Home

Eerste Richtlijn 78/387/EEG van de Commissie van 18 april 1978 tot wijziging van de bijlagen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

Eerste Richtlijn 78/387/EEG van de Commissie van 18 april 1978 tot wijziging van de bijlagen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

Eerste Richtlijn 78/387/EEG van de Commissie van 18 april 1978 tot wijziging van de bijlagen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

Publicatieblad Nr. L 113 van 25/04/1978 blz. 0013 - 0019
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 20 blz. 0233
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 9 blz. 0209
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 9 blz. 0209


++++

EERSTE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 18 april 1978

tot wijziging van de bijlagen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

( 78/387/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78/55/EEG ( 2 ) , en met name op artikel 21 bis ,

Overwegende dat in verband met de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis de bijlagen I , II en III van genoemde richtlijn om de hieronder vermelde redenen dienen te worden gewijzigd ;

Overwegende dat het dienstig is de eisen ten aanzien van de certificering van zaaizaad van maïs in overeenstemming te brengen met de bestaande internationale methoden voor de rassencertificering van zaaizaad ;

Overwegende dat het voor de verbetering van de kwaliteit van zaaizaad dienstig is bepalingen vast te stellen ten aanzien van de voorvrucht ;

Overwegende dat het voor bepaalde soorten dienstig is raszuiverheidsnormen ten aanzien van het gewas vast te stellen ten einde de genetische waarde van het zaaizaad te verbeteren ;

Overwegende dat sommige normen voor zaaizaad van rijst moeten worden aangepast aan de zaaizaadkwaliteit die normaal wordt verkregen ;

Overwegende dat sommige bepalingen moeten worden aangepast aan de geldende internationale methoden met betrekking tot het officiële onderzoek van zaaizaad ;

Overwegende dat het in de gegeven omstandigheden niet mogelijk is gebleken binnen de Gemeenschap een harmonisatie van de eisen ten aanzien van de aanwezigheid van Avena fatua tot stand te brengen ; dat evenwel ernaar gestreefd moet worden voor 1 juli 1983 de in Richtlijn 66/402/EEG dienaangaande vastgestelde eisen te verscherpen ten einde een volledige harmonisatie tot stand te brengen ;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land - , tuin - en bosbouw ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn 66/402/EEG wordt als volgt gewijzigd :

1 . Bijlage I wordt gelezen :

" BIJLAGE I

VOORWAARDEN WAARAAN HET GEWAS MOET VOLDOEN

1 . Op het perceel mag geen voorvrucht zijn verbouwd die zich niet verdraagt met de produktie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas . Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht .

2 . Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen betreffende de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden :

Gewas * Minimumafstand *

1 * 2 *

Phalaris canariensis , Secale cereale * *

- voor de produktie van basiszaad * 300 m *

- voor de produktie van gecertificeerd zaad * 250 m *

Zea mays * 200 m *

Deze afstanden behoeven niet in acht te worden genomen wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is .

3 . Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn ; een gewas van ingeteelde stammen van Zea mays moet voldoende echt en zuiver zijn , met betrekking tot haar eigenschappen .

Bij de zaadproduktie van hybriderassen van Zea mays zijn bovengenoemde bepalingen ook van toepassing op de eigenschappen van de kruisingspartners , inclusief mannelijke steriliteit of herstel van de fertiliteit .

In het bijzonder gewassen van Phalaris canariensis , Secale cereale en Zea mays moeten aan de volgende normen of eisen voldoen :

A . Phalaris canariensis , Secale cereale :

het aantal planten van deze soorten die duidelijk niet tot het betrokken ras behoren , mag niet meer bedragen dan :

- 1 per 30 m2 voor de produktie van basiszaad ,

- 1 per 10 m2 vor de produktie van gecertificeerd zaad .

B . Zea mays :

a ) het aantal planten die duidelijk niet tot het ras , de ingeteelde stammen of de kruisingspartners behoren , mag niet meer bedragen dan :

aa ) voor de produktie van basiszaad :

i ) ingeteelde stammen * 0,1 % , *

ii ) enkelvoudige hybriden , voor iedere kruisingspartner * 0,1 % , *

iii ) vrij bestoven rassen * 0,5 % , *

bb ) voor de produktie van gecertificeerd zaad :

i ) kruisingspartners van hybriderassen :

