Home

76/430/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 29 APRIL 1976 HOUDENDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING 72/356/EEG BETREFFENDE STATISTISCHE ENQUETES INZAKE MELK EN ZUIVELPRODUKTEN

76/430/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 29 APRIL 1976 HOUDENDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING 72/356/EEG BETREFFENDE STATISTISCHE ENQUETES INZAKE MELK EN ZUIVELPRODUKTEN

76/430/EEG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 29 APRIL 1976 HOUDENDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING 72/356/EEG BETREFFENDE STATISTISCHE ENQUETES INZAKE MELK EN ZUIVELPRODUKTEN

Publicatieblad Nr. L 114 van 30/04/1976 blz. 0001 - 0031
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 7 blz. 0059
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0049
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 7 blz. 0059
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 10 blz. 0057
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 10 blz. 0057


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 april 1976

houdende wijziging van Beschikking 72/356/EEG betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelprodukten

( 76/430/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 72/280/EEG van de Raad van 31 juli 1972 betreffende statistische enquêtes van de Lid-Staten inzake melk en zuivelprodukten ( 1 ) , en met name op artikel 3 , lid 2 , en artikel 6 , lid 1 ,

Overwegende dat het noodzakelijk is , ten gevolge van de ondervinding opgedaan tijdens de eerste twee toepassingsjaren , de lijst der zuivelprodukten en de tabellen welke bij het overmaken van de gegevens worden gebruikt en die als bijlagen bij Beschikking 72/356/EEG van de Commissie van 18 oktober 1972 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelprodukten ( 2 ) zijn opgenomen , te wijzigen , ten einde een voortdurende ontwikkeling van de statistieken in overeenstemming met de economische omstandigheden te garanderen ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De beschikking van de Commissie van 18 oktober 1972 wordt als volgt gewijzigd :

1 . Bijlage I , de lijst betreffende statistische enquêtes inzake melk en zuivelprodukten wordt vervangen door de lijst onder bijlage I van deze beschikking .

2 . Bijlage II , de modellen der tabellen welke bij het overmaken van de gegevens worden gebruikt , worden vervangen door de tabellen onder bijlage II van deze beschikking .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 29 april 1976 .

Voor de Commissie

Guido BRUNNER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 179 van 7 . 8 . 1972 , blz . 2 .

( 2 ) PB nr . L 246 van 30 . 10 . 1972 , blz . 1 .

BIJLAGE I

LIJST VAN ZUIVELPRODUKTEN

( Als bedoeld in artikel 3 , lid 2 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Produktencode * Benaming van de produkten *

