Home

Verordening (EEG) nr. 795/76 van de Raad van 6 april 1976 tot aanvulling van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit

Verordening (EEG) nr. 795/76 van de Raad van 6 april 1976 tot aanvulling van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit

Verordening (EEG) nr. 795/76 van de Raad van 6 april 1976 tot aanvulling van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 093 van 08/04/1976 blz. 0006 - 0006
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0012
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 10 blz. 0016
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 10 blz. 0016


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 795/76 VAN DE RAAD

van 6 april 1976

tot aanvulling van bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 793/76 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 2 , lid 2 , eerste alinea ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ) ,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 voorschrijft dat kwaliteitsnormen kunnen worden vastgesteld voor produkten die bestemd zijn om in verse toestand aan de consument te worden geleverd en in bijlage I de produkten aangeeft die aan zulke kwaliteitsnormen zijn onderworpen ;

Overwegende dat de handel in niet scherp smakende pepers ( paprika's ) in bepaalde producerende Lid-Staten en het handelsverkeer ervan in de Gemeenschap aanzienlijk zijn ;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is alle voorschriften van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 hierop toe te passen en inzonderheid gemeenschappelijke kwaliteitsnormen vast te stellen ; dat het genoemde produkt te dien einde in de lijst van bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 dient te worden opgenomen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In de kolom " groenten " van bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 wordt het volgende produkt toegevoegd :

" Niet scherp smakende pepers ( paprika's ) " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 6 april 1976 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . HAMILIUS

( 1 ) PB nr . L 118 van 20 . 5 . 1972 , blz . 1 .

( 2 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . C 79 van 5 . 4 . 1976 , blz . 37 .