Home

79/783/EEG: Besluit van de Raad van 11 september 1979 tot vaststelling van een meerjarenprogramma (1979 - 1983) op het gebied van de informatica

79/783/EEG: Besluit van de Raad van 11 september 1979 tot vaststelling van een meerjarenprogramma (1979 - 1983) op het gebied van de informatica

79/783/EEG: Besluit van de Raad van 11 september 1979 tot vaststelling van een meerjarenprogramma (1979 - 1983) op het gebied van de informatica

Publicatieblad Nr. L 231 van 13/09/1979 blz. 0023 - 0028
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 16 Deel 1 blz. 0054
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 10 blz. 0160
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 10 blz. 0160


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 11 september 1979

tot vaststelling van een meerjarenprogramma ( 1979-1983 ) op het gebied van de informatica

( 79/783/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de Raad het in zijn Resolutie van 15 juli 1974 betreffende een communautair beleid op het gebied van de informatica ( 3 ) wenselijk heeft geacht om op middellange termijn een systematisch communautair programma op te stellen ter bevordering van het onderzoek , de industriële ontwikkeling en de toepassing van de informatica ;

Overwegende dat het met het oog op de daadwerkelijke verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt , de verbetering van het gebruik van de informatica en de harmonische integratie van de informatica in de samenleving , van belang is een pakket algemene maatregelen te treffen , met name op het gebied van standaardisatie , overheidsopdrachten , samenwerking tussen de centra voor onderzoek en de organisaties voor het verlenen van steun aan de gebruikers van informaticasystemen , opleiding , bescherming van het privé-leven en de industriële eigendom en dat het eveneens van belang is de ontwikkeling in deze sector diepgaand te bestuderen rekening houdende met de invloed ervan op de werkgelegenheid in het algemeen ;

Overwegende dat de toepassing van de informatica op doeltreffende wijze dient te worden bevorderd en dat het te dien einde noodzakelijk is de samenwerking tussen gebruikers op communautair niveau aan te moedigen , met name door de ontwikkeling van programmatuur en toepassingsmogelijkheden met het oog op een meer doeltreffende standaardisatie en een grotere overdraagbaarheid ;

Overwegende dat het programma daartoe met name dient te voorzien in coordinatie van de nationale stimulerende maatregelen en in communautaire steun op daarvoor in aanmerking komende gebieden van gemeenschappelijk Europees belang ; dat deze steun dient te worden verleend overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 1996/79 van de Raad van 11 september 1979 inzake een communautaire steunregeling op het gebied van de informatica ( 4 ) ;

Overwegende dat de Commissie dient te zorgen voor de uitvoering van het programma ; dat zij daarin zal worden bijgestaan door het bij Besluit 79/784/EEG ( 5 ) ingestelde Raadgevend Comité voor het beheer en de coordinatie van programma's op het gebied van de informatica ;

Overwegende dat het wenselijk is te voorzien in bestudering en eventueel in herziening van het programma na een periode van twee jaar ;

Overwegende dat het programma noodzakelijk lijkt om in het kader van de werking van de gemeenschappelijke markt bepaalde doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken ; dat het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap niet in de daartoe vereiste bevoegdheden voorziet ,

BESLUIT :

Artikel 1

Er wordt een vierjarenprogramma op het gebied van de informatica vastgesteld met de volgende inhoud :

- algemene acties : standaardisatie , overheidsopdrachten , samenwerking tussen de centra voor onderzoek en de organisaties voor het verlenen van steun aan de gebruikers van informaticasystemen , studie van de sector en van de werkgelegenheid , vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens , juridische bescherming van computerprogramma's ;

- ondersteunende acties : maatregelen met betrekking tot programmatuur en toepassingen en met betrekking tot de gebieden die door de Raad zullen worden goedgekeurd in het licht van de studies in het kader van de algemene acties en ter uitvoering van de Resolutie van de Raad van 11 september 1979 inzake een communautaire actie ter bevordering van de micro-elektronische technologie ( 6 ) .

Het programma wordt beschreven in de programmabijlage .

