Home

VERORDENING ( EEG ) NR. 1199/77 VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 TOT SLUITING VAN DE OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING HOUDENDE AFWIJKING VAN ARTIKEL 1 VAN PROTOCOL NR. 3 VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT

VERORDENING ( EEG ) NR. 1199/77 VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 TOT SLUITING VAN DE OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING HOUDENDE AFWIJKING VAN ARTIKEL 1 VAN PROTOCOL NR. 3 VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT

VERORDENING ( EEG ) NR. 1199/77 VAN DE RAAD VAN 17 MEI 1977 TOT SLUITING VAN DE OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING HOUDENDE AFWIJKING VAN ARTIKEL 1 VAN PROTOCOL NR. 3 VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE ZWITSERSE BONDSSTAAT

Publicatieblad Nr. L 139 van 07/06/1977 blz. 0019
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 11 Deel 9 blz. 0046


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1199/77 VAN DE RAAD

van 17 mei 1977

tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling houdende afwijking van artikel 1 van Protocol nr . van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,

Overwegende dat , in afwijking van artikel 1 van Protocol nr . 3 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat artikel 23 van dit Protocol dient te worden toegepast op de produkten van de aan genoemd Protocol gehechte lijst C , en daartoe een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling dient te worden gesloten .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De Overeenkomst , in de vorm van een briefwisseling , houdende afwijking van artikel 1 van Protocol nr . 3 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd .

De tekst van de Overeenkomst is als bijlage aan deze verordening gehecht .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is bevoegd de persoon aan te wijzen die gemach * gd is de in artikel 1 bedoelde Overeenkomst te ondertekenen om de Gemeenschap te binden .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 17 mei 1977 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . SILKIN

OVEREENKOMST

In de vorm van een briefwisseling houdende afwijking van artikel 1 van Protocol nr . 3 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

Brussel , ...

Excellentie ,

Artikel 1 van Protocol nr . 3 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat , ondertekend op 22 juli 1972 , bepaalt dat de in de aan dit Protocol gehechte lijst C opgenomen aardolieprodukten van de toepassing van genoemd Protocol zijn uitgesloten .

Om te voorkomen dat deze juridische situatie , met toepassing van de " no-drawback " -regeling van artikel 23 van Protocol nr . 3 , verleggingen van het handelsverkeer tot gevolg mocht krijgen die nadelig zijn voor de belangen van de Overeenkomstsluitende Partijen , stel ik U voor overeen te komen dat , in afwijking van artikel 1 van Protocol nr . 3 , artikel 23 van dat Protocol van toepassing is op de produkten van de aan genoemd Protocol gehechte lijst C , of deze produkten in andere produkten van oorsprong verwerkt worden dan wel zelf als eindprodukten in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van de bepalingen van de Overeenkomst .

Ik zou het op prijs stellen , indien U mij zoudt kunnen bevestigen dat Uw regering met dit voorstel instemt .

Gelieve , Excellentie , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaarden .

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Brussel , ...

Mijnheer ... ,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden , die als volgt luidt :

" Artikel 1 van Protocol nr . 3 van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat , ondertekend op 22 juli 1972 , bepaalt dat de in aan dit Protocol gehechte lijst C opgenomen aardolieprodukten van de toepassing van genoemd Protocol zijn uitgesloten .

Om te voorkomen dat deze juridische situatie , met toepassing van de " no-drawback " -regeling van artikel 23 van Protocol nr . 3 , verleggingen van het handelsverkeer tot gevolg mocht krijgen die nadelig zijn voor de belangen van de Overeenkomstsluitende Partijen , stel ik U voor , overeen te komen dat , in afwijking van artikel 1 van Protocol nr . 3 , artikel 23 van dat Protocol van toepassing is op de produkten van de aan genoemd Protocol gehechte lijst C , of deze produkten in andere produkten van oorsprong verwerkt worden dan wel zelf als eindprodukten in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van de bepalingen van de Overeenkomst .

Ik zou het op prijs stellen indien U mij zoudt kunnen bevestigen dat Uw regering met dit voorstel instemt . " .

Ik heb de eer U te bevestigen dat mijn regering met de inhoud van Uw brief instemt .

Gelieve , Mijnheer de ... , de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaarden .

Namens de Regering van de Zwitserse Bondsstaat