1 * Verse melkprodukten *

11 * Consumptiemelk *

111 * Rauwe melk ( 1 ) *

112 * Volle melk ( 2 ) *

1121 * gepasteuriseerd *

1122 * gesteriliseerd ( 3 ) *

1123 * ultra-hoog verhit ( 3 ) *

113 * Halfvolle melk ( 4 ) *

1131 * gepasteuriseerd *

1132 * gesteriliseerd ( 3 ) *

1133 * ultra-hoog verhit ( 3 ) *

114 * Magere melk ( 5 ) *

12 * Karnemelk *

13 * Room ( 6 ) ( 7 ) *

* met een vetgehalte *

131 * van 21 % of minder *

132 * van meer dan 21 % tot en met 29 % *

133 * van meer dan 29 % tot en met 45 % *

134 * van meer dan 45 % *

14 * Zure-melkprodukten *

* ( yoghurt en andere ) *

141 * Met toevoegingen *

1411 * van room en volle melk *

1412 * van gedeeltelijk afgeroomde melk *

1413 * van magere melk *

142 * Zonder toevoegingen *

1421 * van room en volle melk *

1422 * van gedeeltelijk afgeroomde melk *

1423 * van magere melk *

15 * Dranken op basis van melk *

151 * van volle melk *

152 * van gedeeltelijk afgeroomde melk *

153 * van magere melk *

Produktencode * Benaming van de produkten *

16 * Overige produkten van verse melk ( 8 ) *

* ( pap en vla en andere ) *

161 * van room *

162 * van volle melk *

163 * van gedeeltelijk afgeroomde melk *

164 * van magere melk *

2 * Vervaardigde produkten *

21 * Gecondenseerde melk *

211 * Zonder suiker *

2111 * gedeeltelijk afgeroomd of mager *

2112 * vol ( 9 ) *

212 * Met suiker *

2121 * gedeeltelijk afgeroomd of mager *

2122 * vol ( 9 ) *

22 * Melkpoeder ( 10 ) *

221 * room in poedervorm *

222 * volle-melkpoeder *

223 * melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk *

224 * magere-melkpoeder *

225 * karnemelkpoeder *

23 * Boter *

231 * boter *

232 * uitgesmolten boter en boterolie ( 11 ) *

24 * Kaas ( 12 ) ( alle soorten ) *

* onderverdeeld naar hoofdsoort en vetgehalte *

241 ( 12 ) * vervaardigd op basis van koemelk en een menging met andere melksoorten *

242 ( 12 ) * vervaardigd op basis van schapemelk en een menging met geitemelk *

243 ( 12 ) * vervaardigd op basis van geitemelk *

244 ( 12 ) * vervaardigd op basis van buffelmelk *

25 * Smeltkaas ( 13 ) *

26 * Caseïne en caseïnaten *

27 * Wei *

271 * totale hoeveelheid beschikbare wei *

272 * vloeibare wei , als zodanig gebruikt ( 14 ) *

273 * ingedikte wei , als zodanig gebruikt *

274 * weipoeder en weibrokken *

275 * lactose ( melksuiker ) *

276 * lactoalbumine *

28 * " Chocolate crumb " *

Opmerkingen betreffende de lijst van zuivelprodukten

( 1 ) Rauwe melk : melk die niet is verwarmd of geen behandelingen met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan ( Verordening ( EEG ) nr . 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 , PB nr . L 148 van 3 . 7 . 1971 ) .

( 2 ) Volle melk : melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en een natuurlijk vetgehalte heeft van ten minste 3,50 % of een vetgehalte dat op ten minste 3,50 % is gebracht ( Verordening ( EEG ) nr . 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 , PB nr . L 148 van 3 . 7 . 1971 ) .

( 3 ) Lid-Staten , die geen verschil maken tussen gesteriliseerde en ultra-hoog verhitte melk , kunnen deze posten samenvatten .

( 4 ) Halfvolle melk : melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waarvan het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten minste 1,50 % en ten hoogste 1,80 % ( Verordening ( EEG ) nr . 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 , PB nr . L 148 van 3 . 7 . 1971 ) .

( 5 ) Magere melk : melk die in een melkverwerkend bedrijf ten minste een warmtebehandeling of een toegestane behandeling met een gelijkwaardige uitwerking heeft ondergaan en waarvan het vetgehalte is gebracht op een gehalte van ten hoogste 0,30 % . ( Verordening ( EEG ) nr . 1411/71 van de Raad van 29 juni 1971 , PB nr . L 148 van 3 . 7 . 1971 ) .

( 6 ) Gepasteuriseerd , gesteriliseerd en ultra-hoog verhit te zamen .

( 7 ) Met inbegrip van zure room .

( 8 ) De Lid-Staten omvatten in deze rubriek de verse melkprodukten , die elders niet vermeld worden en geven de resultaten van elk produkt afzonderlijk .

( 9 ) Met een vetgehalte van meer dan 7 % .

( 10 ) Met inbegrip van melkpoeder dat verwerkt is in kindervoedsel en veevoeder in poedervorm , vervaardigd in zuivelfabrieken .

( 11 ) Uitsluitend rechtstreeks vervaardigd uit room .

( 12 ) De Commissie vat de door de Lid-Staten opgegeven kaassoorten samen tot grote groepen volgens vochtgehalte berekend op de vetvrije kaasmassa . De Lid-Staten leggen de hiervoor vereiste gegevens over .

( 13 ) Met inbegrip van de produkten op basis van smeltkaas .

( 14 ) Voornamelijk gebruikt of geleverd als veevoer .

BIJLAGE II

MODELTABELLEN

( Als bedoeld in artikel 6 , lid 1 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

TABEL 1

Wekelijkse statistiek betreffende de vervaardigde hoeveelheden boter en magere-melkpoeder

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 1 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ... Week van ... tot ...

Maand ... Jaar ...

