Home

Verordening (EEG) nr. 1127/78 van de Raad van 22 mei 1978 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2742/75 inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

Verordening (EEG) nr. 1127/78 van de Raad van 22 mei 1978 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2742/75 inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

Verordening (EEG) nr. 1127/78 van de Raad van 22 mei 1978 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2742/75 inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

Publicatieblad Nr. L 142 van 30/05/1978 blz. 0024 - 0025
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 21 blz. 0092
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0062
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0062


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1127/78 VAN DE RAAD

van 22 mei 1978

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 2742/75 inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1125/78 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 11 , lid 4 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1126/78 ( 4 ) , inzonderheid op artikel 9 , lid 2 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat in verband met de mogelijkheid om voor bakdoeleinden zetmeel te vervangen door quellmehl , de restitutie bij de produktie voor maïs en zachte tarwe die worden gebruikt voor de vervaardiging van quellmehl bestemd voor menselijke voeding van dien aard moet zijn dat de kosten van het gebruik van zetmeel of quellmehl voor die doeleinden gelijk zijn ; dat dit doel kan worden bereikt door voor maïs en zachte tarwe die worden gebruikt voor de vervaardiging van quellmehl voor bakdoeleinden dezelfde restitutie bij de produktie vast te stellen als die , welke voor de produktie van zetmeel uit maïs of zachte tarwe is vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 2742/75 van de Raad van 29 oktober 1975 inzake de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2139/77 ( 6 ) ;

Overwegende dat met het oog op de situatie die zich bij het begin van het verkoopseizoen 1978/1979 zal voordoen , met name in verband met de verhoging van de gemeenschappelijke landbouwprijzen voor dit verkoopseizoen , de minimumproducentenprijs voor fabrieksaardappelen moet worden aangepast ;

Overwegende dat in voornoemde verordening ook is bepaald dat tussen aardappelzetmeel en maïszetmeel een evenwichtige verhouding dient te worden gehandhaafd en dat daartoe de restitutie bij de produktie voor beide produkten hetzelfde moet zijn ; dat evenwel , om deze evenwichtige verhouding te handhaven en aangezien de positie van de maïszetmeelindustrie relatief steeds gunstiger wordt in verband met de bijprodukten die de vervaardiging van maïszetmeel oplevert , aan de producenten van aardappelzetmeel een premie moet worden toegekend ;

Overwegende dat in verband met de mogelijkheid om in de brouwerijsector zetmeel te vervangen door gries en griesmeel van maïs en breukrijst , de restitutie bij de produktie voor maïs die door de maïsindustrie wordt gebruikt voor de vervaardiging van gries en griesmeel bestemd voor de brouwerijsector voor de bierbereiding , en voor breukrijst die voor hetzelfde doel wordt gebruikt , van dien aard moet zijn dat de kosten van het gebruik in de brouwerijen van zetmeel en van gries en griesmeel van maïs of breukrijst gelijk zijn ; dat dit doel kan worden bereikt door voor maïs die wordt gebruikt voor de vervaardiging van gries en griesmeel dezelfde restitutie vast te stellen als voor maïs die wordt gebruikt voor de vervaardiging van zetmeel en door ook voor breukrijst die in de brouwerijsector wordt gebruikt dezelfde restitutie vast te stellen als voor breukrijst die wordt gebruikt voor de vervaardiging van zetmeel ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 2742/75 wordt als volgt gelezen :

" Artikel 1

1 . De Lid-Staten verlenen voor maïs die wordt gebruikt voor de vervaardiging van zetmeel en van quellmehl voor bakdoeleinden een restitutie bij de produktie van 17,00 rekeneenheden per ton .

2 . De Lid-Staten verlenen voor zachte tarwe die wordt gebruikt voor de vervaardiging van zetmeel en van quellmehl voor bakdoeleinden een restitutie bij de produktie van 24,29 rekeneenheden per ton .

3 . De Lid-Staten verlenen voor breukrijst die wordt gebruikt voor de vervaardiging van zetmeel , een restitutie bij de produktie van 20,89 rekeneenheden per ton . " .

Artikel 2

In artikel 3 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 2742/75 wordt met ingang van 1 augustus 1978 " 175 rekeneenheden " vervangen door " 178,50 rekeneenheden " .

Artikel 3

In Verordening ( EEG ) nr . 2742/75 wordt een als volgt luidend artikel 3 bis ingevoegd :

" Artikel 3 bis

Voor de duur van het verkoopseizoen 1978/1979 in de sector granen kennen de Lid-Staten aan de producenten van aardappelzetmeel een premie toe van 10,00 rekeneenheden per ton aardappelzetmeel . " .

Artikel 4

De artikelen 4 en 5 van Verordening ( EEG ) nr . 2742/75 worden als volgt gelezen :

" Artikel 4

1 . De Lid-Staten verlenen een restitutie bij de produktie voor gries en griesmeel van maïs bestemd voor de vervaardiging , via " rechtstreekse hydrolyse " , van glucose van onderverdeling 17.02 B II van het gemeenschappelijk douanetarief ( 1 ) . De restitutie bij de produktie bedraagt 20,91 rekeneenheden per ton gries en griesmeel van maïs die hiervoor wordt gebruikt .

2 . De Lid-Staten verlenen een restitutie bij de produktie van 17,00 rekeneenheden per ton maïs die door de maïsindustrie wordt gebruikt voor de vervaardiging van gries en griesmeel die in brouwerijen worden gebruikt voor de bierbereiding .

3 . De Lid-Staten verlenen een restitutie bij de produktie van 20,89 rekeneenheden per ton breukrijst die in brouwerijen wordt gebruikt voor de bierbereiding .

Artikel 5

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat de in artikel 4 bedoelde restituties voor gries en griesmeel van maïs en voor breukrijst en de in artikel 1 bedoelde restituties voor quellmehl uitsluitend worden verleend voor de werkelijk in brouwerijen voor de bierbereiding , door de glucose-industrie of voor bakdoeleinden in de Gemeenschap gebruikte hoeveelheden gries en griesmeel van maïs , breukrijst en quellmehl . " .

Artikel 5

In Verordening ( EEG ) nr . 2742/75 wordt een als volgt luidend artikel 7 bis ingevoegd :

" Artikel 7 bis

De restituties bij de produktie voor maïs en zachte tarwe die worden gebruikt voor de vervaardiging van quellmehl voor bakdoeleinden worden slechts verleend tot het einde van het verkoopseizoen 1978/1979 .

De restituties bij de produktie voor de in artikel 1 , 2 en 4 bedoelde produkten die worden gebruikt voor de bierbereiding , worden slechts verleend tot het einde van het verkoopseizoen 1978/1979 . " .

Artikel 6

Op verzoek van de betrokkene worden de restituties bij de produktie voor :

- zachte tarwe en maïs die worden gebruikt voor de vervaardiging van quellmehl voor bakdoeleinden ,

- maïs die wordt gebruikt voor de vervaardiging van gries en griesmeel , en breukrijst die in brouwerijen worden gebruikt voor de bierbereiding

verleend met ingang van 19 oktober 1977 .

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 22 mei 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

K . HEINESEN

( 1 ) PB nr . L 281 van 1 . 11 . 1975 , blz . 1 .

( 2 ) Zie blz . 21 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . L 166 van 25 . 6 . 1976 , blz . 1 .

( 4 ) Zie blz . 23 van dit Publikatieblad .

( 5 ) PB nr . L 281 van 1 . 11 . 1975 , blz . 57 .

( 6 ) PB nr . L 249 van 30 . 9 . 1977 , blz . 1 .