Home

Verordening ( EEG ) nr. 1767/77 van de Raad van 25 juli 1977 betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde internationale organisaties in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1977

Verordening ( EEG ) nr. 1767/77 van de Raad van 25 juli 1977 betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde internationale organisaties in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1977

Verordening ( EEG ) nr. 1767/77 van de Raad van 25 juli 1977 betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde internationale organisaties in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1977

Publicatieblad Nr. L 192 van 30/07/1977 blz. 0003 - 0004


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1767/77 VAN DE RAAD

van 25 juli 1977

betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde internationale organisaties in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1977

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1766/77 van de Raad van 25 juli 1977 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de levering van mageremelkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde internationale organisaties in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1977 ( 1 ) , inzonderheid op de artikelen 3 en 7 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 1766/77 voorziet in de levering van 105 000 ton mageremelkpoeder ; dat deze hoeveelheid dient te worden verdeeld over de landen en organisaties waarvan het verzoek in aanmerking is genomen , en dat de wijze van financiering van de hulp dient te worden bepaald ; dat evenwel voor onvoorziene gevallen een later te verdelen hoeveelheid van 12 920 ton in reserve moet worden gehouden ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De toewijzing van de 105 000 ton magere-melkpoeder die zal worden geleverd aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde internationale organisaties in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1977 overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 1766/77 en de wijze waarop de hulp wordt gefinancierd zijn aangegeven in de bijlage .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 25 juli 1977 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . SIMONET

( 1 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

BIJLAGE

Voedselhulpprogramma magere-melkpoeder 1977

Ontvangende landen en organisaties * Toegewezen hoeveelheden magere-melkpoeder ( in ton ) * Wijze van financiering *

LANDEN * * *

Afghanistan * 300 * franco laadhaven *

Boeroendi * 250 * franco bestemming *

Botswana * 30 * franco bestemming *

Centraalafrikaans Keizerrijk * 150 * franco bestemming *

Egypte * 10 000 * franco laadhaven *

El Salvador * 200 * franco laadhaven *

Ethiopië * 370 * franco loshaven *

Filippijnen * 2 750 * franco laadhaven *

Ghana * 2 300 * franco laadhaven *

Guinee * 900 * franco laadhaven *

Ginee Bissau * 100 * franco loshaven *

Honduras * 1 000 * franco laadhaven *

Indonesië * 1 250 * franco laadhaven *

Jamaica * 500 * franco laadhaven *

Arabische Republiek Jemen * 1 500 * franco laadhaven *

Democratische Volksrepubliek Jemen * 650 * franco laadhaven *

Jordanië * 1 500 * franco laadhaven *

Kaapverdië * 650 * franco loshaven *

Lesotho * 30 * franco bestemming *

Liberia * 200 * franco laadhaven *

Malta * 150 * franco laadhaven *

Mauretanië * 1 000 * franco loshaven *

Mauritius * 500 * franco laadhaven *

Mozambique * 1 000 * franco loshaven *

Oeganda ( 1 ) * 500 * franco bestemming *

Pakistan * 2 500 * franco laadhaven *

Peru * 1 500 * franco laadhaven *

Rwanda * 1 000 * franco bestemming *

Saeo Tome en Principe * 150 * franco laadhaven *

Soedan * 4 000 * franco laadhaven *

Somalië * 2 750 * franco loshaven *

Sri Lanka * 2 000 * franco laadhaven *

Syrië * 500 * franco laadhaven *

Tanzanië * 2 000 * franco laadhaven *

Uruguay * 500 * franco laadhaven *

Vietnam * 5 000 * franco loshaven *

Zambia * 900 * franco loshaven *

ORGANISATIES * * *

ICRK * 2 500 * franco bestemming *

Liga RKV * 500 * franco bestemming ( 2 ) *

UNICEF * 11 000 * franco bestemming ( 2 ) *

WVP * 27 000 * franco bestemming *

WVP ( Portugal ) * 500 * franco loshaven *

RESERVE * 12 920 * ( 3 ) *

Totaal * 105 000 * *

( 1 ) Via een gespecialiseerde organisatie

( 2 ) Met uitzondering van de hoeveelheden die eventueel in het stadium entrepot worden geleverd

( 3 ) Voor spoedacties kan de financiering ook de kosten van vervoer tussen laadhaven en plaats van bestemming en de distributiekosten omvatten , wanneer de hulp via een internationale organisatie wordt verstrekt . De financiering kan geheel of gedeeltelijk in de vorm van een forfaitaire bijdrage geschieden