Home

77/455/EEG: Besluit van de Raad van 27 juni 1977 houdende wijziging van Besluit 75/365/EEG tot instelling van een Comité van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid

77/455/EEG: Besluit van de Raad van 27 juni 1977 houdende wijziging van Besluit 75/365/EEG tot instelling van een Comité van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid

77/455/EEG: Besluit van de Raad van 27 juni 1977 houdende wijziging van Besluit 75/365/EEG tot instelling van een Comité van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid

Publicatieblad Nr. L 176 van 15/07/1977 blz. 0013 - 0013
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0209
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0182
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0209
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0014
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0014


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 27 juni 1977

houdende wijziging van Besluit 75/365/EEG tot instelling van een Comité van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid

( 77/455/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeeschap ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de Raad bij Besluit 75/365/EEG ( 1 ) een Comité van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid heeft ingesteld , dat tot taak heeft de moeilijkheden die zich bij de tenuitvoerlegging van de richtlijnen betreffende het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten van de arts kunnen voordoen , op te sporen en te analyseren , alle nuttige inlichtingen te verzamelen over de omstandigheden waaronder medische verzorging in de Lid-Staten wordt verstrekt , alsmede adviezen uit te brengen die als leidraad kunnen dienen voor de werkzaamheden van de Commissie met het oog op eventuele wijzigingen van voornoemde richtlijnen ;

Overwegende dat zich bij de toepassing van de door de Raad vastgestelde maatregelen op het gebied van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten en de coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de verantwoordelijke algemene ziekenverpleger problemen kunnen voordoen die ook gemeenschappelijk dienen te worden bestudeerd ;

Overwegende dat er in dit verband ook rekening dient te worden gehouden met de problemen die zich voor andere categorieën verpleegkundig personeel kunnen voordoen ;

Overwegende dat het wenselijk is het bij Besluit 75/365/EEG ingestelde Comité van hooggeplaatste ambtenaren van volksgezondheid met deze taak te belasten ;

Overwegende dat het derhalve dienstig is het mandaat van dit Comité uit te breiden ,

BESLUIT :

Enig artikel

Artikel 2 van het Besluit 75/365/EEG wordt als volgt gelezen :

" Artikel 2

Het Comité heeft tot taak :

- de moeilijkheden die zich bij de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 75/362/EEG ( 2 ) , 75/363/EEG ( 3 ) , 77/452/EEG ( 4 ) en 77/453/EEG ( 5 ) kunnen voordoen , op te sporen en te analyseren ;

- alle nuttige inlichtingen te verzamelen over de omstandigheden waaronder algemene en gespecialiseerde medische verzorging door de artsen in de Lid-Staten wordt versterkt ;

- alle nuttige inlichtingen te verzamelen over de omstandigheden waaronder de verpleegkundige hulp door verantwoordelijke algemene ziekenverplegers in de Lid-Staten wordt verstrekt ;

- adviezen uit te brengen die als leidraad kunnen dienen voor de werkzaamheden van de Commissie met het oog op eventuele wijzigingen van voornoemde richtlijnen . " .

Gedaan te Luxemburg , 27 juni 1977 ,

Voor de Raad

De Voorzitter

J . SILKIN

( 1 ) PB nr . L 167 van 30 . 6 . 1975 , blz . 19 .

( 2 ) PB nr . L 167 van 30 . 6 . 1975 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 167 van 30 . 6 . 1975 , blz . 14 .

( 4 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

( 5 ) Zie blz . 8 van dit Publikatieblad .