Home

Verordening (EEG) nr. 1054/78 van de Commissie van 19 mei 1978 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 878/77 van de Raad inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen en tot vervanging van Verordening (EEG) nr. 937/77

Verordening (EEG) nr. 1054/78 van de Commissie van 19 mei 1978 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 878/77 van de Raad inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen en tot vervanging van Verordening (EEG) nr. 937/77

Verordening (EEG) nr. 1054/78 van de Commissie van 19 mei 1978 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 878/77 van de Raad inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen en tot vervanging van Verordening (EEG) nr. 937/77

Publicatieblad Nr. L 134 van 22/05/1978 blz. 0040 - 0043
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 21 blz. 0067
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0045
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0045


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1054/78 VAN DE COMMISSIE

van 19 mei 1978

tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 van de Raad inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen en tot vervanging van Verordening ( EEG ) nr . 937/77

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 878/77 van de Raad van 26 april 1977 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 976/78 ( 2 ) , en met name op artikel 5 ,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 878/77 de bepalingen van toepassing zijn verklaard van Verordening ( EEG ) nr . 1134/68 van de Raad van 30 juli 1968 houdende vaststelling van de regels voor de toepassing van Verordening ( EEG ) nr . 653/68 betreffende de voorwaarden voor wijziging van de waarde van de voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid gebruikte rekeneenheid ( 3 ) ; dat in artikel 4 van genoemde verordening met name is bepaald dat elke belanghebbende die voor een bepaalde transactie vaststelling vooraf heeft verkregen , op verzoek annulering kan verkrijgen van de vaststelling vooraf en van het ten blijke daarvan opgestelde certificaat of stuk ; dat evenwel in artikel 4 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 is bepaald dat artikel 4 , lid 1 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1134/68 slechts geldt indien de toepassing van de nieuwe representatieve koersen de betrokkene nadeel berokkent ; dat het begrip nadeel derhalve moet worden gedefineerd , waarbij rekening moet worden gehouden met alle factoren die bovengenoemde annulering zouden kunnen rechtvaardigen ;

Overwegende dat de nieuwe bij Verordening ( EEG ) nr . 976/78 vastgestelde omrekeningskoersen pas met ingang van de in artikel 2 bis van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 genoemde data van toepassing zullen zijn ; dat dient te worden bepaald dat annulering pas mogelijk wordt wanneer de nieuwe koersen werkelijk effect hebben op de vooraf vastgestelde bedragen ; dat annulering echter slechts gerechtvaardigd is indien niet kon worden voorzien dat het vooraf vastgestelde bedrag zou moeten worden gewijzigd ; dat het derhalve dienstig is de mogelijkheid tot annulering te beperken tot vaststellingen vooraf waarvoor de aanvraag is ingediend voor de wijziging van het betrokken bedrag kon worden voorzien ;

Overwegende dat de in het kader van bepaalde distillatieprocédés te betalen prijzen worden vastgesteld voor het wijnoogstjaar ; dat dit wijnoogstjaar niet samenvalt met de periode van toepassing van de voor wijn vastgestelde prijzen ; dat er evenwel voor dient te worden gezorgd dat genoemde voor een oogst te betalen prijzen geen wijzigingen ondergaan ; dat het bijgevolg dienstig is gebruik te maken van de bij de artikelen 2 en 2 bis van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 geboden mogelijkheid om voor de distillatieprocédés andere data vast te stellen dan voor de wijnsector in het algemeen en te bepalen dat de nieuwe koersen die in principe op 16 december 1978 van kracht worden voor sommige distillatieprocédés reeds vanaf 1 september 1978 worden toegepast ;

Overwegende dat de toepassing van de bij Verordening ( EEG ) nr . 178/78 van de Raad ( 4 ) vastgestelde representatieve koers voor de Italiaanse lire , die krachtens het bepaalde in artikel 2 , lid 5 , sub b ) , van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 met ingang van 22 mei 1978 van toepassing wordt in de wijnsector , het normale verloop van de aan de gang zijnde distillatieprocédés dreigt te verstoren ; dat het derhalve noodzakelijk is de bovengenoemde koers niet toe te passen op de betrokken procédés ;

Overwegende dat artikel 5 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 is bepaald dat met name de in rekeneenheden vastgestelde bedragen die niet aan de vaststelling van de prijzen zijn gebonden met 2 % kunnen worden verhoogd ; dat het dienstig is van deze bepaling gebruik te maken in de mate die nodig is om elke vermindering in nationale valuta en de betrokken bedragen te voorkomen ;

Overwegende dat de bepalingen ter uitvoering van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 van de Raad inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen tot nu toe waren vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 937/77 van de Commissie van 29 april 1977 ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 475/78 ( 6 ) ; dat laatstgenoemde verordening moet worden vervangen door een nieuwe verordening ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met de adviezen van de betrokken Comités van beheer en van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Onverminderd de vast te stellen bepalingen inzake de aanpassingen die eventueel moeten worden toegepast op de monetaire compenserende bedragen , kan voor produkten waarvoor een monetair compenserend bedrag is vastgesteld de in artikel 4 , lid 1 , laatste alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1134/68 bedoelde annulering van de vaststelling vooraf en van het ten blijke daarvan opgestelde certificaat of stuk alleen worden aangevraagd :

- voor in Frankrijk , Ierland , Italië of het Verenigd Koninkrijk afgegeven invoercertificaten , en

- voor in de Bondsrepubliek Duitsland afgegeven uitvoercertificaten .

2 . Voor transacties waarvoor geen monetaire comperenserende bedragen gelden , wordt onder nadeel in de zin van artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 verstaan de wijziging in nationale valuta in het geheel van de voor de betrokken transactie geldende bedragen welke als gevolg van de toepassing van de nieuwe representatieve koers , eventueel per saldo , resulteert in :

- de heffing van een hoger bedrag ,

of

- de toekenning van een lager bedrag

dan het bedrag dat zou hebben gegolden indien de voornoemde representatieve koers niet in werking zou zijn getreden .

