Home

79/926/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1979 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd sommige plavuizen, vloer- en wandtegels, van de posten 69.07 ex A en B ex II en 69.08 ex A en B ex II van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Zuid- Korea en Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

79/926/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1979 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd sommige plavuizen, vloer- en wandtegels, van de posten 69.07 ex A en B ex II en 69.08 ex A en B ex II van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Zuid- Korea en Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

79/926/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 oktober 1979 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd sommige plavuizen, vloer- en wandtegels, van de posten 69.07 ex A en B ex II en 69.08 ex A en B ex II van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Zuid- Korea en Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 284 van 13/11/1979 blz. 0018 - 0019


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 19 oktober 1979

waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd sommige plavuizen , vloer - en wandtegels , van de posten 69.07 ex A en B ex II en 69.08 ex A en B ex II van het gemeenschappelijk douanetarief , van oorsprong uit Zuid-Korea en Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten

( Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek )

( 79/926/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 115 , eerste alinea ,

Gezien het verzoek dat de Franse Regering op 12 oktober 1979 ingevolge artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft ingediend om ertoe te worden gemachtigd sommige plavuizen , vloer - en wandtegels , van de posten 69.07 ex A en B ex II en 69.08 ex A en B ex II van het gemeenschappelijk douanetarief , van oorsprong uit Zuid-Korea en Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten ,

Overwegende dat in Frankrijk voor de invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit Zuid-Korea en Thailand een kwantitatieve beperking geldt ;

Overwegende dat de ongelijkheden die bestaan in de handelspolitieke maatregelen die ten aanzien van de betrokken produkten door de Lid-Staten worden toegepast verleggingen van het handelsverkeer tot gevolg hebben , die de uitvoering verhinderen van de bedoelde handelspolitieke maatregelen welke in stand worden gehouden wegens de moeilijke economische situatie in de betrokken sector ;

Overwegende dat uit het verzoek blijkt dat er zich in de betrokken industriesector ernstige moeilijkheden voordoen , en met name een aanmerkelijke teruggang van de produktie en het aantal arbeidsplaatsen , en een geleidelijke inkrimping van het marktaandeel ;

Overwegende dat die economische moeilijkheden in ruime mate toe te schrijven zijn aan de ongelijkheid in de concurrentievoorwaarden , waardoor geëxporteerd kan worden tegen prijzen welke aanmerkelijk lager zijn dan die van de betrokken communautaire producenten ;

Overwegende dat de totstandkoming van verdere indirecte invoer , komende bij de reeds verrichte of voorgenomen invoer , die moeilijkheden nog kan vergroten ;

Overwegende dat het niet mogelijk is op korte termijn de methoden toe te passen waardoor de overige Lid-Staten de vereiste samenwerking tot stand zouden kunnen brengen ;

Overwegende dat er in die omstandigheden aanleiding is om machtiging te verlenen tot het toepassen van beschermende maatregelen in de zin van artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag , onder de voorwaarden die in Beschikking 71/202/EEG van de Commissie van 12 mei 1971 ( 1 ) , en met name in artikel 1 daarvan , zijn vastgesteld ;

Overwegende evenwel dat het niet nodig is , op de vergunningaanvraag die aan het onderhavige verzoek ten grondslag ligt een dergelijke machtiging af te geven ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De Franse Republiek wordt gemachtigd de hierna genoemde produkten , van oorsprong uit Zuid-Korea en Thailand en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , waarvoor aanvragen om invoerdocumenten na 9 oktober 1979 zijn ingediend , van de communautaire behandeling uit te sluiten :

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

69.07 * Plavuizen , vloer - en wandtegels ( andere dan artikelen bedoeld bij post 69.04 ) , verglaasd noch geglazuurd : *

69.07 ex A * - Tegels en blokjes voor mozaïeken , van gres , waarvan de grootste zijde niet meer dan 5 cm bedraagt *

69.07 B ex II * - van gres , andere dan die met een zijde van meer dan 40 cm *

69.08 * Andere plavuizen en andere vloer - en wandtegels : *

ex 69.08 A * - Tegels en blokjes voor mozaïeken , andere dan van gewoon aardewerk , waarvan de grootste zijde niet meer dan 5 cm bedraagt *

69.08 B ex II * - andere , van andere keramische stoffen dan van gewoon aardewerk *

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing tot het tijdstip waarop in Frankrijk voor de betrokken produkten ten opzichte van Zuid-Korea en Thailand nieuwe invoermogelijkheden worden geopend , en uiterlijk tot en met 31 december 1979 .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek .

Gedaan te Brussel , 19 oktober 1979 .

Voor de Commissie

Etienne DAVIGNON

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 121 van 3 . 6 . 1971 , blz . 26 .