Home

78/827/EEG: Besluit van de Raad van 10 oktober 1978 inzake de voorlopige toepassing op Tuvalu, nadat het onafhankelijk is geworden, van de regeling ingesteld bij Besluit 76/568/EEG

78/827/EEG: Besluit van de Raad van 10 oktober 1978 inzake de voorlopige toepassing op Tuvalu, nadat het onafhankelijk is geworden, van de regeling ingesteld bij Besluit 76/568/EEG

78/827/EEG: Besluit van de Raad van 10 oktober 1978 inzake de voorlopige toepassing op Tuvalu, nadat het onafhankelijk is geworden, van de regeling ingesteld bij Besluit 76/568/EEG

Publicatieblad Nr. L 287 van 13/10/1978 blz. 0032 - 0032


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 10 oktober 1978

inzake de voorlopige toepassing op Tuvalu , nadat het onafhankelijk is geworden , van de regeling ingesteld bij Besluit 76/568/EEG

( 78/827/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Besluit 76/568/EEG van de Raad van 29 juni 1976 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Besluit 78/465/EEG ( 2 ) , inzonderheid op artikel 55 , lid 2 , tweede alinea ,

Overwegende dat krachtens voornoemde bepaling van Besluit 76/568/EEG de in dit besluit opgenomen regeling op door de Raad vastgestelde voorwaarden voorlopig van toepassing kan blijven op de landen en gebieden die onafhankelijk worden ;

Overwegende dat Tuvalu , dat genoemd wordt in bijlage I betreffende de lijst van landen en gebieden bedoeld in genoemd besluit , op 1 oktober 1978 onafhankelijkheid heeft verkregen ;

Overwegende dat dient te worden besloten , de bij genoemd besluit ingestelde regeling voorlopig te blijven toepassen op dit land en vast te stellen op welke voorwaarden dit zal geschieden , onverminderd een eventuele latere toepassing van artikel 55 , lid 2 , eerste alinea , en van artikel 56 ;

Overwegende dat de ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé volgens de procedure van artikel 89 openstaat voor de toetreding van een in het vierde deel van het Verdrag bedoeld land of gebied dat onafhankelijk wordt ; dat deze toetreding slechts kan geschieden nadat het betrokken land een verzoek hiertoe heeft ingediend en de ACS-EEG-Raad van Ministers dit verzoek heeft goedgekeurd ;

Overwegende dat Tuvalu een verzoek om toetreding tot de ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé heeft ingediend ;

Overwegende dat de voorlopige toepassing van Besluit 76/568/EEG op dit land in de tijd beperkt dient te blijven ;

Overwegende dat , ten einde iedere onderbreking van de continuïteit te vermijden bij de financieringsbesluiten ten gunste van Tuvalu in de periode tussen het tijdstip van toetreding van dit land tot de ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé en de inwerkingtreding van het besluit houdende aanpassing van de ter beschikking van het Europees Ontwikkelingsfonds gestelde bedragen dat de Raad zal moeten nemen krachtens artikel 1 , lid 4 , van het op 11 juli 1975 ondertekende intern akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap , tot de datum van inwerkingtreding van genoemd besluit op Tuvalu de bepalingen inzake financiële en technische samenwerking van Besluit 76/568/EEG van toepassing moeten kunnen blijven ,

BESLUIT :

Artikel 1

De regeling ingesteld bij Besluit 76/568/EEG blijft voorlopig van toepassing op Tuvalu todat het zal zijn toegetreden tot de ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé , doch uiterlijk tot en met 30 september 1979 .

Tot de datum van inwerkingtreding van het besluit houdende aanpassing van de ter beschikking van het Europees Ontwikkelingsfonds gestelde bedragen dat de Raad zal moeten nemen krachtens artikel 1 , lid 4 , van het op 11 juli 1975 ondertekende Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap , blijven echter de bepalingen inzake financiële en technische samenwerking van Besluit 76/568/EEG van toepassing op Tuvalu .

Artikel 2

Vraagstukken in verband met de toepassing van Besluit 76/568/EEG op Tuvalu , nadat het onafhankelijk is geworden , worden , voor zover nodig , rechtstreeks tussen de bevoegde autoriteiten van dit land en de Gemeenschap geregeld .

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Het is van toepassing met ingang van 1 oktober 1978 .

Gedaan te Luxemburg , 10 oktober 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

R . OFFERGELD

( 1 ) PB nr . L 176 van 1 . 7 . 1976 , blz . 8 .

( 2 ) PB nr . L 147 van 3 . 6 . 1978 , blz . 39 .