking slechts bereikt kan worden ten opzichte van de koersen die vanaf 27 oktober 1975 gelden ; dat het om praktische redenen en omwille van de eenvormigheid in de berekening van de monetaire compenserende bedragen , dienstig is te bepalen dat de monetaire compenserende bedragen voor alle sectoren worden gewijzigd indien de in artikel 3 van de bovengenoemde verordening bedoelde afwijking wordt bereikt ten opzichte van de vanaf deze datum geldende koersen ;

Overwegende dat de toepassing van deze koersen leidt tot de toepassing van onderling niet veel afwijkende compenserende bedragen , die als grondslag voor de berekening dienen ; dat onder deze omstandigheden het ontbreken van compenserende bedragen geen aanleiding zal geven tot verstoringen in het handelsverkeer van de betrokken landbouwprodukten tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland ; dat het aldus mogelijk is te bepalen dat tussen deze beide landen geen monetaire compenserende bedragen worden geheven of toegekend ; dat deze maatregel evenwel slechts kan worden toegepast vanaf de data met ingang waarvan de betrokken koersen gelden ; dat Verordening ( EEG ) nr . 1380/75 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen ( 4 ) dus moet worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de Comités van beheer voor wijn , granen , varkensvlees , slachtpluimvee en eieren , suiker , melk en zuivelprodukten en van rundvlees ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 5 van Verordening ( EEG ) nr . 1380/75 wordt aangevuld met de volgende alinea :

" In de periode waarin voor het Ierse pond en het Engelse pond koersen worden toegepast die verschillen naar gelang van het produkt , brengt een wijziging van de monetaire compenserende bedragen op grond van artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 974/71 , voortspruitend uit de nieuwe representatieve koersen die gelden vanaf 27 oktober 1975 en vermeld zijn in Verordening ( EEG ) nr . 475/75 , een wijziging mede van de monetaire compenserende bedragen voor alle produkten op grond van de verschillen die zijn geconstateerd voor de voor elk van deze geldende koers .

De monetaire compenserende bedragen worden niet gewijzigd als de afwijking bedoeld in artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 974/71 slechts wordt bereikt ten opzichte van de representatieve koersen welke voor het Ierse pond en het Engelse pond voor 27 oktober 1975 van toepassing waren . "

Artikel 2

Aan artikel 9 van Verordening ( EEG ) nr . 1380/75 wordt een als volgt luidend lid 3 toegevoegd :

" 3 . In het handelsverkeer tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden geen monetaire compenserende bedragen toegekend of geheven .

Deze twee Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat het monetaire compenserende bedrag wordt geheven in alle gevallen dat het produkt in de andere Lid-Staat niet in het vrije verkeer wordt gebracht .

De bovenstaande alineas zijn evenwel slechts van toepassing met ingang van :

- 3 november 1975 voor de produkten uit de sector granen , eieren en pluimvee ,

- 5 januari 1976 voor de produkten uit de sector rundvlees ,

- 1 juli 1976 voor zachte tarwe , evenals voor de produkten waarvan het monetaire compenserende bedrag wordt afgeleid van dat voor zachte tarwe en die zijn vermeld in de verordening houdende vaststelling van de monetaire compenserende bedragen . "

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 27 oktober 1975 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 24 oktober 1975 .

Voor de Commissie

P . J . LARDINOIS

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 106 van 12 . 5 . 1971 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 52 van 28 . 2 . 1975 , blz . 28 .

( 3 ) PB nr . L 269 van 18 . 10 . 1975 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 139 van 30 . 5 . 1975 , blz . 37 .