Home

77/656/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Raad van 18 oktober 1977 houdende benoeming van de leden van de Rekenkamer

77/656/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Raad van 18 oktober 1977 houdende benoeming van de leden van de Rekenkamer

77/656/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Raad van 18 oktober 1977 houdende benoeming van de leden van de Rekenkamer

Publicatieblad Nr. L 268 van 20/10/1977 blz. 0019


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 18 oktober 1977

houdende benoeming van de leden van de Rekenkamer

( 77/656/EEG , Euratom , EGKS )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , inzonderheid op artikel 78 sexies ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 206 ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , inzonderheid op artikel 180 ,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben , inzonderheid op artikel 22 ,

Gelet op het op 22 juli 1975 te Brussel ondertekende Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben , inzonderheid op artikel 28 , lid 1 ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Overwegende dat het op 22 juli 1975 te Brussel ondertekende Verdrag onder andere voorziet in de oprichting van een Rekenkamer , bestaande uit negen leden die voor een periode van zes jaar worden benoemd door de Raad , maar dat bij de eerste benoemingen vier leden van de Rekenkamer die bij loting worden aangewezen voor een beperkte ambtsperiode van vier jaar worden benoemd ;

Overwegende dat het op 22 juli 1975 te Brussel ondertekende Verdrag op 1 juni 1977 in werking is getreden en dat daarom de eerste leden van de Rekenkamer moeten worden benoemd ,

BESLUIT :

Artikel 1

De onderstaande personen worden bij dezen benoemd tot leden van de Rekenkamer :

De heren

Aldo Angioi ,

Paul Gaudy ,

Arne K . Johansen ,

Albert Leicht ,

Pierre Lelong ,

Marcel Mart ,

A . J . Middelhoek ,

Michael N . Murphy ,

Norman ( Charles ) Price , KCB .

Artikel 2

Terstond nadat de leden van de Rekenkamer zich plechtig hebben verbonden om de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen , gaat de Voorzitter van de Raad over tot aanwijzing , bij loting , van de vier leden wier ambtstermijn slechts vier jaar zal duren .

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 oktober 1977 .

Gedaan te Luxemburg , 18 oktober 1977 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . SIMONET

( 1 ) Advies uitgebracht op 12 oktober 1977 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .