Home

Veertiende Richtlijn 76/546/EEG van de Commissie van 8 juni 1976 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

Veertiende Richtlijn 76/546/EEG van de Commissie van 8 juni 1976 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

Veertiende Richtlijn 76/546/EEG van de Commissie van 8 juni 1976 tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

Publicatieblad Nr. L 160 van 22/06/1976 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0123


++++

VEERTIENDE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 8 juni 1976

tot wijziging van de bijlagen bij de richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

( 76/546/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op de richtlijn van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij de dertiende richtlijn van de Commissie van 15 december 1975 ( 2 ) , en met name op artikel 6 ,

Overwegende dat in bovengenoemde richtlijn is bepaald dat de inhoud van de bijlagen voortdurend moet worden aangepast aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis ;

Overwegende dat met het gebruik van het coccidiostaticum meticlorpindol voor konijnen , tot dusverre in bijlage II opgenomen , op grote schaal in de Gemeenschap geëxperimenteerd is ; dat het derhalve dienstig is het gebruik van deze stof onder bepaalde voorwaarden op gemeenschappelijk vlak toe te staan ;

Overwegende dat het gebruik van het coccidiostaticum halofuginone voor kippen alsmede van het histomonostaticum ipronidazole voor kalkoenen met succes in bepaalde Lid-Staten is beproefd ; dat het wenselijk is ten minste op nationaal vlak het gebruik van deze stoffen onder bepaalde voorwaarden toe te staan in afwachting dat het gebruik ervan op communautaire schaal wordt toegestaan ;

Overwegende dat de voorwaarden vastgesteld in bijlage I voor het gebruik van koper voor varkens , volgens in sommige Lid-Staten verricht onderzoek zouden moeten worden gewijzigd ; dat het nodig is deze nieuwe gebruiksvoorwaarden op te nemen in bijlage II om een bredere beproeving mogelijk te maken ;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor diervoeders ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlagen van de richtlijn van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding worden gewijzigd zoals omschreven in de navolgende artikelen .

Artikel 2

In bijlage I , rubriek D " Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen " wordt de post E 755 " Meticlorpindol " als volgt aangevuld :

Nr . E.E.G . * Toevoegingsmiddelen * Chemische benamingen * Diersoort * Maximumleeftijd * ppm van het volledige diervoeder * Andere bepalingen *

* * * * * Minimumgehalte * Maximumgehalte * *

* * * Konijnen * * 125 * 200 * Toediening verboden ten minste 5 dagen voor het slachten *

Artikel 3

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd :

1 . Rubriek B " Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen " wordt als volgt gewijzigd :

1.1 . De post nr . 5 " Meticlorpindol " wordt geschrapt

1.2 . De volgende posten worden toegevoegd :

Nr . E.E.G . * Toevoegingsmiddelen * Chemische benamingsbeschrijving * Diersoort * Maximumleeftijd * ppm van het volledige diervoeder * Andere bepalingen * Duur van de toelating *

* * * * * Minimumgehalte * Maximumgehalte * * *

22 * Halofuginone * 4 ( 3H ) chinazolinone , 7-broom-6-chloor-3-(3-(3-hydroxy-2-piperidyl ) acetonyl ) -dl -trans-hydrobromide * Mestkippen * * 2 * 3 * Toediening verboden vanaf ten minste 5 dagen voor het slachten * 31 december 1977 *

23 * Ipronidazole * 1-methyl-2-isopropyl - 5-nitroimidatole * Kalkoenen * * 50 * 85 * Toediening verboden vanaf ten minste 5 dagen voor het slachten * 31 december 1977 *

2 . Rubriek D bis " Sporenelementen " wordt als volgt aangevuld :

Nr . E.E.G . * Toevoegingsmiddelen * Chemische benamingsbeschrijving * Diersoort * Maximumleeftijd * ppm van het volledige diervoeder * Andere bepalingen * Duur van de toelating *

* * * * * Minimumgehalte * Maximumgehalte * * *

3 * Koper * Cu * Varkens * * > 125 * 200 * * 31 december 1977 *

Artikel 4

Uiterlijk op 1 oktober 1976 doen de Lid-Staten de nodige wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om deze richtlijn ten uitvoer te leggen ; zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 8 juni 1976 .

Voor de Commissie

P . J . LARDINOIS

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 270 van 14 . 12 . 1970 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 4 van 9 . 1 . 1976 , blz . 21 .