- ingeteelde stammen * 0,2 % , *

- enkelvoudige hybriden * 0,2 % , *

- vrij bestoven rassen * 1,0 % , *

ii ) vrij bestoven rassen * 1,0 % ; *

b ) voor de produktie van zaad van hybriderassen moet bovendien aan de volgende nomen of eisen worden voldaan :

aa ) de planten van de mannelijke kruisingspartner moeten voldoende stuifmeel afgeven wanneer de planten van de vrouwelijke kruisingspartner in bloeistaan ;

bb ) zo nodig moet tot ontpluiming worden overgegaan ;

cc ) wanneer 5 % of meer planten van de vrouwelijke kruisingspartner bevrucht kunnen worden , mag het percentage aan planten van de vrouwelijke kruisingspartner die stuifmeel hebben afgegeven of afgeven niet meer bedragen dan :

- 1 bij elke veldkeuring , en

- 2 over alle veldkeuringen te zamen .

Planten worden geacht stuifmeel te hebben afgegeven of af te geven wanneer op 50 mm of meer van de hoofdas of de zij-assen van de pluim de meeldraden uit de kafjes steken en stuifmeel hebben afgegeven of afgeven .

4 . De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen , in het bijzonder van Ustilagineae , moet zoveel mogelijk beperkt zijn .

5 . Of aan de bovengenoemde normen of eisen is voldaan , wordt vastgesteld door middel van officiële veldkeuringen .

Bij deze veldkeuringen moeten de volgende punten in acht worden genomen :

A . De stand en het ontwikkelingsstadium van het gewas moeten een afdoend onderzoek mogelijk maken .

B . Het aantal te verrichten veldkeuringen bedraagt ten minste :

a ) voor Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Oryza sativa , Phalaris canariensis , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta , Secale cereale 1 ;

b ) voor Zea mays tijdens de bloeitijd :

aa ) vrij bestoven rassen 1 ;

bb ) ingeteelde stammen of hybriden 3 .

Wanneer het gewas volgt op in hetzelfde jaar of in het voorafgaande jaar geteelde Zea mays , moet ten minste één bijkomende keuring worden verricht om na te gaan of aan de bepalingen van punt 1 van deze bijlage is voldaan .

C . De grootte , het aantal en de verdeling van de perceelsgedeelten waarvoor moet worden nagegaan of aan de bepalingen van deze bijlage wordt voldaan , moeten volgens daartoe passende methoden worden vastgesteld . " .

2 . Bijlage II wordt gelezen :

" BIJLAGE II

VOORWAARDEN WAARAAN HET ZAAIZAAD MOET VOLDOEN

1 . Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn , zaad van ingeteelde stammen van Zea mays moet voldoende echt en zuiver zijn met betrekking tot hun eigenschappen . Voor zaad van hybride rassen van Zea mays zijn de bovengenoemde bepalingen ook van toepassing op eigenschappen van de kruisingspartners . In het bijzonder zaad van de onderstaande soorten moet voldoen aan de volgende normen of eisen :

A . Avena sativa Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Oryza sativa , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta :

Categorie * Minimum mechanische zuiverheid ( % ) *

1 * 2 *

basiszaad * 99,9 *

gecertificeerd zaad , eerste vermeerdering * 99,7 *

gecertificeerd zaad , tweede vermeerdering * 99,0 *

Of aan de eisen inzake minimum mechanische zuiverheid is voldaan , wordt hoofdzakelijk nagegaan door middel van de in bijlage I omschreven veldkeuringen .

B . Zea mays :

Indien voor de produktie van gecertificeerd zaad van hybridenrassen gebruik is gemaakt van een vrouwelijke , mannelijke steriele kruisingspartner en een mannelijke kruisingspartner die de mannelijke fertiliteit niet herstelt , wordt het zaad geproduceerd :

- ofwel door partijen zaaizaad te mengen , in een verhouding die eigen is aan het ras , waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van een vrouwelijke , mannelijke steriele kruisingspartner , en anderzijds van een vrouwelijke , mannelijke fertiele kruisingspartner ;

- ofwel door teelt van vrouwelijke , mannelijke fertiele kruisingspartner in een verhouding die eigen is aan het ras . De verhouding tussen deze twee kruisingspartners wordt nagegaan door middel van de in bijlage I omschreven veldkeuringen .

