Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 440/77 VAN DE COMMISSIE VAN 1 MAART 1977 TOT INSTELLING VAN COMMUNAUTAIR TOEZICHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE FOSFAATMESTSTOFFEN

VERORDENING ( EEG ) NR. 440/77 VAN DE COMMISSIE VAN 1 MAART 1977 TOT INSTELLING VAN COMMUNAUTAIR TOEZICHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE FOSFAATMESTSTOFFEN

VERORDENING ( EEG ) NR. 440/77 VAN DE COMMISSIE VAN 1 MAART 1977 TOT INSTELLING VAN COMMUNAUTAIR TOEZICHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE FOSFAATMESTSTOFFEN

Publicatieblad Nr. L 058 van 03/03/1977 blz. 0011 - 0011


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 440/77 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 1977

tot instelling van communautair toezicht op de invoer van bepaalde fosfaatmeststoffen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1439/74 van de Raad van 4 juni 1974 inzake de gemeenschappelijke regeling van de invoer ( 1 ) , inzonderheid op artikel 7 ,

Na overleg in het Comité als bedoeld in artikel 5 van de genoemde verordening ,

Overwegende dat de invoer in de Gemeenschap van bepaalde fosfaatmeststoffen in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen ;

Overwegende dat de exporteurs van derde landen daardoor een stijgend aandeel van de markt in de Gemeenschap hebben verworven ;

Overwegende dat deze ontwikkeling nadeel dreigt te berokkenen aan de communautaire producenten van soortgelijke of concurrerende produkten ;

Overwegende dat het om deze redenen noodzakelijk is de ontwikkeling van de invoer welke wordt overwogen alsmede van de invoer die werkelijk heeft plaatsgevonden te kunnen volgen ;

Overwegende dat het in deze omstandigheden in het belang van de Gemeenschap is communautair toezicht op deze invoer in te stellen door middel van het in artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 1439/74 bedoelde invoerdocument ;

Overwegende dat het aanbeveling verdient de geldigheidsduur van dit document tot een periode van drie maanden te beperken ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoer in de Gemeenschap van superfosfaat en mono - en diammoniumorthofosfaten en mengsels daarvan van tariefposten NIMEXE 31.03-15 en 31.05-12 wordt overeenkomstig de wijze als bepaald in de artikelen 8 en 11 van Verordening ( EEG ) nr . 1439/74 alsmede in onderhavige verordening , onder communautair toezicht geplaatst .

Artikel 2

Het in het vrije verkeer brengen van de in artikel 1 bedoelde produkten wordt afhankelijk gesteld van de overlegging van een invoerdocument . Dit document wordt afgegeven en geviseerd door de Lid-Staten en kan gedurende een periode van hoogstens drie maanden worden gebruikt .

Artikel 3

De verklaring of het verzoek van de importeur als bedoeld in artikel 8 van Verordening ( EEG ) nr . 1439/74 moet de in dit artikel voorgeschreven gegevens bevatten .

Artikel 4

Kolom 3 van bijlage I van Verordening ( EEG ) nr . 1439/74 wordt aangevuld met de vermelding van de posten 31.03 A I en 31.05 A II a ) van het gemeenschappelijk douanetarief .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Zij is van toepassing met ingang van 1 april 1977 en vervalt op 31 december 1977 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 1 maart 1977 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Wilhelm HAFERKAMP

( 1 ) PB nr . L 159 van 15 . 6 . 1974 , blz . 1 .