* Hoeveelheden in ton *

23 . Vervaardigde boter * *

224 . Vervaardigde magere-melkpoeder * *

De gegevens moeten uiterlijk op de tiende dag na de referentieweek worden verstrekt .

De Lid-Staten die gebruik maken van artikel 5 , lid 1 , tweede alinea , geven het gebruikte enquêtegebied op .

TABEL 2

Maandelijkse statistiek betreffende ontvangen hoeveelheden koemelk en daarvan vervaardigde produkten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 2 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ... Maand ... Jaar ...

A . ONTVANGST * Hoeveelheden in 1 000 t * Vetgehalte in % ( 1 ) *

1 . Koemelk * * *

2 . Room ( 2 ) * * *

Produktencode ( 3 ) * B . VERVAARDIGDE PRODUKTEN * Hoeveelheden in 1 000 t *

11 * Consumptiemelk ( 4 ) * *

13 * Room ( 4 ) * *

21 * Gecondenseerde melk * *

221 + 222 + 223 * Room in poedervorm , volle-melkpoeder en melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk * *

224 * Magere-melkpoeder * *

23 * Boter * *

241 * Kaas ( 5 ) * *

26 * Caseïne en caseïnaten * *

De gegevens moeten uiterlijk op de 45e dag na de referentiemaand worden verstrekt .

( 1 ) Gewogen nationaal gemiddelde .

( 2 ) Geleverde grondstof .

( 3 ) Zie lijst van zuivelprodukten .

( 4 ) Bewerkt en voor aflevering aan de consumptie beschikbaar .

( 5 ) Met inbegrip van kaas vervaardigd door menging met andere melksoorten , inclusief verse kaas .

TABEL 3

Jaarlijkse statistiek betreffende ontvangen hoeveelheden melk ( alle melksoorten ) en daarvan vervaardigde zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 3 , sub a ) , eerste zin , en sub b ) , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Jaar ...

A . ONTVANGST * Hoeveelheden in 1 000 t * Vetgehalte in % *

1 . * Koemelk * * *

2 . Schapemelk * * *

3 . * Geitemelk * * *

4 . * Buffelmelk * * *

5 . * Room * * *

Produktencode * B . VERVAARDIGDE PRODUKTEN * Hoeveelheden in 1 000 t *

11 * Consumptiemelk * *

111 * Rauwe melk ( 1 ) * *

112 * Volle melk ( 2 ) * *

1121 * gepasteuriseerd * *

1122 * gesteriliseerd ( 3 ) * *

1123 * ultra-hoog verhit ( 3 ) * *

113 * Halfvolle melk ( 4 ) * *

1131 * gepasteuriseerd * *

1132 * gesteriliseerd ( 3 ) * *

1133 * ultra-hoog verhit ( 3 ) * *

114 * Magere melk ( 5 ) * *

12 * Karnemelk * *

13 * Room ( 6 ) ( 7 ) * *

* met een vetgehalte * *

131 * van 21 % of minder * *

132 * van meer dan 21 % tot en met 29 % * *

133 * van meer dan 29 % tot en met 45 % * *

134 * van meer dan 45 % * *

TABEL 3 ( vervolg )

Produktencode * B . VERVAARDIGDE PRODUKTEN * Hoeveelheden in 1 000 t *

14 * Zure-melkprodukten * *

* ( yoghurt en andere ) * *

141 * Met toevoegingen * *

1411 * van room en volle melk * *

1412 * van gedeeltelijk afgeroomde melk * *

1413 * van magere melk * *

142 * Zonder toevoegingen * *

1421 * van room en volle melk * *

1422 * van gedeeltelijk afgeroomde melk * *

1423 * van magere melk * *

15 * Dranken op basis van melk * *

151 * van volle melk * *

152 * van gedeeltelijk afgeroomde melk * *

153 * van magere melk * *

16 * Overige produkten van verse melk ( 8 ) * *

* ( pap en vla en andere ) * *

161 * van room * *

162 * van volle melk * *

163 * van gedeeltelijk afgeroomde melk * *

164 * van magere melk * *

21 * Gecondenseerde melk * *

211 * Zonder suiker * *

2111 * gedeeltelijk afgeroomd of mager * *

2112 * vol ( 9 ) * *

212 * Met suiker * *

2121 * gedeeltelijk afgeroomd of mager * *

2122 * vol ( 9 ) * *

22 * Melkpoeder ( 10 ) * *

221 * room in poedervorm * *

222 * volle-melkpoeder * *

223 * melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk * *

224 * magere-melkpoeder * *

225 * karnemelkpoeder * *

23 * Boter * *

231 * boter * *

232 * uitgesmolten boter en boterolie ( 11 ) * *

TABEL 3 ( vervolg )