Artikel 2

De voor de uitvoering van het programma noodzakelijke kredieten die zijn vastgesteld op ten hoogste 10 miljoen Europese rekeneenheden voor de algemene acties en op ten hoogste 15 miljoen Europese rekeneenheden voor de stimuleringsacties voor de informaticasector , worden in de begroting van de Europese Gemeenschappen opgenomen .

Artikel 3

De Commissie draagt zorg voor de uitvoering van het programma , met name met het oog op de coordinatie van de nationale programma's en maatregelen , alsmede met het oog op de toekenning van financiële steun van de Gemeenschap voor bepaalde acties van gemeenschappelijk Europees belang . Zij wordt ter zijde gestaan door het Raadgevend Comité voor het beheer en de coordinatie van programma's op het gebied van de informatica .

Artikel 4

De Commissie dient elk jaar een rapport in bij de Raad . Het programma , alsmede de wijze van beheer van dit programma , worden in 1981 opnieuw in studie genomen ten einde vanaf het begin van 1982 met eventuele wijzigingen rekening te kunnen houden . Op advies van het in artikel 3 bedoelde Comité dient de Commissie bij de Raad de nodige voorstellen in voor de eventuele wijziging van het programma binnen het kader van de in artikel 2 vastgestelde bedragen .

Artikel 5

1 . De Gemeenschap kan overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag met niet-Lid-Staten die aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek ( COST ) deelnemen , een akkoord sluiten met het oog op de onderlinge afstemming tussen de actie van de Gemeenschap op het gebied van de tele-informatica , bedoeld in punt 1.3.1 e ) van de bijlage , en de hiermee overeenstemmende programma's van deze Staten .

2 . De Commissie wordt hierbij gemachtigd de onderhandelingen over het in lid 1 bedoelde akkoord te voeren overeenkomstig de op 18 juli 1978 door de Raad goedgekeurde conclusies betreffende COST .

Gedaan te Brussel , 11 september 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

R . Mc SHARRY

( 1 ) PB nr . C 241 van 10 . 10 . 1977 , blz . 41 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 27 . 10 . 1977 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 3 ) PB nr . C 86 van 20 . 7 . 1974 , blz . 1 , en rectificatie verschenen in PB nr . C 91 van 3 . 8 . 1974 , blz . 10 .

( 4 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

( 5 ) Zie blz . 29 van dit Publikatieblad .

( 6 ) PB nr . C 231 van 13 . 9 . 1979 , blz . 1 .

BIJLAGE

MEERJARENPROGRAMMA ( 1979-1983 ) INZAKE EEN COMMUNAUTAIR BELEID OP HET GEBIED VAN DE INFORMATICA

1 . ALGEMENE ACTIES

1.1 . BELEID INZAKE STANDAARDISATIE

Doelstellingen

a ) Afbakening van prioritaire sectoren , na zo ruim mogelijk overleg met de gebruikers en de industrie ;

b ) bevordering van speurwerk of andere werkzaamheden die gericht zijn op de ontwikkeling van een communautaire bijdrage aan de internationale normen , en zo nodig van op communautair vlak erkende praktijken ;

c ) ervoor zorgen dat de Lid-Staten de op communautair niveau erkende normen toepassen , met name in de overheidssector , en de algemene toepassing ervan aanmoedigen door middel van gezamenlijke maatregelen van de ter zake bevoegde nationale centra ;

d ) toezien op de verspreiding van informatie van communautair belang op het gebied van de standaardisatie ;

e ) vergemakkelijking van de bijdrage van communautaire organisaties aan de internationale standaardisatie .

