Home

Verordening (EEG) nr.1003/77 van de Commissie van 12 mei 1977 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 205/73 betreffende de mededelingen tussen de Lid-Staten en de Commissie in de sector oliën en vetten

Verordening (EEG) nr.1003/77 van de Commissie van 12 mei 1977 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 205/73 betreffende de mededelingen tussen de Lid-Staten en de Commissie in de sector oliën en vetten

Verordening (EEG) nr.1003/77 van de Commissie van 12 mei 1977 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 205/73 betreffende de mededelingen tussen de Lid-Staten en de Commissie in de sector oliën en vetten

Publicatieblad Nr. L 120 van 13/05/1977 blz. 0007 - 0007
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 8 blz. 0206
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 8 blz. 0206
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 18 blz. 0037
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 12 blz. 0114
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 12 blz. 0114


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1003/77 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 1977

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 205/73 betreffende de mededelingen tussen de Lid-Staten en de Commissie in de sector oliën en vetten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening nr . 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1707/73 ( 2 ) ,

Gelet op Verordening nr . 142/67/EEG van de Raad van 21 juni 1967 betreffende de restituties bij uitvoer van koolzaad , raapzaad en zonnebloemzaad ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2429/72 ( 4 ) , en met name op artikel 6 ,

Overwegende dat met het oog op een beter inzicht in de uitvoer met restitutie van oliehoudende zaden dient te worden bepaald dat bij de betrokken mededelingen onderscheid moet worden gemaakt tussen de hoeveelheden die met en de hoeveelheden die zonder voorfixatie van de restitutie zijn uitgevoerd ; dat Verordening ( EEG ) nr . 205/73 van de Commissie van 25 januari 1973 betreffende de mededelingen tussen de Lid-Staten en de Commissie in de sector oliën en vetten ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1733/76 ( 6 ) , derhalve dienovereenkomstig moet worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 10 , lid 1 , sub b ) , van Verordening ( EEG ) nr . 205/73 wordt gelezen :

" b ) uiterlijk twee weken na het einde van de betrokken maand : de hoeveelheden waarvoor in de loop van de voorafgaande maand restitutie werd uitbetaald , met afzonderlijke vermelding van de hoeveelheden ,

- waarvoor de restitutie vooraf is vastgesteld ;

- waarvoor de op de dag van uitvoer geldende restitutie is toegekend ; " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1977 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 12 mei 1977 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . 172 van 30 . 9 . 1966 , blz . 3025/66 .

( 2 ) PB nr . L 175 van 29 . 6 . 1973 , blz . 5 .

( 3 ) PB nr . 125 van 26 . 6 . 1967 , blz . 2461/67 .

( 4 ) PB nr . L 204 van 23 . 11 . 1972 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 23 van 29 . 1 . 1973 , blz . 15 .

( 6 ) PB nr . L 194 van 20 . 7 . 1976 , blz . 7 .