Produktencode * B . VERVAARDIGDE PRODUKTEN * Hoeveelheden in 1 000 t *

24 * Kaas ( 12 ) ( alle soorten ) * *

* onderverdeeld naar hoofdsoort en vetgehalte * *

241 ( 12 ) * vervaardigd op basis van koemelk en een menging met andere melksoorten * *

242 ( 12 ) * vervaardigd op basis van schapemelk en een menging met geitemelk * *

243 ( 12 ) * vervaardigd op basis van geitemelk * *

244 ( 12 ) * vervaardigd op basis van buffelmelk * *

25 * Smeltkaas ( 13 ) * *

26 * Caseïne en caseïnaten * *

27 * Wei * *

271 * totale hoeveelheid beschikbare wei * *

272 * vloeibare wei , als zodanig gebruikt ( 14 ) * *

273 * ingedikte wei , als zodanig gebruikt * *

274 * weipoeder en weibrokken * *

275 * lactose ( melksuiker ) * *

276 * lactoalbumine * *

28 * Chocolate crumb * *

De gegevens moeten uiterlijk in april van het jaar na het referentiejaar worden verstrekt .

Voetnoten , zie lijst van zuivelprodukten .

TABEL 4

Jaarlijkse statistiek betreffende regionale verdeling van de ontvangst van melk ( alle melksoorten )

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 3 , sub a ) , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Jaar ...

Code van de gebieden * GEBIEDEN ( 1 ) ( 2 ) * Alle melksoorten ( 3 ) * waarvan koemelk *

* * Ontvangen hoeveelheden melk in 1 000 t ( 4 ) * Vetgehalte in % *

De gegevens moeten uiterlijk in april van het jaar na het referentiejaar worden verstrekt .

( 1 ) De tabel is voor de volgende gebieden in te vullen :

Deutschland : Bundeslaender ,

France : Régions de programme ,

Italia : Regioni ,

Nederland : een gebied ,

België : een gebied ,

Luxembourg : een gebied ,

United Kingdom : Regions ,

Ireland : een gebied ,

Danmark : een gebied .

( 2 ) Gebied waar de zetel van de bedrijven is gevestigd .

( 3 ) Koe - , buffel - , schape - en geitemelk .

( 4 ) Rechtstreeks van de producent ontvangen hoeveelheden melk en room ( in melkwaarde ) .

TABEL 5

Jaarlijkse produktie van melk ( alle melksoorten ) en de aanwending daarvan in het landbouwbedrijf

( Als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , sub b ) , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Jaar ...

Stapel ( december vorig jaar ) 1 000 stuks

Melkkoeien * Andere koeien * Schapen * Geiten * Buffels *

A . BESCHIKBARE HOEVEELHEID

Melkproduktie ( 1 ) * in 1 000 t * Beschikbare magere en karnemelk * in 1 000 t *

1 . Koemelk * * * *

1.1 . waaronder melk van melkkoeien * * * *

2 . Schapemelk * * * *

3 . Geitemelk * * * *

4 . Buffelmelk * * * *

Totaal * * * *

* * 1 . Terugontvangen van de zuivelfabriek * *

* * 2 . Saldo van de roomleveranties * *

* * 3 . Van vervaardiging van boter en room * *

* * Totaal * *

B . GEBRUIK

Volle melk * in 1 000 t * Magere en karnemelk * in 1 000 t *

1 . Consumptiemelk * * * *

a ) eigen verbruik * * * *

b ) verkoop af bedrijf * * * *

2 . Boerenboter en -room * * * *

3 . Boerenkaas * * * *

4 . Veevoeder ( 1 ) * * * *

5 . Levering aan zuivelfabrieken ( 2 ) * * * *

a ) melk * * * *

b ) room * * * *

6 . Verschillen en verliezen * * * *

Totaal * * * *

* * 1 . Consumptiemelk * *

* * 2 . Boerenkaas * *

* * 3 . Veevoeder * *

* * Totaal * *

C . VERVAARDIGDE PRODUKTEN * in 1 000 t *

1 . Consumptiemelk * * * *

a ) eigen verbruik * * * *

b ) verkoop af bedrijf * * * *

2 . Boerenroom * * * *

3 . Boerenboter * * * *

4 . Boerenkaas * * * *

De gegevens moeten uiterlijk in april van het jaar na het referentiejaar worden verstrekt .

