Home

Verordening (EEG) nr. 686/78 van de Commissie van 6 april 1978 houdende vaststelling van aanvullende bepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector visserijprodukten

Verordening (EEG) nr. 686/78 van de Commissie van 6 april 1978 houdende vaststelling van aanvullende bepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector visserijprodukten

Verordening (EEG) nr. 686/78 van de Commissie van 6 april 1978 houdende vaststelling van aanvullende bepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector visserijprodukten

Publicatieblad Nr. L 093 van 07/04/1978 blz. 0012 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 4 Deel 1 blz. 0030
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0114
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 4 Deel 1 blz. 0030
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0040
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 04 Deel 1 blz. 0040


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 686/78 VAN DE COMMISSIE

van 6 april 1978

houdende vaststelling van aanvullende bepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector visserijprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 100/76 van de Raad van 19 januari 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2560/77 ( 2 ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 110/76 van de Raad van 19 januari 1976 houdende vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de toekenning van de restituties bij uitvoer en de criteria voor de bepaling van het bedrag van de restituties in de sector visserijprodukten ( 3 ) , inzonderheid op artikel 7 , lid 3 ,

Overwegende dat is geconstateerd dat produkten van oorsprong uit de Gemeenschap bevroren en/of verwerkt worden aan boord van schepen die de vlag van derde landen voeren ; dat deze produkten na bevriezing of verwerking worden uitgevoerd ;

Overwegende dat de bedrijfseconomische omstandigheden waaronder deze bewerkingen plaatsvinden vergelijkbaar zijn met die waaronder soortgelijke bewerkingen worden uitgevoerd in derde landen waar de produktiekosten aanzienlijk lager zijn dan in de Gemeenschap ; dat de toekenning van restituties voor onder deze omstandigheden bevroren en/of verwerkte produkten een ongerechtvaardigd economisch voordeel voor deze produkten meebrengt ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de toepassing van de regeling inzake restituties bij de uitvoer worden visserijprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap die zijn bevroren en/of verwerkt aan boord van een in een derde land ingeschreven of geregistreerd en de vlag van een derde land voerend vaartuig gelijkgesteld met produkten die niet van oorsprong zijn uit de Gemeenschap .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 april 1978 .

Zij is van toepassing op de uitvoer waarvoor de douaneformaliteiten bij uitvoer op of na die datum vervuld worden .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 6 april 1978 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1976 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 303 van 28 . 11 . 1977 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 20 van 28 . 1 . 1976 , blz . 48 .