Home

77/449/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 juni 1977 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

77/449/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 juni 1977 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

77/449/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 juni 1977 ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 175 van 15/07/1977 blz. 0031 - 0031


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 1977

ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Frankrijk overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972

( Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

( 77/449/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven ( 1 ) , gewijzigd bij Richtlijn 76/837/EEG van 25 oktober 1976 ( 2 ) , en met name op artikel 18 , lid 3 ,

Overwegende dat de Franse Regering op 15 maart 1977 overeenkomstig artikel 17 , lid 4 , van Richtlijn 72/159/EEG mededeling heeft gedaan van het besluit van 7 december 1976 betreffende ontwikkelingsplannen voor landbouwbedrijven ;

Overwegende dat de Commissie volgens artikel 18 lid 3 , van bovengenoemde richtlijn bij beschikking moet vaststellen of , met inachtneming van het medegedeelde besluit , de in Frankrijk bestaande voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 72/159/EEG waarop de Beschikking 77/207/EEG van de Commissie ( 3 ) betrekking heeft , nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van eerdergenoemde richtlijn bedoelde gemeenschappelijke actie voldoen ;

Overwegende dat het genoemde besluit van 7 december 1976 voldoet aan de in Richtlijn 72/159/EEG gestelde voorwaarden ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte vaststelling in overeenstemming is met het advies van het Permanent Comité voor de Landbouwstructuur ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De in Frankrijk bestaande voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 72/159/EEG voldoen , met inachtneming van het besluit betreffende ontwikkelingsplannen voor landbouwbedrijven , nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 15 van genoemde richtlijn bedoelde gemeenschappelijke actie .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek .

Gedaan te Brussel , 27 juni 1977 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 302 van 4 . 11 . 1976 , blz . 19 .

( 3 ) PB nr . L 64 van 10 . 3 . 1977 , blz . 15 .