Home

Verordening (EEG) nr. 3022/77 van de Raad van 20 december 1977 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 517/72 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer met autobussen tussen de Lid-Staten

Verordening (EEG) nr. 3022/77 van de Raad van 20 december 1977 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 517/72 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer met autobussen tussen de Lid-Staten

Verordening (EEG) nr. 3022/77 van de Raad van 20 december 1977 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 517/72 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer met autobussen tussen de Lid-Staten

Publicatieblad Nr. L 358 van 31/12/1977 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 07 Deel 2 blz. 0051
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 07 Deel 2 blz. 0091
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 07 Deel 2 blz. 0091


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3022/77 VAN DE RAAD

van 20 december 1977

houdende wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 517/72 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer met autobussen tussen de Lid-Staten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 75 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 517/72 van de Raad van 28 februari 1972 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer met autobussen tussen de Lid-Staten ( 3 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2442/72 ( 4 ) , dient te worden gewijzigd ten einde beter rekening te houden met het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer tussen bepaalde , door een zeeweg gescheiden , kustgebieden van de Gemeenschap door de Lid-Staten in staat te stellen op deze diensten artikel 20 toe te passen , dat afwijking van sommige voorschriften van genoemde verordening mogelijk maakt ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Enig artikel

Aan artikel 20 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 517/72 wordt de volgende alinea toegevoegd :

" Voor de berekening van het in de eerste alinea bedoelde traject wordt geen rekening gehouden met de afstand afgelegd met een zeevaartuig , speciaal gebouwd en ingericht voor het vervoer van bedrijfsvoertuigen en geëxploiteerd in de vorm van een regelmatige lijndienst . " .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 20 december 1977 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . CHABERT

( 1 ) PB nr . C 53 van 8 . 3 . 1976 , blz . 8 .

( 2 ) PB nr . C 50 van 4 . 3 . 1976 , blz . 8 .

( 3 ) PB nr . L 67 van 20 . 3 . 1972 , blz . 19 .

( 4 ) PB nr . L 265 van 24 . 11 . 1972 , blz . 7 .