Home

76/43/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1975 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig Richtlijn nr. 72/159/EEG (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

76/43/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1975 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig Richtlijn nr. 72/159/EEG (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

76/43/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1975 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig Richtlijn nr. 72/159/EEG (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 008 van 15/01/1976 blz. 0034 - 0034


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1975

ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig Richtlijn nr . 72/159/EEG

( Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek )

( 76/43/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn nr . 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven ( 1 ) , met name op artikel 18 , lid 3 ,

Overwegende dat de Regering van het Koninkrijk Denemarken op 7 oktober en op 4 en 8 november 1975 overeenkomstig artikel 17 , lid 4 , van Richtlijn nr . 72/159/EEG de volgende voorschriften heeft medegedeeld :

- Wet nr . 227 van 12 juni 1975 inzake de subsidiëring van draineringswerkzaamheden

- Wet nr . 457 van 17 september 1975 betreffende een tijdelijke staatssubsidie voor de bouw en verbetering van bedrijfsgebouwen op agrarische en bosbedrijven in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

- Besluit van het Ministerie van Landbouw van 6 oktober 1975 betreffende de tijdelijke staatssubsidie voor de bouw en verbetering van bedrijfsgebouwen op agrarische en bosbedrijven in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

- Wet van 28 november 1975 tot wijziging van de wet inzake de subsidiëring van draineringswerkzaamheden ;

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18 , lid 3 , van Richtlijn nr . 72/159/EEG bij beschikking moet vaststellen of op grond van de bovenvermelde bepalingen in het Koninkrijk Denemarken bestaande voorschriften ter uitvoering van de genoemde richtlijn , waarop Beschikking nr . 75/316/EEG van de Commissie van 30 april 1975 betreffende de hervorming van de landbouwstructuur in het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig Richtlijn nr . 72/159/EEG ( 2 ) betrekking heeft , nog voldoen aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van Richtlijn nr . 75/159/EEG bedoelde gemeenschappelijke actie ;

Overwegende dat de bij Wet nr . 227 van 12 juni 1975 , gewijzigd bij wet van 28 november 1975 , ingestelde subsidiëring van draineringswerkzaamheden , gezien het nettobedrag ervan , voldoet aan de voorwaarden van artikel 14 , lid 2 , sub a ) , van Richtlijn nr . 72/159/EEG ;

Overwegende dat de bij Wet nr . 457 van 17 september 1975 en de bij Besluit van 6 oktober 1975 ingestelde subsidie voor de bouw en verbetering van bedrijfsgebouwen op agrarische en bosbedrijven , gezien het nettobedrag ervan en daar het slechts een tijdelijke uitzonderingsmaatregel betreft , nog voldoet aan de voorwaarden van lid 2 , sub a ) , en lid 3 , van artikel 14 , juncto artikel 1 , lid 1 , van Richtlijn nr . 72/159/EEG ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte vaststelling in overeenstemming is met het advies van het Permanent comité voor de landbouwstructuur ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De in Beschikking nr . 75/316/EEG van de Commissie van 30 april 1975 vermelde maatregelen ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig Richtlijn nr . 72/159/EEG , voldoen , gezien Wet nr . 227 van 12 juni 1975 , zoals gewijzigd bij de wet van 28 november 1975 , Wet nr . 457 van 17 september 1975 en het besluit van het Ministerie van landbouw van 6 oktober 1975 , nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van Richtlijn nr . 72/159/EEG bedoelde gemeenschappelijke actie .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken .

Gedaan te Brussel , 22 december 1975 .

Voor de Commissie

P . J . LARDINOIS

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 2 .

( 2 ) PB nr . L 143 van 5 . 6 . 1975 , blz . 16 .