1.2 . OVERHEIDSOPDRACHTEN

Doelstellingen

a ) Vaststelling van de meest doeltreffende methoden voor de snelle toepassing van normen waarover overeenstemming is bereikt , in de sector overheidsopdrachten ;

b ) bestudering van maatregelen die in de sector overheidsopdrachten moeten worden genomen om de Europese industrie te helpen zich voor te bereiden op de algehele toepassing van de communautaire voorschriften ter zake ;

c ) coordinatie van de inspanningen van de Lid-Staten met betrekking tot de algemene beoordeling van systemen en , in overleg met de nationale centra voor onderzoek op het gebied van de informatica , het stellen van beginselen om te komen tot de vaststelling van beoordelingscriteria ;

d ) bestudering van de mogelijkheid een aantal beginselen te stellen die bij de beoordeling van inschrijvingen moeten worden toegepast ;

e ) bestudering van de mogelijkheid gemeenschappelijke beginselen te stellen voor het opstellen van bestekken ;

f ) uitwisseling van technische ervaringen tussen de nationale instanties die belast zijn met het plaatsen van overheidsopdrachten , alsmede het bevorderen van deze uitwisseling door coordinatie van de werkzaamheden van de nationale centra voor onderzoek op het gebied van de informatica ;

g ) vergelijking van de door de Europese industrie geboekte vooruitgang met de acties die door de Lid-Staten zijn ondernomen in de sector informatica-opdrachten ; verzameling van de nodige statistische gegevens ; vergemakkelijking van de totstandbrenging van gelijke voorwaarden ten aanzien van de toegang van de bedrijven tot de communautaire markten in het kader van Richtlijn 77/62/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de coordinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen ( 1 ) ;

h ) identificatie van onderwerpen die kunnen leiden tot de ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang voor de diensten die overheidsopdrachten plaatsen .

1.3 . ALGEMENE ASPECTEN VAN HET INFORMATIEBELEID

1.3.1 . Samenwerking inzake speurwerk en ontwikkeling

Doelstellingen

a ) Vaststelling van een procedure voor overleg tussen de nationale centra voor onderzoek onderling en tussen deze centra en de Gemeenschap ten einde een doeltreffende samenwerking met de Commissie tot stand te brengen in het kader van het communautaire informaticabeleid ;

b ) uitvoering of uitbreiding van de studies waartoe door de Raad is besloten met het oog op het verlenen van steun aan de gebruikers van informaticasystemen ( 2 ) ;

c ) bijdrage van de studies waartoe door de Raad op het gebied van de overdraagbaarheid van programmatuur is besloten ( 3 ) en aan hun ontwikkeling voor wat betreft de keuzecriteria en de beoordeling van bepaalde aspecten ;

d ) diensten van deskundigen die bijdragen tot het onderzoek van technische dossiers in het kader van het gunnen van contracten in de informaticasector ;

e ) bespreking en eventuele omschrijving van onderzoekprojecten in het kader van het communautaire informaticabeleid ten einde :

i ) de samenwerking en uitwisseling van resultaten tussen onderzoekteams , gebruikers en groepen gebruikers te bevorderen ;

ii ) de mogelijkheden te bundelen ;

iii ) oplossingen uit te werken voor transnationale problemen ;

iv ) resultaten over te brengen naar de industrie ;

v ) de standaardisatie te bevorderen .

In het bijzonder door het verlenen van steun :

i ) voor de mobiliteit van de onderzoekers en voor diverse andere vormen van samenwerking bij het speurwerk op het gebied van gegevensverwerking in werkelijke tijd ;

ii ) voor onderlinge afstemming van het speurwerk van de Lid-Staten op het gebied van de technologie van de netten .

1.3.2 . Studie op middellange termijn van de informaticasector

Doelstellingen

a ) Permanente voortzetting van de werkzaamheden die geleid hebben tot het opstellen van het verslag over de ontwikkeling in de sector van de informatica , als bedoeld in de Resolutie van de Raad van 15 juli 1974 betreffende een communautair beleid op het gebied van de informatica ;

b ) uitbreiding van de opzet van de werkzaamheden tot prognose op middellange en lange termijn . In dit verband , bestudering van de markt en de prioriteiten voor mogelijke gemeenschappelijke acties inzake peri-informatica ;

c ) totstandbrenging van de nodige contacten met organisaties die op soortgelijke terreïnen werkzaam zijn , ten einde de verkregen resultaten te vergelijken en dubbel werk te voorkomen ;

d ) opstelling van een samenvattend jaarverslag waarin de statistische gegevens worden toegelicht en de passende diagnoses worden gegeven ;

e ) systematische studies over de technologie van elektronische componenten , met het oog op het bepalen van de inhoud en de wijze van toepassing van de acties waarvoor de Commissie voorstellen moet indienen krachtens de Resolutie van de Raad van 11 september 1979 inzake een communautaire actie ter bevordering van de micro-elektronische technologie .

