Home

Verordening (EEG) nr. 298/78 van de Raad van 13 februari 1978 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3331/74 betreffende de toekenning en de wijziging van de basisquota in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 298/78 van de Raad van 13 februari 1978 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3331/74 betreffende de toekenning en de wijziging van de basisquota in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 298/78 van de Raad van 13 februari 1978 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3331/74 betreffende de toekenning en de wijziging van de basisquota in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 045 van 16/02/1978 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 20 blz. 0097


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 298/78 VAN DE RAAD

van 13 februari 1978

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 3331/74 betreffende de toekenning en de wijziging van de basisquota in de sector suiker

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3330/74 van de Raad van 19 december 1974 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2560/77 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 24 , lid 3 , en artikel 34 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat sedert de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke ordening van de suikermarkten de suikerproduktie van de Franse departementen Guadeloupe en Martinique nooit het totaal van de basisquota van de in deze departementen gevestigde ondernemingen heeft bereikt en dat op Martinique het suikerrietareaal zelfs is teruggelopen ; dat op grond van de produktievooruitzichten voor de meeste van de betrokken ondernemingen niet op een verandering van deze situatie kan worden gerekend ;

Overwegende dat in het Franse departement Réunion mogelijkheden bestaan om het suikerrietareaal uit te breiden ; dat de enige andere cultuur die naast de suikerrietteelt bestaat , namelijk de geraniumteelt , voortdurend achteruitgaat en geen enkel hoopvol perspectief meer biedt ;

Overwegende dat de suikerrietproduktie in het departement Réunion is verdeeld over ongeveer 15 000 telers die kleine oppervlakten betelen ; dat derhalve , om deze telers beter een redelijk inkomen te kunnen waarborgen , gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden tot uitbreiding van de oppervlakten ; dat verbetering van de inkomens van de telers slechts mogelijk is door verhoging van de basisquota van de betrokken suikerproducerende ondernemingen ;

Overwegende dat om deze redenen de mogelijkheid moet worden geboden een deel van de basishoeveelheid van de Franse Republiek die bij Verordening ( EEG ) nr . 3330/74 aan haar overzeese departementen is toegewezen en dat op Guadeloupe en Martinique niet wordt benut , voor Réunion te gebruiken ; dat derhalve het percentage moet worden verhoogd waarbinnen de Franse Republiek de basisquota van de in haar overzeese departementen gevestigde ondernemingen kan wijzigen ; dat daartoe Verordening ( EEG ) nr . 3331/74 van de Raad van 19 december 1974 betreffende de toekenning en de wijziging van de basisquota in de sector suiker ( 3 ) dienovereenkomstig moet worden gewijzigd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 3331/74 wordt het volgende lid 3 toegevoegd :

" 3 . In afwijking van artikel 24 , lid 2 , eerste , tweede en derde alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 3330/74 en van lid 1 van het onderhavige artikel kan de Franse Republiek het basisquotum van elke in haar overzeese departementen gevestigde onderneming , op grond van herstructureringsplannen in de suikerrietsector en de suikersector van deze departementen , verminderen met een hoeveelheid die voor het gehele tijdvak van 1 juli 1977 tot en met 30 juni 1980 niet groter is dan 10 % van het basisquotum van de betrokken onderneming dat geldt voor het verkoopseizoen voor suiker 1976/1977 .

Bovendien mag voor het verkoopseizoen voor suiker 1977/1978 het basisquotum niet worden verminderd met meer dan het verschil tussen het oorspronkelijke basisquotum voor dat verkoopseizoen en de in het kader van dit basisquotum geproduceerde hoeveelheid .

De Franse Republiek kent het gewijzigde quotum toe voor het einde van het verkoopseizoen van suiker voorafgaande aan dat waarvoor het geldt .

Voor het verkoopseizoen voor suiker 1977/1978 wordt het gewijzigde quotum evenwel toegekend voor het einde van dat verkoopseizoen .

De herstructureringsplannen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die van invloed zijn op de basisquota worden onmiddellijk ter kennis van de Commissie gebracht . " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1977 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 13 februari 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . DALSAGER

( 1 ) PB nr . L 359 van 31 . 12 . 1974 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 303 van 28 . 11 . 1977 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 359 van 31 . 12 . 1974 , blz . 18 .