Home

Verordening (EEG) nr. 2413/78 van de Commissie van 17 oktober 1978 tot wijziging van de bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2054/76 inzake de verkoop van magere-melkpoeder uit de voorraad van de interventiebureaus met het oog op uitvoer naar derde landen en bestemd voor diervoeding

Verordening (EEG) nr. 2413/78 van de Commissie van 17 oktober 1978 tot wijziging van de bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2054/76 inzake de verkoop van magere-melkpoeder uit de voorraad van de interventiebureaus met het oog op uitvoer naar derde landen en bestemd voor diervoeding

Verordening (EEG) nr. 2413/78 van de Commissie van 17 oktober 1978 tot wijziging van de bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2054/76 inzake de verkoop van magere-melkpoeder uit de voorraad van de interventiebureaus met het oog op uitvoer naar derde landen en bestemd voor diervoeding

Publicatieblad Nr. L 292 van 18/10/1978 blz. 0016 - 0017


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2413/78 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 1978

tot wijziging van de bijlage II van Verordening ( EEG ) nr . 2054/76 inzake de verkoop van magere-melkpoeder uit de voorraad van de interventiebureaus met het oog op uitvoer naar derde landen en bestemd voor diervoeding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1761/78 ( 2 ) , en met name op artikel 7 , lid 5 ,

Overwegende dat in de artikelen 2 en 6 van Verordening ( EEG ) nr . 2054/76 van de Commissie van 19 augustus 1976 inzake de verkoop van magere-melkpoeder uit de voorraad van de interventiebureaus met het oog op uitvoer naar derde landen en bestemd voor diervoeding ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1857/78 ( 4 ) , is bepaald dat , indien het magere-melkpoeder in ongewijzigde staat of na kleuring wordt uitgevoerd , de restitutie slechts wordt betaald indien een verklaring van een op de lijst van bijlage II van genoemde verordening voorkomende officiële instantie van het land van bestemming wordt overgelegd , waarin wordt bevestigd dat het ingevoerde produkt zal worden onderworpen aan een controle die garandeert dat het uitsluitend zal worden gebruikt voor diervoeding ;

Overwegende dat het noodzakelijk is gebleken de vorengenoemde bijlage II ten aanzien van Maleisië te wijzigen , ten einde bepaalde moeilijkheden die zich bij de invoer in dit derde land hebben voorgedaan , weg te nemen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Bijlage II van Verordening ( EEG ) nr . 2054/76 wordt vervangen door de bijlage van deze verordening .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 1978 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 17 oktober 1978 .

Voor de Commissie

De Vice-Voorzitter

Finn GUNDELACH

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 204 van 28 . 7 . 1978 , blz . 6 .

( 3 ) PB nr . L 228 van 20 . 8 . 1976 , blz . 17 .

( 4 ) PB nr . L 212 van 2 . 8 . 1978 , blz . 9 .

BIJLAGE

" BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 6 , lid 1 , bedoelde instanties

Derde landen * Officiële instantie *

Bulgarije * Hranexport of Rodopaimpex , Sofia *

Tsjechoslowakije * Koospol Import/Export , Praag *

Spanje * Douanediensten ( 1 ) - Ministerio de Comercio - Direccion General de Politica , Arancelaria e Importacion *

Hongarije * Terimpex , Boedapest *

Japan * Douanediensten ( 2 ) *

Portugal * Junta Nacional dos Productos Pecuarios , Lissabon *

Joegoslavië * Federaal Secretariaat voor de Buitenlandse Handel , Belgrado *

Roemenië * Romagrimex of Prodexport , Boekarest *

Sowjetunie * Prodintorg *

Indonesië * Ministerie van Landbouw , Djakarta *

Taiwan * Douanediensten , Ministerie van Economische Zaken - Bureau van Buitenlandse Handel , Taipeh *

Thailand * Ministerie van Handel , Bangkok *

Israël * Ministerie van Handel , Tel Aviv *

Singapore * Ministerie van Financiën - " The Controller of Imports and Exports " , Singapore *

Maleisië * Douanediensten ( 3 ) *

Republiek Zuid-Korea * Ministerie van Handel en Visserij , Seoul *

Chili * Ministerie van Landbouw en Veeteelt *

Mexico * Secretariaat van Handel en Industrie *

* Secretariaat van Landbouw en Veeteelt *

Volksrepubliek Noord-Korea * Douanediensten *

( 1 ) Als verklaring in de zin van artikel 6 , lid 1 , wordt beschouwd , hetzij het invoerdocument van de Spaanse douane waarin wordt vermeld dat de betrokken produkten in Spanje zijn ingevoerd voor diervoeding , hetzij een verklaring van de Spaanse douane die bevestigt dat het magere-melkpoeder is onderworpen aan een controle die garandeert dat het produkt zal worden ingevoerd na denaturering .

( 2 ) Als verklaring in de zin van artikel 6 , lid 1 , wordt beschouwd het invoerdocument van de Japanse douane waarin wordt vermeld dat de betrokken produkten in Japan zijn ingevoerd voor diervoeding .

( 3 ) Als verklaring in de zin van artikel 6 , lid 1 , wordt beschouwd het invoerdocument van de Maleisische douane waarin wordt vermeld dat de betrokken produkten in Maleisië zijn ingevoerd voor diervoeding . " .