Home

79/571/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 mei 1979 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsels (bad- en frotteerstof hieronder begrepen) en chemilleweefsel, van post ex 56.07 A van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) (categorie 3), van oorsprong uit Tsjechoslowakije en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

79/571/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 mei 1979 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsels (bad- en frotteerstof hieronder begrepen) en chemilleweefsel, van post ex 56.07 A van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) (categorie 3), van oorsprong uit Tsjechoslowakije en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

79/571/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 mei 1979 waarbij het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsels (bad- en frotteerstof hieronder begrepen) en chemilleweefsel, van post ex 56.07 A van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 56.07-01, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36) (categorie 3), van oorsprong uit Tsjechoslowakije en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 156 van 23/06/1979 blz. 0027 - 0028


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 mei 1979

waarbij het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden , gemachtigd weefsels van synthetische stapelvezels , andere dan lint , fluweel , pluche , lussenweefsels ( bad - en frotteerstof hieronder begrepen ) en chenilleweefsel , van post ex 56.07 A van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 32 , 33 , 34 , 36 ) ( categorie 3 ) , van oorsprong uit Tsjechoslowakije en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten

( Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek )

( 79/571/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 115 , eerste alinea ,

Gezien het verzoek dat de Regeringen van de Benelux-landen op 8 mei 1979 ingevolge artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen hebben ingediend om ertoe te worden gemachtigd weefsels van synthetische stapelvezels , andere dan lint , fluweel , pluche , lussenweefsels ( bad - en frotteerstof hieronder begrepen ) en chenilleweefsel , van post ex 56.07 A van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 32 , 33 , 34 , 36 ) ( categorie 3 ) , van oorsprong uit Tsjechoslowakije en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten ,

Overwegende dat in de Benelux-landen voor de invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit Tsjechoslowakije , overeenkomstig Beschikking 79/252/EEG van de Raad van 21 december 1978 ( 1 ) een jaarlijks contingent geldt ;

Overwegende dat de ongelijkheden die bestaan in de handelspolitieke maatregelen die ten aanzien van de betrokken produkten door de Lid-Staten worden toegepast verleggingen van het handelsverkeer tot gevolg hebben , die de uitvoering verhinderen van de bedoelde handelspolitieke maatregelen welke in stand worden gehouden wegens de moeilijke economische situatie in de betrokken sector ;

Overwegende dat uit het verzoek blijkt dat er zich in de betrokken industriesector ernstige moeilijkheden voordoen , en met name een aanmerkelijke teruggang van de produktie en het aantal arbeidsplaatsen ;

Overwegende dat de totstandkoming van verdere indirecte invoer , komende bij de reeds verrichte of voorgenomen invoer , die moeilijkheden nog kan vergroten ;

Overwegende dat het niet mogelijk is op korte termijn de methoden toe te passen waardoor de overige Lid-Staten de vereiste samenwerking tot stand zouden kunnen brengen ;

Overwegende dat er in die omstandigheden aanleiding is om machtiging te verlenen tot het toepassen van beschermende maatregelen in de zin van artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag , onder de voorwaarden die in Beschikking 71/202/EEG van de Commissie van 12 mei 1971 ( 2 ) , en met name in artikel 1 daarvan , zijn vastgesteld ;

Overwegende evenwel , dat het niet nodig is , op de vergunningaanvraag die aan het onderhavige verzoek ten grondslag ligt een dergelijke machtiging af te geven , daar zij slechts op een geringe hoeveelheid betrekking heeft ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd de hierna genoemde produkten , van oorsprong uit Tsjechoslowakije en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , waarvoor aanvragen om invoerdocumenten na 7 mei 1979 zijn ingediend van de communautaire behandeling uit te sluiten :

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

ex 56.07 A ( NIMEXE-code 56.07-01 , 04 , 05 , 07 , 08 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 32 , 33 , 34 , 36 ) ( categorie 3 ) * Weefsels van synthetische stapelvezels , andere dan lint , fluweel , pluche , lussenweefsels ( bad - en frotteerstof hieronder begrepen ) en chenilleweefsel *

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing tot 30 september 1979 .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden .

Gedaan te Brussel , 22 mei 1979 .

Voor de Commissie

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 60 van 12 . 3 . 1979 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 121 van 3 . 6 . 1971 , blz . 26 .