Home

Negende Richtlijn 78/583/EEG van de Raad van 26 juni 1978 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

Negende Richtlijn 78/583/EEG van de Raad van 26 juni 1978 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

Negende Richtlijn 78/583/EEG van de Raad van 26 juni 1978 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

Publicatieblad Nr. L 194 van 19/07/1978 blz. 0016 - 0016
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 1 blz. 0071
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0096
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 1 blz. 0071
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0102
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 09 Deel 1 blz. 0102


++++

NEGENDE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 26 juni 1978

betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

( 78/583/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 99 en 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat bij artikel 1 van de zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde : uniforme grondslag ( 3 ) het tijdstip vanaf hetwelk die richtlijn daadwerkelijk in de Lid-Staten ten uitvoer wordt gelegd , op 1 januari 1978 is bepaald ;

Overwegende dat Richtlijn 77/388/EEG gemeenschappelijke bepalingen bevat voor alle gebieden waarop de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is ; dat de Lid-Staten in talrijke gevallen de toepassingsvoorwaarden van deze bepalingen dienen vast te stellen ; dat , gezien de draagwijdte van Richtlijn 77/388/EEG en het zeer grote aantal nationale regelingen dat er bij betrokken is , verscheidene Lid-Staten niet in staat waren tijdig de nodige aanpassingsmaatregelen te treffen ten einde gevolg te geven aan Richtlijn 77/388/EEG ; dat deze Lid-Staten aldus de wetgevende arbeid voor de aanpassing van hun wetgeving inzake de belasting over de toegevoegde waarde niet binnen de voorgeschreven termijn hebben kunnen voltooien ;

Overwegende dat de betrokken Lid-Staten hebben verzocht om een aanvullende termijn voor de toepassing van Richtlijn 77/388/EEG ; dat een termijn van maximaal twaalf maanden voor dit doel voldoende zou moeten zijn ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

In afwijking van artikel 1 van Richtlijn 77/388/EEG worden Denemarken , Duitsland , Frankrijk , Ierland , Italië , Luxemburg en Nederland gemachtigd voormelde richtlijn uiterlijk op 1 januari 1979 ten uitvoer te leggen .

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot Denemarken , Duitsland , Frankrijk , Ierland , Italië , Luxemburg en Nederland .

Gedaan te Luxemburg , 26 juni 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

K . B . ANDERSEN

( 1 ) PB nr . C 163 van 10 . 7 . 1978 , blz . 68 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 20/21 . 6 . 1978 ( nog niet verschenen in het PB ) .

( 3 ) PB nr . L 145 van 13 . 6 . 1977 , blz . 1 .