Home

79/118/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 januari 1979 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk België van de in 1977 aan de erkende groeperingen van hopproducenten verleende steun (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

79/118/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 januari 1979 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk België van de in 1977 aan de erkende groeperingen van hopproducenten verleende steun (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

79/118/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 januari 1979 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk België van de in 1977 aan de erkende groeperingen van hopproducenten verleende steun (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 030 van 06/02/1979 blz. 0008 - 0009


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 1979

betreffende vergoeding door het EOGFL , afdeling Oriëntatie , aan het Koninkrijk België van de in 1977 aan de erkend groeperingen van hopproducenten verleende steun

( Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek )

( 79/118/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2788/72 ( 2 ) , en met name op artikel 7 , lid 1 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1170/77 ( 4 ) , en met name op artikel 17 , lid 3 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 879/73 van de Raad van 26 maart 1973 betreffende de toekenning en de vergoeding van de door de Lid-Staten aan de erkende producentengroeperingen in de sector hop verleende steun ( 5 ) , en met name op artikel 14 ,

Overwegende dat het Koninkrijk België een verzoek heeft ingediend om vergoeding van het geheel van de in 1977 gedane uitgaven voor toegekende steun ;

Overwegende dat dit verzoek beantwoordt aan de voorschriften vastgesteld in Verordening ( EEG ) nr . 1460/73 van de Commissie van 16 mei 1973 betreffende de verzoeken om vergoeding van de door de Lid-Staten aan de erkende groeperingen van hopproducenten verleende steun ( 6 ) en in Verordening ( EEG ) nr . 1010/73 van de Commissie van 13 april 1973 betreffende de bepaling van het begrip beheerskosten van de erkende producentengroeperingen in de sector hop ( 7 ) ;

Overwegende dat het onderzoek van de verstrekte gegevens heeft uitgewezen dat steun werd verleend tot een totaal bedrag van 598 237 Bfr . volgens de voorwaarden vastgesteld in de artikelen 8 en 9 van Verordening ( EEG ) nr . 1696/71 en in de uitvoeringsvoorschriften van die verordening ; dat de afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw derhalve dient te vergoeden : 50 % van 598 237 Bfr . ( artikel 9 ) , zijnde 299 118 Bfr . ;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL is geraadpleegd over de financiële aspecten en met name over de beschikbare financiële middelen ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De bijstand van het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling Oriëntatie , voor de door het Koninkrijk België in de loop van het jaar 1977 voor steun aan de erkende groeperingen van hopproducenten gedane uitgaven wordt vastgesteld op een bedrag van 299 118 Bfr .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België .

Gedaan te Brussel , 17 januari 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 295 van 30 . 12 . 1972 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 175 van 4 . 8 . 1971 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 137 van 3 . 6 . 1977 , blz . 7 .

( 5 ) PB nr . L 86 van 31 . 3 . 1973 , blz . 13 .

( 6 ) PB nr . L 145 van 2 . 6 . 1973 , blz . 1 .

( 7 ) PB nr . L 100 van 14 . 4 . 1973 , blz . 32 .