Home

79/354/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 maart 1979 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd japonnen voor dames, meisjes en kinderen (andere dan die voor baby's), geweven en van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels, van de posten ex 60.05 A II en ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE- code 60.05-41, 42, 43, 44 en 61.02-48, 52, 53, 54) (categorie 26), van oorsprong uit Polen en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

79/354/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 maart 1979 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd japonnen voor dames, meisjes en kinderen (andere dan die voor baby's), geweven en van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels, van de posten ex 60.05 A II en ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE- code 60.05-41, 42, 43, 44 en 61.02-48, 52, 53, 54) (categorie 26), van oorsprong uit Polen en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 maart 1979

waarbij het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd japonnen voor dames , meisjes en kinderen ( andere dan die voor baby's ) , geweven en van brei - of haakwerk , van wol , van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels , van de posten ex 60.05 A II en ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 60.05-41 , 42 , 43 , 44 en 61.02-48 , 52 , 53 , 54 ) ( categorie 26 ) , van oorsprong uit Polen en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten

( Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek )

( 79/354/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 115 , eerste alinea ,

Gezien het verzoek dat de Benelux-Regeringen op 13 maart 1979 ingevolge artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben ingediend om ertoe te worden gemachtigd japonnen voor dames , meisjes en kinderen ( andere dan die voor baby's ) , geweven en van brei - of haakwerk , van wol , van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels , van de posten ex 60.05 A II en ex 61.02 B van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 60.05-41 , 42 , 43 , 44 en 61.02-48 , 52 , 53 , 54 ) ( categorie 26 ) , van oorsprong uit Polen en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten ,

Overwegende dat de invoer van de betrokken produkten in de Gemeenschap van oorsprong uit Polen onderwerp is van een door onderhandelingen tussen de Gemeenschap en dat land tot stand gekomen overeenkomst ;

Overwegende dat , in het kader van de overeengekomen regeling , Polen de verbintenis heeft aangegaan alle dienstige maatregelen te nemen om zijn uitvoer van de betrokken produkten naar de Gemeenschap te beperken tot bepaalde over de Lid-Staten verdeelde plafonds ;

Overwegende dat het in dit geval niet mogelijk is geweest tot een verdeling van die plafonds volgens de behoeften van de respectieve markten over te gaan ; dat er dientengevolge ongelijkheden blijven bestaan tussen de invoervoorwaarden in de verschillende Lid-Staten , en dat eenmaking van die voorwaarden slechts geleidelijk kan plaatsvinden ;

Overwegende dat uit het verzoek blijkt dat er zich in de betrokken industriesector ernstige moeilijkheden voordoen , en met name een aanmerkelijke teruggang van de produktie en het aantal arbeidsplaatsen ;

Overwegende dat de totstandkoming van verdere indirecte invoer , komende bij de reeds verrichte of voorgenomen invoer , die moeilijkheden nog kan vergroten ;

Overwegende dat het niet mogelijk is op korte termijn methoden toe te passen waardoor de overige Lid-Staten de vereiste samenwerking tot stand zouden kunnen brengen ;

Overwegende dat er in die omstandigheden aanleiding is om machtiging te verlenen tot het toepassen van beschermende maatregelen in de zin van artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag , onder de voorwaarden die in Beschikking 71/202/EEG van de Commissie van 12 mei 1971 ( 1 ) en met name in artikel 1 daarvan , zijn vastgesteld ;

Overwegende evenwel dat het niet nodig is , op de vergunningaanvragen die aan het onderhavige verzoek ten grondslag liggen , een dergelijke machtiging af te geven , daar zij slechts op een geringe hoeveelheid betrekking hebben ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd de hierna genoemde produkten , van oorsprong uit Polen en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , waarvoor aanvragen om invoerdocumenten na 9 maart 1979 zijn ingediend , van de communautaire behandeling uit te sluiten :

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

ex 60.05 A II en ex 61.02 B ( NIMEXE-code 60.05-41 , 42 , 43 , 44 en 61.02-48 , 52 , 53 , 54 ) ( categorie 26 ) * Japonnen voor dames , meisjes en kinderen ( andere dan die voor baby's ) , geweven en van brei - of haakwerk , van wol , van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels *

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing tot het tijdstip waarop in de Beneluxlanden voor de betrokken produkten ten opzichte van Polen nieuwe invoermogelijkheden worden geopend , en uiterlijk tot en met 31 december 1979 .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden .

Gedaan te Brussel , 20 maart 1979 .

Voor de Commissie

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 121 van 3 . 6 . 1971 , blz . 26 .