Home

Verordening (EEG) nr. 1393/76 van de Commissie van 17 juni 1976 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

Verordening (EEG) nr. 1393/76 van de Commissie van 17 juni 1976 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

Verordening (EEG) nr. 1393/76 van de Commissie van 17 juni 1976 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

Publicatieblad Nr. L 157 van 18/06/1976 blz. 0020 - 0024
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 7 blz. 0097
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0118
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 7 blz. 0097
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 10 blz. 0107
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 10 blz. 0107


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1393/76 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 1976

houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 van de Raad van 29 september 1975 tot vaststelling van bijzondere voorschriften inzake de invoer van produkten uit de wijnsector van oorsprong uit bepaalde derde landen ( 1 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1166/76 ( 2 ) , met name op artikel 5 , lid 1 ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 bijzondere voorschriften zijn vastgesteld voor de invoer van bepaalde produkten uit de wijnsector ; dat de bepalingen ter uitvoering daarvan moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de controle op de inachtneming van de referentieprijs franco-grens de grondslag is van de bepalingen van deze verordening ; dat moet worden bepaald welke elementen in aanmerking moeten worden genomen voor de noodzakelijke vergelijking van de aanbiedingsprijs van het produkt met de referentieprijs franco-grens ;

Overwegende dat door de in de wijnsector geldende regeling inzake referentieprijzen wordt voorkomen dat uit derde landen ingevoerde produkten tegen abnormaal lage prijzen op de markt van de Gemeenschap worden gebracht ; dat voor de inachtneming van de referentieprijs franco-grens de datum moet worden aangehouden waarop het produkt in de Gemeenschap in het vrije verkeer is gebracht ;

Overwegende dat de monetaire compenserende bedragen in het algemeen en de bepalingen van artikel 17 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 1380/75 van de Commissie van 29 mei 1975 houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de monetaire compenserende bedragen ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1040/76 ( 4 ) , in het bijzonder , van toepassing zijn op invoer in het kader van deze verordening ;

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 is bepaald dat de tariefconcessies slechts worden verleend indien een door de bevoegde instanties van het exporterende land afgegeven document wordt overgelegd waaruit blijkt dat de referentieprijs franco-grens in acht is genomen ; dat daartoe , ter vereenvoudiging van de administratie , het reeds in het handelsverkeer met de betrokken landen in gebruik zijnde certificaat voor goederenverkeer moet worden aangewend ;

Overwegende dat tevens een uniforme procedure moet worden ingesteld voor de uitwisseling van informatie tussen de Lid-Staten en de Commissie ;

Overwegende dat het wenselijk lijkt om , ter vereenvoudiging van de administratieve procedures , bepaalde invoer van kleine hoeveelheden van de toepassing van deze verordening uit te sluiten ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor de constatering van de aanbiedingsprijs franco-grens voor elke invoer van wijn als bedoeld in artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 moeten de volgende elementen in aanmerking worden genomen :

a ) de prijs fob in het land van uitvoer ;

b ) de vervoerkosten en de verzekeringskosten tot de plaats waar de goederen op het geografisch grondgebied van de Gemeenschap komen , als bedoeld in artikel 4 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 192/75 .

2 . Wanneer de in lid 1 bedoelde elementen uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan die van de importerende Lid-Staat , zijn de voorschriften inzake de waardebepaling van goederen met het oog op de douaneformaliteiten , van toepassing voor de omrekening van genoemde munteenheid in de munteenheid van de importerende Lid-Staat .

Artikel 2

1 . Voor elke wijnsoort waarvoor de bij Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 vastgestelde bijzondere invoervoorschriften gelden , vergelijken de Lid-Staten op de datum waarop de douaneformaliteiten om de goederen in het vrije verkeer te brengen worden vervuld , de volgens artikel 1 berekende aanbiedingsprijs franco-grens met de overeenkomstige referentieprijs franco-grens die geldt op de dag waarop deze formaliteiten worden vervuld .

2 . De referentieprijs franco-grens is in acht genomen wanneer uit de in lid 1 bedoelde vergelijking blijkt dat de aanbiedingsprijs franco-grens , uitgedrukt in de munteenheid van de importerende Lid-Staat , ten minste gelijk is aan of hoger is dan de referentieprijs franco-grens van de overeenkomstige wijnsoort .

3 . De aanbiedingsprijs franco-grens moet voor iedere soort wijn worden vermeld in de aangifte ten invoer tot verbruik en bij deze aangifte moeten alle documenten worden gevoegd die nodig zijn om deze prijs te verifiëren .

Artikel 3

1 . Voor de toepassing van artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 is het in lid 2 van dat artikel 3 bedoelde document het certificaat voor goederenverkeer dat wordt gebruikt in het handelsverkeer met de betrokken derde landen . Daartoe wordt in de omschrijving van de goederen het alcoholgehalte opgegeven van elke wijnsoort die is vermeld in het certificaat waarop door de bevoegde instanties van het exporterende derde land de volgende vermelding wordt aangebracht :

" Hierbij wordt verklaard dat voor de hierboven omschreven wijn de referentieprijs franco-grens op ... ( datum van uitvoer ) in acht is genomen " .