( 1 ) Inclusief door het kalf gezogen melk .

( 2 ) Inclusief landbouwbedrijven volgens artikel 2 , sub 2 , van de richtlijn van 31 juli 1972 .

TABEL 6

Jaarlijkse balans van het gebruik van melk ( alle melksoorten ) der zuivelfabrieken

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 3 , sub c ) , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Jaar ...

A . BESCHIKBARE HOEVEELHEID * Hoeveelheden * Vet *

* in 1 000 t *

I . Melk van landbouwbedrijven * * *

1 . Koemelk * * *

2 . Schapemelk * * *

3 . Geitemelk * * *

4 . Buffelmelk * * *

5 . Room ( uitgedrukt in melkwaarde ) * * *

II . Invoer * * *

1 . Volle melk * * *

11 . van EUR-9 * * *

2 . Room ( uitgedrukt in melkwaarde ) * * *

21 . van EUR-9 * * *

Totaal * * *

TABEL 6 ( vervolg )

Land ...

Jaar ...

Code van de balans * B . GEBRUIK * Gewicht van de vervaardigde produkten in 1 000 t * Vetgehalte in % * Gebruikte hoeveelheid grondstoffen in 1 000 t *

* * * * Volle melk * Magere melk ( 1 ) * Hoeveelheid * Vet *

* * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

1 * Verse melkprodukten * * * * * * *

11 * Consumptiemelk * * * * * * *

12 * Karnemelk * * * * * * *

13 * Room * * * * * * *

14 * Zure-melkprodukten * * * * * * *

15 * Dranken op basis van melk * * * * * * *

16 * Overige prod . van verse melk * * * * * * *

2 * Vervaardigde produkten * * * * * * *

21 * Gecondenseerde melk * * * * * * *

211 * Zonder suiker * * * * * * *

212 * Met suiker * * * * * * *

22 * Melkpoeder * * * * * * *

221 , 2 , 3 * Volle-melkpoeder * * * * * * *

224 * Magere-melkpoeder * * * * * * *

225 * Karnemelkpoeder * * * * * * *

23 * Beter * * * * * * *

24 * Kaas * * * * * * *

24a * harde * * * * * * *

24b * half-harde * * * * * * *

24c * zachte * * * * * * *

24d * verse * * * * * * *

24e * kruid * * * * * * *

24f * overige * * * * * * *

26 * Caseïne en caseïnaten * * * * * * *

28 * " Chocolate crumb " * * * * * * *

TABEL 6 ( vervolg )

Land ...

Jaar ...

Code van de balans * B . GEBRUIK * Gebruikte hoeveelheid grondstoffen in 1 000 t *

* * Volle melk * Magere melk ( 1 ) * Hoeveelheid * Vet *

* * 3 * 4 * 5 * 6 *

3 * Magere melk en karnemelk * * * * *

31 * Achtergehouden in het landbouwbedrijf * * + * * *

32 * Teruggeleverd aan het landbouwbedrijf * * + * * *

33 * Saldo van roominvoer ( 2 ) * * + * * *

34 * Invoer * * - * * *

341 * van EUR-9 * * - * * *

4 * Uitvoer * * + * * *

41 * naar EUR-9 * * + * * *

5 * Overig gebruik * * * * *

51 * voor menselijke voeding * * * * *

52 * voor veevoeder * * * * *

6 * Verschillen * * * * *

* Totaal * * + * * *

* * * - * * *

De gegevens moeten uiterlijk in juni van het jaar na het referentiejaar worden verstrekt .

( 1 ) Magere-melkbalans :

- = beschikbare hoeveelheid magere melk en karnemelk ,

+ = be - en verwerking van magere melk en karnemelk .

( 2 ) Saldo van de roomleverantien .

