Home

79/962/EEG: Besluit van de Raad van 12 november 1979 tot vervanging van een gewoon lid van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

79/962/EEG: Besluit van de Raad van 12 november 1979 tot vervanging van een gewoon lid van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

79/962/EEG: Besluit van de Raad van 12 november 1979 tot vervanging van een gewoon lid van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

Publicatieblad Nr. L 293 van 20/11/1979 blz. 0011 - 0011


++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 12 november 1979

tot vervanging van een gewoon lid van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding

( 79/962/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op het besluit van de Raad van 18 december 1963 houdende vaststelling van het statuut van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding ( 1 ) , gewijzigd bij besluit van 9 april 1968 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 4 ,

Gelet op het besluit van de Raad van 16 oktober 1978 houdende benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding voor het tijdvak dat op 15 oktober 1980 verstrijkt ,

Overwegende dat een zetel van gewoon lid van genoemd Comité in de categorie regeringsvertegenwoordigers vacant is ingevolge het aftreden van de heer Estgen , waarvan de Raad op 25 oktober 1979 in kennis is gesteld ;

Gezien de op 25 oktober 1979 ingediende voordracht ,

BESLUIT :

Enig artikel

De heer Paul Lenert wordt benoemd tot gewoon lid van het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding , ter vervanging van de heer Estgen voor de verdere duur van diens ambtstermijn , dat wil zeggen tot en met 15 oktober 1980 .

Gedaan te Brussel , 12 november 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . GIBBONS

( 1 ) PB nr . 190 van 30 . 12 . 1963 , blz . 3090/63 .

( 2 ) PB nr . L 91 van 12 . 4 . 1968 , blz . 26 .