Home

Verordening (EEG) nr. 467/77 van de Commissie van 7 maart 1977 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet

Verordening (EEG) nr. 467/77 van de Commissie van 7 maart 1977 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet

Verordening (EEG) nr. 467/77 van de Commissie van 7 maart 1977 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet

Publicatieblad Nr. L 062 van 08/03/1977 blz. 0009 - 0010
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 17 blz. 0210
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 12 blz. 0037
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 12 blz. 0037


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 467/77 VAN DE COMMISSIE

van 7 maart 1977

met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop , opslag en afzet

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2788/72 ( 2 ) , en met name op artikel 3 , lid 2 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 786/69 van de Raad van 22 april 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sector oliën en vetten ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 ( 4 ) , en met name op artikel 5 , lid 1 , sub f ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 787/69 van de Raad van 22 april 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sectoren granen en rijst ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 , en met name op artikel 4 , lid 1 , sub h ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 788/69 van de Raad van 22 april 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sector varkensvlees ( 6 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 , en met name op artikel 5 , lid 1 , sub f ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2334/69 van de Raad van 25 november 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sector suiker ( 7 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 , en met name op artikel 4 , lid 1 , sub h ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2305/70 van de Raad van 10 november 1970 betreffende de financiering op de interne markt in de sector rundvlees ( 8 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1174/75 ( 9 ) , en met name op artikel 3 , lid 1 , sub g ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2306/70 van de Raad van 10 november 1970 betreffende de financiering van de uitgaven voor interventie op de interne markt in de sector melk en zuivelprodukten ( 10 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3139/76 ( 11 ) , en met name op de artikelen 4 , 5 en 6 , lid 1 , sub g ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1697/71 van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven in de sector ruwe tabak ( 12 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 330/74 ( 13 ) , en met name op artikel 4 , lid 1 , sub h ) ,

Overwegende dat , overeenkomstig artikel 4 , lid 1 , van Verordeningen ( EEG ) nr . 786/69 en ( EEG ) nr . 788/69 , artikel 3 , lid 1 , van Verordeningen ( EEG ) nr . 787/69 , ( EEG ) nr . 2334/69 en ( EEG ) nr . 1697/71 , artikel 2 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 2305/70 en artikel 3 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 2306/70 , voor elke Lid-Staat en voor elk begrotingsjaar rekeningen worden opgesteld ter bepaling van het nettoverlies dat door de betrokken interventiebureaus is geleden ;

Overwegende dat deze rekeningen mede de financieringskosten omvatten die dienen te worden berekend volgens een methode en een rentevoet die overeenkomstig de procedure van artikel 13 van Verordening ( EEG ) nr . 729/70 worden vastgesteld ;

Overwegende dat de financieringskosten moeten worden berekend volgens een methode die rekening houdt met de omvang van de opslag en met de verschillende verpakkingen van de interventiegoederen alsmede met het feit dat sommige bij het begin van het betrokken begrotingsjaar opgeslagen goederen enigszins in waarde zijn verminderd en dat de interventieprijzen voor de verschillende produkten in de loop van het begrotingsjaar veranderingen kunnen ondergaan ; dat deze methode anderzijds gemakkelijk toepasbaar moet blijven ,

Overwegende dat een rente van 8 % per jaar representatief is voor de in de Gemeenschap geldende rentetarieven en overeenkomt met de met ingang van 1 januari 1974 door de Commissie vastgestelde rentevoet voor de berekening van de financieringskosten in de sectoren rundvlees , melk - en zuivelprodukten en ruwe tabak ;

Overwegende dat deze verordening in alle betrokken sectoren van toepassing is met ingang van 1 januari 1977 en dat Verordeningen ( EEG ) nr . 741/72 ( 14 ) en ( EEG ) nr . 943/73 ( 15 ) , betreffende de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financiering der interventies op de interne markt in de sector rundvlees , melk en zuivelprodukten , resp . ruwe tabak , moeten worden ingetrokken ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van het Fonds ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De in artikel 5 , lid 1 , sub f ) , van Verordeningen ( EEG ) nr . 786/69 en ( EEG ) nr . 788/69 , artikel 4 , lid 1 , sub h ) , van Verordeningen ( EEG ) nr . 787/69 , ( EEG ) nr . 2334/69 en ( EEG ) nr . 1697/71 , artikel 3 , lid 1 , sub g ) , van Verordening ( EEG ) nr . 2305/70 en de artikelen 4 , 5 en 6 , lid 1 , sub g ) , van Verordening ( EEG ) nr . 2306/70 bedoelde bedragen worden berekend door de in artikel 2 vastgestelde rentevoet toe te passen op de gemiddelde waarde per ton produkt waarvoor de interventie heeft plaatsgevonden en het aldus verkregen bedrag te vermenigvuldigen met de gemiddelde voorraad van het begrotingsjaar .

2 . De gemiddelde waarde per ton produkt wordt berekend door de totale waarde van de produkten die de eerste dag van het begrotingsjaar in voorraad waren , vermeerderd met de totale waarde van de produkten die in de loop van het begrotingsjaar zijn aangekocht te delen door de totale hoeveelheid produkt , uitgedrukt in ton , die de eerste dag van het begrotingsjaar in voorraad was , vermeerderd met de totale hoeveelheid produkt , uitgedrukt in ton , die in de loop van het begrotingsjaar is aangekocht .

3 . De gemiddelde voorraad voor het begrotingsjaar wordt berekend door de totale voorraad aan het begin van elk maand op te tellen bij de totale voorraad aan het einde van elke maand en het aldus verkregen totaal te delen door tweemaal het aantal maanden van het begrotingsjaar .

Artikel 2

De rentevoet bedoeld in artikel 5 , lid 1 , sub f ) , van Verordeningen ( EEG ) nr . 786/69 en ( EEG ) nr . 788/69 , artikel 4 , lid 1 , sub h ) , van Verordeningen ( EEG ) nr . 787/69 , ( EEG ) nr . 2334/69 en ( EEG ) nr . 1697/71 , artikel 3 , lid 1 , sub g ) , van Verordening ( EEG ) nr . 2305/70 en de artikelen 4 , 5 en 6 , lid 1 , sub g ) , van Verordening ( EEG ) nr . 2306/70 wordt vastgesteld op 8 % per jaar .

Artikel 3

Verordeningen ( EEG ) nr . 741/72 en ( EEG ) nr . 943/73 worden met ingang van 1 januari 1977 ingetrokken .

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1977 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 7 maart 1977 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 295 van 30 . 12 . 1972 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 105 van 2 . 5 . 1969 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 359 van 30 . 12 . 1976 , blz . 11 .

( 5 ) PB nr . L 105 van 2 . 5 . 1969 , blz . 4 .

( 6 ) PB nr . L 105 van 2 . 5 . 1969 , blz . 7 .

( 7 ) PB nr . L 298 van 27 . 11 . 1969 , blz . 1 .

( 8 ) PB nr . L 249 van 17 . 11 . 1970 , blz . 1 .

( 9 ) PB nr . L 117 van 7 . 5 . 1975 , blz . 7 .

( 10 ) PB nr . L 249 van 17 . 11 . 1970 , blz . 4 .

( 11 ) PB nr . L 354 van 24 . 12 . 1976 , blz . 3 .

( 12 ) PB nr . L 175 van 4 . 8 . 1971 , blz . 8 .

( 13 ) PB nr . L 37 van 9 . 2 . 1974 , blz . 5 .

( 14 ) PB nr . L 87 van 13 . 4 . 1972 , blz . 12 .

( 15 ) PB nr . L 91 van 7 . 4 . 1973 , blz . 14 .