1.3.3 . Gevolgen van de informatica voor de werkgelegenheid en weerslag op de maatschappij

Doelstellingen

a ) Uitwerking door de Regeringen der Lid-Staten en de sociale partners van geschikte methoden voor het verzamelen van informatie of het organiseren van het ter zake vereiste onderlinge overleg ;

b ) behandeling van de werkgelegenheidsproblematiek in het kader van de studie op middellange en lange termijn van de informaticasector , met inbegrip van de regionale aspecten ;

c ) andere aspecten van de weerslag van de informatica op de maatschappij , in het bijzonder de opleidingsproblemen .

1.3.4 . Vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens

Doelstellingen

a ) Voortzetting van de studies inzake vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens ;

b ) onderzoek van de in de Lid-Staten vigerende of in voorbereiding zijnde wetgeving en bespreking van de mogelijkheden tot harmonisatie , alsmede van mogelijke communautaire instrumenten ;

c ) het op communautair niveau tot stand brengen van samenwerking met niet-Lid-Staten om te komen tot uitwisseling van kennis en ervaring op dit gebied .

1.3.5 . Juridische bescherming van computerprogramma's

Doelstellingen

a ) Raadpleging van de betrokken kringen door de Commissie ;

b ) totstandbrenging van de nodige contacten tussen de Commissie en de nationale of internationale centra die zich met dit vraagstuk bezighouden .

2 . STIMULERINGSACTIES

2.1 . ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN CRITERIA

2.1.1 . Het doel van het programma is projecten van communautair belang te stimuleren die aan de volgende doelstellingen voldoen :

a ) bijdrage aan het beleid inzake standaardisatie en overdraagbaarheid van de programmatuur ;

b ) beter gebruik van de informatica en totstandbrenging van homogenere markten ;

c ) rationalisatie van de openbare uitgaven ;

d ) ontwikkeling in de Gemeenschap van een sterke en concurrerende Europese informatica-industrie , met name door middel van vormen van industriële samenwerking waardoor deze industrie een groter marktaandeel kan verwerven ;

e ) toepassingen die de concurrentiepositie van de Europese industrie verbeteren en aldus haar aandeel in de export naar niet-Lid-Staten verhogen .

2.1.2 . De stimuleringsacties hebben betrekking op de subsector programmatuur en toepassingen .

2.1.3 . De acties worden gefinancierd in het kader van de communautaire steunregeling . Aangezien de bedrijven in beginsel zelf zorg moeten dragen voor hun ontwikkelingsprojecten , wordt met het mechanisme vooral de aanvullende financiering beoogd van projecten waarvan het risico te groot is om volledig door de particuliere sector te worden gedragen .

Ten einde de openbare middelen zo doeltreffend mogelijk te kunnen aanwenden in de Gemeenschap en de concurrentiepositie van de Europese industrie te versterken , moeten de nationale programma's en maatregelen in deze sector zodanig worden gecoordineerd dat de nationale programma's en het communautaire programma elkaar aanvullen en bijdragen tot een gemeenschappelijke inspanning en zo tot een evenwichtige concurrentiesituatie .

2.1.4 . Alle projecten moeten aan de volgende algemene criteria voldoen :

a ) Studies en ontwikkelingsprojecten moeten binnen vier jaar kunnen worden voltooid ;

b ) het project mag niet afhangen van een voorafgaande harmonisatie op juridisch of op enig ander gebied ;

c ) de uitvoering van het project op communautair niveau moet economische en technische voordelen bieden boven de uitvoering op nationaal niveau ; het moet een project betreffen dat zonder communautaire steun niet of moeilijk kan worden uitgevoerd ;

d ) projecten voor industriële samenwerking tussen ondernemingen uit verschillende Lid-Staten worden aangemoedigd . De doeltreffendheid van de voorgestelde samenwerkingsmethode vormt dan een factor waarmede bij de beoordeling rekening zal worden gehouden , waarbij het doel is de ontwikkeling van commercieel levensvatbare en aan de Europese afmetingen aangepaste industriële structuren te ontwikkelen en de concurrentie te versterken ;

e ) aan door de gebruikers voorgestelde projecten moet een samenwerking op het niveau van meer dan een Lid-Staat ten grondslag liggen ;

f ) de in deze projecten ontwikkelde programmatuur moet overdraagbaar zijn .

