Home

77/672/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Raad van 24 oktober 1977 houdende bepaling van het gezagsorgaan dat ten aanzien van het personeel van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris van de EGKS de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan het tot aanstelling bevoegde gezag en aan het gezagsorgaan dat bevoegd is aanstellingsovereenkomsten aan te gaan

77/672/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Raad van 24 oktober 1977 houdende bepaling van het gezagsorgaan dat ten aanzien van het personeel van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris van de EGKS de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan het tot aanstelling bevoegde gezag en aan het gezagsorgaan dat bevoegd is aanstellingsovereenkomsten aan te gaan

77/672/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Raad van 24 oktober 1977 houdende bepaling van het gezagsorgaan dat ten aanzien van het personeel van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris van de EGKS de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan het tot aanstelling bevoegde gezag en aan het gezagsorgaan dat bevoegd is aanstellingsovereenkomsten aan te gaan

Publicatieblad Nr. L 275 van 27/10/1977 blz. 0025 - 0025
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 1 blz. 0134
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 1 blz. 0134


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 oktober 1977

houdende bepaling van het gezagsorgaan dat ten aanzien van het personeel van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris van de EGKS de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan het tot aanstelling bevoegde gezag en aan het gezagsorgaan dat bevoegd is aanstellingsovereenkomsten aan te gaan

( 77/672/EEG , Euratom , EGKS )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op artikel 2 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en op artikel 6 van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden ,

Overwegende dat het Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben op 1 juni 1977 in werking is getreden ; dat dit Verdrag onder meer de instelling beoogt van een Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen ;

Overwegende dat luidens artikel 28 van dit Verdrag de ambtstermijnen van de leden van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris van de EGKS eindigen op de dag dat deze het verslag indienen betreffende het begrotingsjaar dat voorafgaat aan dat waarin de leden van de Rekenkamer worden benoemd ;

Overwegende dat derhalve moet worden bepaald welk gezagsorgaan ten aanzien van het onder het gezag van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris van de EGKS staande personeel de bevoegdheden uitoefent die aan het tot aanstelling bevoegde gezag en aan het gezagsorgaan dat bevoegd is aanstellingsovereenkomsten aan te gaan , toekomen , nadat de ambtstermijn van de leden van deze Commissie en van deze Commissaris is verstreken ,

BESLUIT :

Artikel 1

De bevoegdheden die volgens het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen toekomen aan het tot aanstelling bevoegde gezag en volgens de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden aan het gezagsorgaan dat bevoegd is aanstellingsovereenkomsten aan te gaan , worden voor het onder het gezag van de Controlecommissie en van de Financiële Commissaris van de EGKS staande personeel uitgeoefend :

a ) door de Raad , op voorstel van en in overleg met de Rekenkamer , voor de toepassing van artikel 1 , artikel 30 , tweede alinea , artikel 31 en artikel 50 van het Statuut ;

b ) door de Rekenkamer in alle andere gevallen .

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum die voortvloeit uit de toepassing van artikel 28 van het Verdrag houdende wijziging van een aantal financiële bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben .

Gedaan te Luxemburg , 24 oktober 1977 .

Voor de Raad

De Voorzitter

A . HUMBLET