Home

79/315/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 maart 1979 tot uitsluiting van vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van het wetenschappelijk apparaat genaamd ,,PGT-Intrinsic Germanium Detector, model IGC 13' ' met voorversterker model RG-11AC

79/315/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 maart 1979 tot uitsluiting van vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van het wetenschappelijk apparaat genaamd ,,PGT-Intrinsic Germanium Detector, model IGC 13' ' met voorversterker model RG-11AC

79/315/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 maart 1979 tot uitsluiting van vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van het wetenschappelijk apparaat genaamd ,,PGT-Intrinsic Germanium Detector, model IGC 13' ' met voorversterker model RG-11AC

Publicatieblad Nr. L 076 van 28/03/1979 blz. 0017 - 0017
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 02 Deel 7 blz. 0105


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 8 maart 1979

tot uitsluiting van vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van het wetenschappelijk apparaat genaamd " PGT-Intrinsic Germanium Detector , model IGC 13 " met voorversterker model RG-11AC

( 79/315/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige , wetenschappelijke of culturele aard ( 1 ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3195/75 van de Commissie van 2 december 1975 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 1798/75 ( 2 ) , inzonderheid op de artikelen 4 en 5 ,

Overwegende dat , middels schrijven van 8 september 1978 , de Deense Regering de Commissie heeft gevraagd de procedure in te stellen bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening ( EEG ) nr . 3195/75 om vast te stellen of het apparaat genaamd " PGT-Intrinsic Germanium Detector , model IGC 13 " met voorversterker model RG-11AC , bestemd om bij onderzoekingen op het gebied van de kernfysica en , in het bijzonder , op hoogspanningsmateriaal te worden gebruikt , al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en , indien het antwoord bevestigend luidt , of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd ;

Overwegende dat , overeenkomstig artikel 4 , lid 5 , van Verordening ( EEG ) nr . 3195/75 op 12 januari 1979 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen is bijeengekomen in het kader van het Comité Douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken ;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een intrinsieke Germanium Detector is , aangevuld met een voorversterker ; dat dit apparaat , gezien zijn objectieve kenmerken , zoals relatieve effectiviteit en scheidend vermogen , en het gebruik dat ervan wordt gemaakt , bijzonder geschikt is voor zuiver wetenschappelijk onderzoek ; dat het dientengevolge als een wetenschappelijk apparaat moet worden beschouwd ;

Overwegende evenwel dat op grond van de door de Lid-Staten verzamelde inlichtingen is gebleken dat apparaten van gelijke wetenschappelijke waarde als genoemd apparaat en geschikt voor hetzelfde gebruik momenteel in de Gemeenschap worden vervaardigd ; dat zulks met name het geval is voor het apparaat EG PC 12H vervaardigd door de firma Enertec-Schlumberger , 1 , rue Nieuport , 78140 Velizy-Villacoublay/Frankrijk ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . Het apparaat genaamd " PGT-Intrinsic Germanium Detector , model IGC 13 " met voorversterker model RG-11AC dient als een wetenschappelijk apparaat te worden beschouwd .

2 . Aan de voorwaarden van artikel 3 , lid 1 , sub b ) , van Verordening ( EEG ) nr . 1798/75 om met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief het in lid 1 bedoelde apparaat toe te laten , wordt niet voldaan .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 8 maart 1979 .

Voor de Commissie

Etienne DAVIGNON

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 184 van 15 . 7 . 1975 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 316 van 6 . 12 . 1975 , blz . 17 .