TABEL 7

Verdeling van de zuivelfabrieken volgens grootteklassen naar jaarlijks ontvangen hoeveelheid melk

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Grootteklasse naar ontvangen hoeveelheid melk in t/jaar * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

* Aantal ( 2 ) * Ontvangen hoevelheid melk in 1 000 t ( 3 ) *

van 1 000 en minder * * *

van meer dan 1 000 tot 5 000 * * *

van meer dan 5 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 tot 20 000 * * *

van meer dan 20 000 tot 30 000 * * *

van meer dan 30 000 tot 50 000 * * *

van meer dan 50 000 tot 75 000 * * *

van meer dan 75 000 tot 100 000 * * *

van meer dan 100 000 tot 150 000 * * *

van meer dan 150 000 tot 200 000 * * *

van meer dan 200 000 tot 300 000 * * *

van meer dan 300 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 ;

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimbouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

( 3 ) Rechtstreeks van de producent ontvangen hoeveelheden melk en room ( in melkwaarde ) .

TABEL 8

Verdeling van de ophaalcentra volgens grootteklassen naar jaarlijks ontvangen hoeveelheid melk

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Grootteklasse naar ontvangen hoeveelheid melk in t/jaar * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

* Aantal ( 2 ) * Ontvangen hoeveelheid melk in 1 000 t ( 3 ) *

van 100 en minder * * *

van meer dan 100 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 5 000 * * *

van meer dan 5 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 ;

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

( 3 ) Rechtstreeks van de producent ontvangen hoeveelheden melk en room ( in melkwaarde ) .

TABEL 9

Verdeling van de zuivelfabrieken volgens grootteklassen naar jaarlijks verwerkte hoeveelheid melk

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Grootteklasse naar verwerkte hoeveelheid melk in t/jaar * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

* Aantal ( 2 ) * Melkverwerking in 1 000 t ( 3 ) *

van 1 000 en minder * * *

van meer dan 1 000 tot 5 000 * * *

van meer dan 5 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 tot 20 000 * * *

van meer dan 20 000 tot 30 000 * * *

van meer dan 30 000 tot 50 000 * * *

van meer dan 50 000 tot 75 000 * * *

van meer dan 75 000 tot 100 000 * * *

van meer dan 100 000 tot 150 000 * * *

van meer dan 150 000 tot 200 000 * * *

van meer dan 200 000 tot 300 000 * * *

van meer dan 300 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 ;

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

( 3 ) Verwerkte hoeveelheid grondstof = door de zuivelfabrieken rechtstreeks van de producent ontvangen hoeveelheid melk , inclusief room ( in melkwaarde ) , plus bijgekochte hoeveelheden .

TABEL 10

Verdeling van de landbouwbedrijven volgens grootteklassen naar jaarlijks verwerkte hoeveelheid melk

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Grootteklasse naar verwerkte hoeveelheid melk in t/jaar * Landbouwbedrijven ( 1 ) *

* Aantal ( 2 ) * Melkverwerking in 1 000 t ( 3 ) *

van 180 tot 300 * * *

van meer dan 300 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) Landbouwbedrijven met technische installaties voor be - of verwerking , die vergeleken kunnen worden met de installaties der in groep 413 van de NACE gedefinieerde ondernemingen en bedrijven , en welke dezelfde geproduceerde melk be - of verwerken en de vervaardigde zuivelprodukten aan derden dootgeven of verkopen . Zie artikel 1 van deze beschikking .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkels klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

( 3 ) Totale verwerkte hoeveelheid grondstof .

TABEL 11.1

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep VERSE MELKPRODUKTEN ( 1 ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 300 en minder ( 3 ) * * *

van 300 tot 750 ( 3 ) * * *

van 750 tot 1 000 ( 3 ) * * *

van 1 000 tot 3 500 * * *

van 3 500 tot 7 000 * * *

van 7 000 tot 10 000 * * *

van 10 000 tot 15 000 * * *

van 15 000 tot 20 000 * * *

van 20 000 tot 30 000 * * *

van 30 000 tot 50 000 * * *

van 50 000 tot 75 000 * * *

van 75 000 tot 100 000 * * *

van 100 000 tot 150 000 * * *

van meer dan 150 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

( 3 ) De Lid-Staten kunnen de eerste drie grootteklassen samenvatten indien deze zwak bezet zijn .

