Home

76/524/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 mei 1976 houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om zachte tarwe uit de voorraden van het Italiaanse interventiebureau aan te bieden voor een bepaald doel (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

76/524/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 mei 1976 houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om zachte tarwe uit de voorraden van het Italiaanse interventiebureau aan te bieden voor een bepaald doel (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

76/524/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 mei 1976 houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om zachte tarwe uit de voorraden van het Italiaanse interventiebureau aan te bieden voor een bepaald doel (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 151 van 10/06/1976 blz. 0024 - 0024


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 mei 1976

houdende machtiging van de Italiaanse Republiek om zachte tarwe uit de voorraden van het Italiaanse interventiebureau aan te bieden voor een bepaald doel

( Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek )

( 76/524/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 832/76 ( 2 ) , met name op artikel 7 , lid 5 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 376/70 van de Commissie van 27 februari 1970 tot vaststelling van de regeling voor de verkoop van granen door de interventiebureaus ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 129/73 ( 4 ) , met name op artikel 3 , lid 4 ,

Overwegende dat het interventiebureau van de Italiaanse Republiek zachte tarwe in voorraad heeft die ten einde het hoofd te kunnen bieden aan de moeilijkheden bij de voorziening , onverwijld op de markt moet worden gebracht ;

Overwegende dat vooral zachte tarwe niet in voldoende hoeveelheden beschikbaar is voor de voorziening van de bevolking ; dat de beoogde maatregel bedoeld is om dit tekort op te heffen ; dat derhalve bepaald moet worden dat de hoeveelheden zachte tarwe waarvoor de inschrijving wordt gehouden slechts voor dit doel mogen worden gebruikt ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Bij de wederverkoop op de binnenlandse markt van hoeveelheden van ten hoogste 80 000 ton zachte tarwe uit de voorraden van het Italiaanse interventiebureau , mag dit bureau bij de inschrijving bepalen dat deze tarwe slechts mag worden gebruikt voor de vervaardiging van bloem voor de broodbereiding .

Artikel 2

De Italiaanse Republiek houdt de Commissie op de boogte van de afwikkeling van de in deze beschikking vastgestelde maatregelen .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek .

Gedaan te Brussel , 26 mei 1976 .

Voor de Commissie

P . J . LARDINOIS

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 281 van 1 . 11 . 1975 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 100 van 14 . 4 . 1976 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 47 van 28 . 2 . 1970 , blz . 49 .

( 4 ) PB nr . L 17 van 20 . 1 . 1973 , blz . 17 .