Home

79/355/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 maart 1979 waarbij het Koninkrijk Denemarken wordt vrijgesteld van de toepassing, ten aanzien van bepaalde gewassen, van Richtlijn 70/458/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

79/355/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 maart 1979 waarbij het Koninkrijk Denemarken wordt vrijgesteld van de toepassing, ten aanzien van bepaalde gewassen, van Richtlijn 70/458/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 maart 1979

waarbij het Koninkrijk Denemarken wordt vrijgesteld van de toepassing , ten aanzien van bepaalde gewassen , van Richtlijn 70/458/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad

( Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek )

( 79/355/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 70/458/EEG van de Raad van 29 september 1970 betreffende het in de handel brengen van groentezaad ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78/692/EEG ( 2 ) , inzonderheid op artikel 42 , sub a ) en b ) ,

Gezien het door het Koninkrijk Denemarken ingediende verzoek ,

Overwegende dat het zaaizaad van brocoli , witloof , watermeloen en venkel voor Denemarken van geen betekenis is , hoewel het daar in kleine hoeveelheden wordt geproduceerd of althans in de handel wordt gebracht ; dat de richtlijn voor deze gewassen voorziet in vrijstelling , zonder bijzondere eisen te stellen ;

Overwegende dat in Denemarken normaal geen veldsla wordt gesteeld ; dat daar evenmin zaaizaad van dit gewas wordt vermeerderd of in de handel wordt gebracht ;

Overwegende dat , zolang deze voorwaarden zijn vervuld , de voor Denemarken geldende vrijstelling van toepassing van de richtlijn tot laatstgenoemd gewas moet worden uitgebreid ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land - , tuin - en bosbouw ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het Koninkrijk Denemarken wordt vrijgesteld van de toepassing van Richtlijn 70/458/EEG betreffende het in de handel brengen van groentezaad , met uitzondering van het bepaalde in artikel 16 , lid 1 , en artikel 30 , lid 1 , ten aanzien van de volgende gewassen :

a ) Brassica oleracea L . convar . botrytis ( L . ) Alef . var . italica Plenck . - brocoli ;

b ) Cichorium intybus L . var . foliosum Bisch . - witloof ;

c ) Citrullus vulgaris L . - watermeloen ;

d ) Foeniculum vugare P . Mill . - venkel ;

e ) Valerianella locusta ( L . ) Betcke ( v . olitoria Polt . ) - veldsla .

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken .

Gedaan te Brussel , 20 maart 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 225 van 12 . 10 . 1970 , blz . 7 .

( 2 ) PB nr . L 236 van 26 . 8 . 1978 , blz . 13 .