Home

79/135/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 februari 1979 waarbij het handelsverkeer van ruwe aardolie en/of aardolieprodukten tussen Luxemburg en de andere Lid- Staten wordt onderworpen aan een stelsel van vergunningen die automatisch door de Lid-Staat van herkomst moeten worden verleend (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

79/135/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 februari 1979 waarbij het handelsverkeer van ruwe aardolie en/of aardolieprodukten tussen Luxemburg en de andere Lid- Staten wordt onderworpen aan een stelsel van vergunningen die automatisch door de Lid-Staat van herkomst moeten worden verleend (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

79/135/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 februari 1979 waarbij het handelsverkeer van ruwe aardolie en/of aardolieprodukten tussen Luxemburg en de andere Lid- Staten wordt onderworpen aan een stelsel van vergunningen die automatisch door de Lid-Staat van herkomst moeten worden verleend (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 032 van 08/02/1979 blz. 0039 - 0039


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 februari 1979

waarbij het handelsverkeer van ruwe aardolie en/of aardolieprodukten tussen Luxemburg en de andere Lid-Staten wordt onderworpen aan een stelsel van vergunningen die automatisch door de Lid-Staat van herkomst moeten worden verleend

( Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

( 79/135/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Beschikking 77/186/EEG van de Raad van 14 februari 1977 betreffende de export van ruwe aardolie en aardolieprodukten van de ene Lid-Staat naar de andere bij voorzieningsmoeilijkheden ( 1 ) , inzonderheid op artikel 1 ,

Na raadpleging van de groep van afgevaardigden van de Lid-Staten bedoeld in Richtlijn 73/238/EEG van 24 juli 1973 ( 2 ) ,

Overwegende dat in Beschikking 77/186/EEG is bepaald dat , indien er zich moeilijkheden voordoen bij de voorziening van een of meer Lid-Staten met ruwe aardolie en/of aardolieprodukten , de Commissie , op verzoek van een Lid-Staat of eigener beweging , kan besluiten het handelsverkeer tussen Lid-Staten te onderwerpen aan een stelsel van vergunningen die automatisch door de Lid-Staat van herkomst moeten worden verleend ;

Overwegende dat Luxemburg met het oog hierop een verzoek heeft ingediend ;

Overwegende dat de huidige vermindering van de produktie de uitvoer van ruwe aardolie naar de Gemeenschap beïnvloedt ;

Overwegende dat zulks de ontwikkeling van de traditionele handelsstromen van aardolie en aardolieprodukten tussen de Lid-Staten zou kunnen verstoren ;

Overwegende dat om een dergelijke situatie te voorkomen , het nodig is het handelsverkeer regelmatig te volgen door middel van een gemeenschapssysteem ;

Overwegende dat in her bijzonder met het oog op de voorzieningssituatie in Luxemburg er reden is om in een dergelijk stelsel te voorzien voor de handel van deze Lid-Staat ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het handelsverkeer van produkten opgenomen onder post 27.09 en de onderverdelingen 27.10 B , C I en C II van het gemeenschappelijk douanetarief tussen Luxemburg en de andere Lid-Staten is onderworpen aan een stelsel van vergunningen die automatisch door de Lid-Staat van herkomst dienen te worden verleend .

Artikel 2

De geldigheidsduur van deze beschikking verstrijkt op 31 maart 1979 tenzij een andersluidende beschikking wordt gegeven op grond van artikel 5 van Beschikking 77/186/EEG .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg .

Gedaan te Brussel , 6 februari 1979 .

Voor de Commissie

Guido BRUNNER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 61 van 5 . 3 . 1977 , blz . 23 .

( 2 ) PB nr . L 228 van 16 . 8 . 1973 , blz . 2 .