2 . Het zaaizaad moet ten aanzien van de kiemkracht , mechanische zuiverheid en gehalte aan zaden van andere plantesoorten aan de volgende normen of andere eisen voldoen :

A . Tabel :

Soorten en categorieen * Minimumkiemkracht ( % zuiver zaad ) * Minimum mechanische zuiverheid ( % zuiver zaad ) * Maximumgehalte - in aantallen - van zaden van andere plantesoorten , met inbegrip van rode zaden van Oryza sativa , in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III , kolom 4 ( totaal per kolom ) *

* * * andere plantesoorten ( a ) * rode zaden van Oryza sativa * andere graansoorten sp . * plantesoorten andere dan granen * Avena fatua , Avena sterlis , Avena ludoviciana , Lolium temulentum * Raphanus raphanistrum , Agrostemma githago * Panicum spp . *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 *

Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta * * * * * * * * * *

- basiszaad * 85 * 99 * 4 * * 1 ( b ) * 3 * 0 ( c ) * 1 * *

- gecertificeerd zaad , 1e en 2e vermeerdering * 85 * 98 * 10 * * 7 * 7 * 0 ( c ) * 3 * *

Phalaris canariensis * * * * * * * * * *

- basiszaad * 75 * 98 * 4 * * 1 ( b ) * * 0 ( c ) * * *

- gecertificeerd zaad * 75 * 98 * 10 * * 5 * * 0 ( c ) * * *

Oryza sativa * * * * * * * * * *

- basiszaad * 80 * 98 * 4 * 2 * * * * * 1 *

- gecertificeerd zaad , 1e vermeerdering * 80 * 98 * 10 * 5 * * * * * 3 *

- gecertificeerd zaad , 2e vermeerdering * 80 * 98 * 15 * 10 * * * * * 3 *

Secale cereale * * * * * * * * *

- basiszaad * 85 * 98 * 4 * * 1 ( b ) * 3 * 0 ( c ) * 1 * *

- gecertificeerd zaad * 85 * 98 * 10 * * 7 * 7 * 0 ( c ) * 3 * *

Zea mays * 90 * 98 * 0 * * * * * * *

B . Normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer daarnaar wordt verwezen in de onder punt 2 A van deze bijlage opgenomen tabel :

a ) Het in kolom 4 vastgestelde maximumgehalte aan zaden heeft ook betrekking op de zaden van de in kolom 5 tot en met 10 genoemde soorten .

b ) De aanwezigheid van een tweede zaad geldt niet als onzuiverheid , wanneer een tweede monster van dezelfde voorgeschreven grootte volledig vrij is van zaden van andere graansoorten .

c ) De aanwezigheid van één zaad van Avena fatua , Avena sterilis , Avena ludoviciana of Lolium temulentum in een monster van de voorgeschreven grootte geldt niet als onzuiverheid , indien een tweede monster van dezelfde grootte volledig vrij is van zaden van deze soorten .

3 . De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen , moet zoveel mogelijk beperkt zijn .

Het zaaizaad moet met name voldoen aan de volgende normen :

Categorie * Claviceps purpurea ( maximumaantal sclerotiën of delen van sclerotiën in een monster van de in bijlage III , kolom 4 , aangegeven grootte ) *

1 * 2 *

Basiszaad * 1 *

Gecertificeerd zaad * 3 " *

3 . Bijlage III wordt gelezen :

" BIJLAGE III

GEWICHT VAN EEN PARTIJ ZAAIZAAD EN VAN EEN MONSTER

Soort * Maximumgewicht van een partij ( in tonnen ) * Minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen ( in grammen ) * Gewicht van het monster voor de bepaling van het in bijlage II , punt 2 A , kolommen 4 tot en met 10 , en in bijlage II , punt 3 , bedoelde aantal ( in grammen ) *

1 * 2 * 3 * 4 *

Avena sativa , Hordeum distichum , Hordeum polystichum , Triticum aestivum , Triticum durum , Triticum spelta , Secale cereale * 20 * 1 000 * 500 *

Phalaris canariensis * 10 * 400 * 200 *

Oryza sativa * 20 * 500 * 500 *

Zea mays , basiszaad van ingeteelde stammen * 20 * 250 * 250 *

Zea mays , basiszaad van andere dan ingeteelde stammen ; gecertificeerd zaad * 20 * 1 000 * 1 000 " *

Artikel 2

1 . De Lid-Staten doen uiterlijk op 1 juli 1980 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan de bepalingen van deze richtlijn te voldoen .

2 . De Lid-Staten zien erop toe dat de toepassing van deze richtlijn op verschillende tijdstippen ingevolge het bepaalde in lid 1 , geen aanleiding geeft tot handelsbeperkingen ten aanzien van zaaigranen .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 18 april 1978 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . 125 van 11 . 7 . 1966 , blz . 2309/66 .

( 2 ) PB nr . L 16 van 20 . 1 . 1978 , blz . 23 .