Home

Verordening (EEG) nr. 3426/75 van de Raad van 18 december 1975 betreffende de toepassing van de Besluiten nr. 1/75 en nr. 2/75 van het Gemengd Comité E.E.G.- Zwitserland inzake de methoden van administratieve samenwerking

Verordening (EEG) nr. 3426/75 van de Raad van 18 december 1975 betreffende de toepassing van de Besluiten nr. 1/75 en nr. 2/75 van het Gemengd Comité E.E.G.- Zwitserland inzake de methoden van administratieve samenwerking

++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3426/75 VAN DE RAAD

van 18 december 1975

betreffende de toepassing van de Besluiten nr . 1/75 en nr . 2/75 van het Gemengd Comité E.E.G.-Zwitserland inzake de methoden van administratieve samenwerking

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat op 22 juli 1972 een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat ( 1 ) is ondertekend , die op 1 januari 1973 in werking is getreden ;

Overwegende dat het Gemengd Comité op 1 december 1975 , op grond van artikel 28 van Protocol nr . 3 betreffende de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " en de methoden van administratieve samenwerking , dat een integrerend deel uitmaakt van die Overeenkomst , de Besluiten nr . 1/75 en nr . 2/75 inzake de methoden van administratieve samenwerking heeft aangenomen ;

Overwegende dat deze besluiten in de Gemeenschap dienen te worden toegepast ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat zijn de aan deze verordening gehechte Besluiten nr . 1/75 en nr . 2/75 van het Gemengd Comité in de Gemeenschap van toepassing .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1976 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 18 december 1975 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . TOROS

( 1 ) PB nr . L 300 van 31 . 12 . 1972 , blz . 189 .