Home

Verordening (EEG) nr. 3174/78 van de Raad van 19 december 1978 tot instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten uit IJsland (1979)

Verordening (EEG) nr. 3174/78 van de Raad van 19 december 1978 tot instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten uit IJsland (1979)

Verordening (EEG) nr. 3174/78 van de Raad van 19 december 1978 tot instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten uit IJsland (1979)

Publicatieblad Nr. L 377 van 30/12/1978 blz. 0013 - 0014


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3174/78 VAN DE RAAD

van 19 december 1978

tot instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde produkten uit IJsland ( 1979 )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat op 22 juli 1972 een Overeenkomst is ondertekend tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland ( 1 ) ;

Overwegende dat in de artikelen 1 en 2 van het bij deze Overeenkomst gevoegde Protocol nr . 1 in een bijzonder tempo voor de geleidelijke afschaffing van de douanerechten voor de daarin genoemde produkten is voorzien en dat krachtens artikel 3 van dat Protocol de invoer van de genoemde produkten is onderworpen aan jaarlijkse indicatieve maxima , waarboven de ten opzichte van derde landen geldende douanerechten opnieuw kunnen worden ingesteld ; dat de Gemeenschap krachtens artikel 3 , sub b ) , de toepassing van bepaalde maxima echter moet opschorten ; dat het op basis van de huidige situatie op het gebied van de handel in de betrokken produkten en de vooruitzichten voor de evolutie ervan in 1979 , niet nodig lijkt om voor dit jaar indicatieve maxima vast te stellen ;

Overwegende dat het voor bepaalde produkten , waarvoor de Gemeenschap krachtens artikel 3 van Protocol nr . 1 de toepassing van de indicatieve maxima opschort , en voor andere produkten , waarvoor geen maxima zijn vastgesteld , nodig is om de ontwikkeling van de invoer te volgen ; dat het derhalve nodig is de invoer van deze produkten aan een toezicht te onderwerpen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Van 1 januari tot en met 31 december 1979 wordt de invoer van de in de bijlage van deze verordening genoemde produkten van oorsprong uit IJsland aan een communautair toezicht onderworpen .

De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende dag van iedere maand in kennis van de overzichten van de invoer van de genoemde produkten in de loop van de voorafgaande maand ; hiertoe werden slechts die produkten in aanmerking genomen , die bij de douane ten invoer tot verbruik zijn aangegeven , vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer conform de regels neergelegd in Protocol nr . 3 van de Overeenkomst .

Artikel 2

De Commissie treft , in nauwe samenwerking met de Lid-Staten , de nodige maatregelen om de toepassing van deze verordening te waarborgen .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 19 december 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H.-D . GENSCHER

( 1 ) PB nr . L 301 van 31 . 12 . 1972 , blz . 1 .

BIJLAGE

Volgnummer * Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * NIMEXE-code *

1 * 2 * 3 * 4 *

* 76.01 * Ruw aluminium ; resten en afvallen , van aluminium : * *

II ISL 1 * * A . ruw aluminium * 76.01-11 , 15 .