TABEL 11.2

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep GECONDENSEERDE MELK ( 21 ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 1 000 en minder * * *

van 1 000 tot 5 000 * * *

van 5 000 tot 10 000 * * *

van 10 000 tot 20 000 * * *

van 20 000 tot 50 000 * * *

van 50 000 tot 100 000 * * *

van meer dan 100 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheinhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.3

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep MELKPOEDER ( 22 ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 2 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 300 en minder * * *

van 300 tot 500 * * *

van 500 tot 1 000 * * *

van 1 000 tot 2 000 * * *

van 2 000 tot 5 000 * * *

van 5 000 tot 10 000 * * *

van 10 000 tot 15 000 * * *

van 15 000 tot 20 000 * * *

van meer dan 20 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.4

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep BOTER ( 23 ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) Onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 5 en minder * * *

van meer dan 5 tot 10 * * *

van meer dan 10 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 5 000 * * *

van meer dan 5 000 tot 7 500 * * *

van meer dan 7 500 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.5

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep KAAS ( alle soorten ) ( 24 ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 4 000 * * *

van meer dan 4 000 tot 6 000 * * *

van meer dan 6 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.51

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep HARDE KAAS ( 24a ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 4 000 * * *

van meer dan 4 000 tot 6 000 * * *

van meer dan 6 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.52

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep HALF-HARDE KAAS ( 24b ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 4 000 * * *

van meer dan 4 000 tot 6 000 * * *

van meer dan 6 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.53

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep ZACHTE KAAS ( 24c ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 4 000 * * *

van meer dan 4 000 tot 6 000 * * *

van meer dan 6 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.54

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep VERSE KAAS ( 24d ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 4 000 * * *

van meer dan 4 000 tot 6 000 * * *

van meer dan 6 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.55

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep KRUIDKAAS ( 24e ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 4 000 * * *

van meer dan 4 000 tot 6 000 * * *

van meer dan 6 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.56

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep OVERIGE KAAS ( 24f ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 4 000 * * *

van meer dan 4 000 tot 6 000 * * *

van meer dan 6 000 tot 10 000 * * *

van meer dan 10 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.6

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep SMELTKAAS ( 25 ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 100 en minder * * *

van meer dan 100 tot 200 * * *

van meer dan 200 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 tot 2 000 * * *

van meer dan 2 000 tot 5 000 * * *

van meer dan 5 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .

TABEL 11.7

Verdeling van de ondernemingen volgens grootteklassen , naar omvang van de jaarlijkse produktie van enkele groepen zuivelprodukten

( Als bedoeld in artikel 4 , punt 4 , van de richtlijn van 31 juli 1972 )

Land ...

Stand per 31 december 19 ...

Produktiegroep CASEINE EN CASEINATEN ( 26 ) * Eenheid van economische activiteit op het niveau van de a ) onderneming , b ) lokale bedrijfseenheid ( 1 ) *

Grootteklasse in t/jaar vervaardigde produkten * Aantal ( 2 ) * Jaarproduktie in 1 000 t *

van 10 en minder * * *

van meer dan 10 tot 25 * * *

van meer dan 25 tot 50 * * *

van meer dan 50 tot 100 * * *

van meer dan 100 tot 500 * * *

van meer dan 500 tot 1 000 * * *

van meer dan 1 000 * * *

Totaal * * *

De gegevens moeten uiterlijk in september van het jaar na de referentiedatum worden verstrekt ( elke drie jaar ) .

( 1 ) De tabel afzonderlijk in te vullen voor de ondernemingen en de bedrijven :

a ) Onderneming = eenheid van economische activiteit op het niveau van de onderneming , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

b ) Bedrijf = eenheid van economische activiteit op het niveau van de lokale eenheid ( lokale bedrijfseenheid ) , gedefinieerd in NACE 1970 , blz . 13-25 .

De Lid-Staten kunnen , voor wie het invullen van beide tabellen moeilijkheden oplevert , de tabellen alleen voor de ondernemingen verstrekken .

( 2 ) Om redenen van statistische geheimhouding mogen in geen enkele klasse resultaten van minder dan 3 ondernemingen of bedrijven voorkomen .