2 . De in het vorige lid bedoelde verklaring wordt vermeld in het vak voor de omschrijving van de goederen , onmiddellijk onder het laatste produkt . Deze vermelding is slechts geldig , indien zij wordt gevolgd door de datum en de handtekening van de tot ondertekening bevoegde persoon of personen en indien zij door het stempel van de bevoegde instanties is gewaarmerkt .

3 . De lijst van de in lid 2 bedoelde instanties is vermeld in de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 2865/73 ( 5 ) .

Artikel 4

1 . De Lid-Staten delen de Commissie uiterlijk op de 15e van elke maand voor de voorafgaande maand , met gebruikmaking van het formulier van bijlage I , alle gevallen mede waarin de referentieprijs franco-grens niet in acht is genomen bij invoer van wijn van oorsprong uit derde landen als bedoeld in artikel 9 , lid 3 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 816/70 ( 6 ) .

2 . De Lid-Staten delen de Commissie met gebruikmaking van het formulier van bijlage II , onmiddellijk alle gevallen mede waarin de referentieprijs franco-grens niet in acht is genomen bij invoer van wijn waarvoor overeenkomstig artikel 3 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 geen preferentieel recht is toegepast .

Artikel 5

1 . Het bepaalde in deze verordening is niet van toepassing :

a ) op hoeveelheden wijn van ten hoogste 15 l :

- in de vorm van een partij niet voor de verkoop bestemde handelsmonsters ;

- deel uitmakend van de persoonlijke bagage van reizigers ;

- deel uitmakend van aan particulieren gerichte kleine zendingen , wanneer deze hoeveelheden klaarblijkelijk bestemd zijn voor eigen gebruik van de bedoelde personen of voor gebruik door leden van hun gezin ;

b ) op wijnen , deel uitmakend van een te verhuizen inboedel van particulieren ;

c ) op wijnen , bestemd voor handelsbeurzen waarvoor de daartoe ingestelde bijzondere douaneregeling geldt , onder voorbehoud dat de betrokken wijnen zijn verpakt in recipiënten van ten hoogste 2 l ;

d ) op hoeveelheden wijn die worden ingevoerd met het oog op wetenschappelijke en technische proeven , tot maximum 1 hl per zending ;

e ) op wijnen die bestemd zijn voor de diplomatieke vertegenwoordigers , de consulaire diensten en daarmee gelijkgestelde organisaties , ingevoerd uit hoofde van de aan deze toegekende vrijdom ;

f ) op wijnen die behoren tot de voorraden bestemd voor de consumptie aan boord van internationale transportmiddelen .

2 . De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen om de controle op de bestemming van de in lid 1 bedoelde wijnen te verzekeren .

Artikel 6

Het bepaalde in artikel 3 geldt niet voor wijnen waarvan wordt aangetoond dat ze voor 1 juli 1976 uit het betrokken derde land zijn geleverd .

Artikel 7

Verordening ( EEG ) nr . 1466/74 van de Commissie van 30 mei 1974 betreffende de mededelingen van de Lid-Staten inzake de waarde van uit derde landen ingevoerde wijnen ( 7 ) wordt ingetrokken .

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 juli 1976 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 17 juni 1976 .

Voor de Commissie

P . J . LARDINOIS

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 256 van 2 . 10 . 1975 , blz . 2 .

( 2 ) PB nr . L 135 van 24 . 5 . 1976 , blz . 41 .

( 3 ) PB nr . L 139 van 30 . 5 . 1975 , blz . 37 .

( 4 ) PB nr . L 118 van 5 . 5 . 1976 , blz . 12 .

( 5 ) PB nr . L 295 van 23 . 10 . 1973 , blz . 8 .

( 6 ) PB nr . L 99 van 5 . 5 . 1970 , blz . 1 .

( 7 ) PB nr . L 156 van 13 . 6 . 1974 , blz . 11 .

BIJLAGE I

Lid-Staat :

Maand :

Overzicht van de gevallen waarin de referentieprijs franco-grens niet in acht is genomen bij invoer van wijn van oorsprong uit derde landen als bedoeld in artikel 9 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 816/70 .

Omschrijving van de produkten * Datum van uitvoer uit het land van oorsprong * Land van oorsprong * Volume hl * Geconstateerde aanbiedingsprijs franco-grens * *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

Kolom 1 : omschrijving volgens de nomenclatuur van de referentieprijzen franco-grens .

Kolom 2 : invullen indien de datum van uitvoer bekend is .

Kolom 6 : bestemd voor de diensten van de Commissie .

Gedaan te ... , op ...

BIJLAGE II

Lid-Staat :

Maand :

Mededeling van de gevallen waarin artikel 3 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 2506/75 is toegepast .

Omschrijving van de produkten * Datum waarop de produkten in het vrije verkeer zijn gebracht * Certificaat van goederenverkeer ( nr . en datum van de verklaring , en bevoegde instantie ) * Land van oorsprong * Volume * Geconstateerde aanbiedingsprijs franco-grens * *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

Kolom 1 : omschrijving volgens de nomenclatuur van de referentieprijzen franco-grens .

Kolom 7 : bestemd voor de diensten van de Commissie .

Gedaan te ... , op ...