Artikel 2

1 . Voor de representatieve koersen die voor 12 mei 1978 zijn vastgesteld blijven de bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 937/77 inzake de uitvoering van artikel 4 , lid 1 , laatste alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1134/68 van toepassing .

Voor de nieuwe na 11 mei 1978 vastgestelde representatieve koersen gelden de volgende bepalingen .

2 . Het bepaalde in artikel 4 , lid 1 , laatste alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 1134/68 geldt slechts voor vaststellingen vooraf en ten blijke daarvan opgestelde certificaten of stukken die zijn afgegeven in de zin van artikel 9 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 193/75 van de Commissie van 17 januari 1975 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer - , uitvoer - en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten ( 7 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 858/78 ( 8 ) , voor 12 mei 1978 voor de in artikel 2 bis , lid 1 , sub c ) , d ) , e ) en f ) , van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 bedoelde representatieve koersen voor de betrokken produkten en Lid-Staten en zulks met ingang van de data die in lid 2 en lid 3 van het bovengenoemde artikel zijn aangegeven .

Artikel 3

1 . Voor

- de aankoopprijzen voor wijn die voor distillatie wordt bestemd ingevolge toepassing van lid 1 van artikel 6 ter van Verordening ( EEG ) nr . 816/70 van de Raad van 28 april 1970 houdende aanvullende bepalingen inzake de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt ( 9 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2560/77 ( 10 ) , en de hierop betrekking hebbende steunbedragen ,

- de door de interventiebureaus in het kader van de regeling voor de distillatie van bijprodukten van de wijnbereiding te betalen prijzen en het deel van de uitgaven dat ten laste komt van de interventiebureaus en door het EOGFL , afdeling Garantie , zal worden gefinancierd ,

- de aankoopprijzen voor wijn die voor distillatie wordt bestemd ingevolge toepassing van lid 1 van artikel 24 ter van Verordening ( EEG ) nr . 816/70 , en het hierop betrekking hebbende steunbedrag ,

gelden de in artikel 2 , respectievelijk artikel 2 bis , van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 bedoelde representatieve wisselkoersen vanaf 1 september 1978 .

2 . De bij Verordening ( EEG ) nr . 178/78 vastgestelde representatieve koers voor de Italiaanse lire , die krachtens het bepaalde in artikel 2 , lid 5 , sub b , van Verordening ( EEG ) nr . 878/77 met ingang van 22 mei 1978 van toepassing wordt in de wijnsector , geldt niet voor distillatieprocédés waartoe voor de inwerkingtreding van deze verordening is besloten .

Artikel 4

1 . De in de bijlage vermelde bedragen worden gewijzigd zoals daar aangegeven .

2 . De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om voor de in de bijlage vermelde bedragen vanaf 1 januari 1979 gevolg te geven aan het bepaalde in lid 1 .

3 . De bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 937/77 wordt ingetrokken .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 19 mei 1978 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . L 106 van 29 . 4 . 1977 , blz . 27 .

( 2 ) PB nr . L 125 van 13 . 5 . 1978 , blz . 32 .

( 3 ) PB nr . L 188 van 1 . 8 . 1968 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 26 van 31 . 1 . 1978 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 110 van 30 . 4 . 1977 , blz . 1 .

( 6 ) PB nr . L 65 van 8 . 3 . 1978 , blz . 10 .

( 7 ) PB nr . L 25 van 31 . 1 . 1975 , blz . 10 .

( 8 ) PB nr . L 116 van 28 . 4 . 1978 , blz . 18 .

( 9 ) PB nr . L 99 van 5 . 5 . 1970 , blz . 1 .

( 10 ) PB nr . L 303 van 28 . 11 . 1977 , blz . 1 .

BIJLAGE

A

De bedragen bedoeld in de richtlijn van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven ( 1 ) Van * Worden vervangen door : *

artikel 8 , lid 2 * 42 901 RE/VAK * 43 030 RE/VAK *

artikel 9 , lid 2 * 10 730 RE per investering * 10 765 RE per investering *

* 54 400 RE per investering * 54 565 RE per investering *

artikel 10 en artikel 1 van de richtlijn van de Raad van 15 mei 1973 ( 2 ) * 48 RE/ha * 48,2 RE/ha *

* 32,5 RE/ha * 32,6 RE/ha *

* 16,5 RE/ha * 16,6 RE/ha *

* 4 800 RE/bedrijf * 4 820 RE/bedrijf *

* 3 250 RE/bedrijf * 3 260 RE/bedrijf *

* 1 650 RE/bedrijf * 1 660 RE/bedrijf *

artikel 11 , lid 1 * 612 RE * 614 RE *

artikel 12 * 2 683 RE * 2 691 RE *

* 8 048 RE * 8 072 RE *

( 1 ) PB nr . L 96 van 23 . 4 . 1972 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 153 van 9 . 6 . 1973 , blz . 24 .

B

De bedragen bedoeld in de richtlijn van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden * Van * Worden vervangen door : *

Artikel 7 , lid 1 * 16,5 RE/GVE of hectare * 16,6 RE/GVE of hectare *

Artikel 7 , lid 1 , sub a ) * 53,5 RE/GVE * 53,7 RE/GVE *

* 53,5 RE/ha der oppervlakte groenvoergewassen * 53,7 RE/ha der oppervlakte groenvoergewassen *

Artikel 7 , lid 1 , sub b ) * 53,5 RE/ha * 53,7 RE/ha *

Artikel 10 , lid 2 * 10 730 RE/bedrijf * 10 765 RE/bedrijf