2.2 . PROGRAMMATUUR EN TOEPASSINGEN

2.2.1 . Algemene programmatuur

Steun kan worden verleend aan studies en ontwikkelingsprojecten inzake algemene programmatuur die , behalve aan de sub 2.1.4 bedoelde algemene criteria , ook nog aan één of meer van de volgende doelstellingen beantwoorden :

a ) toepassing en verspreiding van standaarden en normen ,

b ) verbetering van de overdraagbaarheid ,

c ) verbetering van de wijze van omzetting ,

d ) groter technisch rendement van de informatiesystemen ,

e ) ontwikkeling van technieken voor het beheer van netten of met betrekking tot verspreide informatica ( distributed data processing ) , met het oog op een algemener gebruik van communautaire normen en standaarden .

2.2.2 . Toepassingen

Steun kan worden verleend aan toepassingen die , behalve aan de sub 2.1.4 bedoelde algemene criteria , aan een of meer van de volgende specifieke criteria beantwoorden :

a ) toepassingen die een transnationaal karakter hebben ( bij voorbeeld : bewaking van het milieu , regeling van het lucht - , zee - en landverkeer , internationaal vervoer , douane ) ;

b ) toepassingen die dank zij de automatische verwerking van de gegevens , de verwezenlijking van de doelstellingen van bepaalde beleidsonderdelen van de Europese Economische Gemeenschap vergemakkelijken ( bij voorbeeld ; vrij verkeer van werknemers en kapitaal , internationale communicatie , landbouw - en regionaal beleid , energiebeleid , milieubescherming , sociaal beleid ) ,

c ) toepassingen die via gemeenschappelijke studies of gemeenschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen op de overheidsuitgaven ( bij voorbeeld toepassingen met betrekking tot de gezondheid , de geneeskunde of het onderwijs , die in meer dan een Lid-Staat kunnen worden gebruikt ) ;

d ) toepassingen die de produktiviteit verhogen en de concurrentiemogelijkheden uitbreiden in economische sectoren die van groot belang zijn voor de Gemeenschap , door doeltreffende toepassing , in het bijzonder met het oog op de standaardisatiedoelstellingen , van informaticatechnieken , zoals CAD ( Computer Aided Design ) , systemen voor procesregeling en -bewaking in de industrie , alsmede administratieve automatisering , in die gevallen waarin een gemeenschappelijke behoefte tot uiting komt ;

e ) toepassingen waarvan het gebruik op communautair niveau een grote weerslag kan hebben op de standaarden in de gehele Gemeenschap en op de strategische ontwikkelingen op het gebied van de verspreide informatieverwerking , zoals netten , datacommunicatie , enz .

2.3 . PERI-INFORMATICA EN MICRO-ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE

In het licht van de ontwikkelingen van het programma en van de studies die in het kader van de in punt 1.3.2 bedoelde studie worden verricht , kan de Commissie bij de Raad voorstellen indienen betreffende de steun aan deze sectoren , alsmede betreffende andere sectoren .

Er zullen criteria alsmede nauwkeuriger doelstellingen worden vastgesteld aan de hand van de verrichte studies en van overleg tussen de Lid-Staten in het Raadgevend Comité voor het beheer en de coordinatie van programma's op het gebied van de informatica . Dit overleg heeft tot doel elk stimuleringsprogramma dat eventueel noodzakelijk zal blijken in het communautaire verband in te passen .

( 1 ) PB nr . L 13 van 15 . 1 . 1977 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 255 van 6 . 10 . 1977 , blz . 25 .

( 3 ) PB nr . L 255 van 6 . 10 . 1977 , blz . 22 .