Home

79/1025/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1979 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek), lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels, van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97) (categorie 2), van oorsprong uit India en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

79/1025/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1979 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek), lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels, van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97) (categorie 2), van oorsprong uit India en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

79/1025/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 november 1979 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek), lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsels, van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97) (categorie 2), van oorsprong uit India en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 311 van 07/12/1979 blz. 0041 - 0042


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 22 november 1979

waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaasbinding , bad - of frotteerstof ( lussendoek ) , lint , fluweel , pluche , lussenweefsel , chenilleweefsel , tule en filetweefsels , van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 55.09-01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 92 , 93 , 97 ) ( categorie 2 ) , van oorsprong uit India en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten

( Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek )

( 79/1025/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 115 , eerste alinea ,

Gezien het verzoek dat de Italiaanse Regering op 13 november 1979 ingevolge artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft ingediend om ertoe te worden gemachtigd weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaasbinding , bad - of frotteerstof ( lussendoek ) , lint , fluweel , pluche , lussenweefsel , chenilleweefsel , tule en filetweefsels , van post 55.09 van het gemeenschappelijk douanetarief ( NIMEXE-code 55.09-01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 92 , 93 , 97 ) ( categorie 2 ) , van oorsprong uit India en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , van de communautaire behandeling uit te sluiten ,

Overwegende dat de invoer van de betrokken produkten in de Gemeenschap van oorsprong uit India onderwerp is van een door onderhandelingen tussen de Gemeenschap en dit land tot stand gekomen overeenkomst ;

Overwegende dat , in het kader van de overeengekomen regeling . India de verbintenis heeft aangegaan dienstige maatregelen te nemen om zijn uitvoer van de betrokken produkten naar de Gemeenschap te beperken tot bepaalde over de Lid-Staten verdeelde plafonds ;

Overwegende dat het in dit geval niet mogelijk is geweest tot een verdeling van die plafonds volgens de behoeften van de respectieve markten over te gaan ; dat er dientengevolge ongelijkheden blijven bestaan tussen de invoervoorwaarden in de verschillende Lid-Staten , en dat eenmaking van die voorwaarden slechts geleidelijk kan plaatsvinden ;

Overwegende dat uit het verzoek blijkt dat er zich in de betrokken industriesector ernstige moeilijkheden voordoen , en met name een aanmerkelijke teruggang van de produktie en het aantal arbeidsplaatsen ,

Overwegende dat de totstandkoming van verdere indirecte invoer , komende bij de reeds verrichte of voorgenomen invoer , die moeilijkheden nog kan vergroten ;

Overwegende dat het niet mogelijk is op korte termijn de methoden toe te passen waardoor de overige Lid-Staten de vereiste samenwerking tot stand zouden kunnen brengen ;

Overwegende dat er in die omstandigheden aanleiding is om machtiging te verlenen tot het toepassen van beschermende maatregelen in de zin van artikel 115 , eerste alinea , van het Verdrag , onder de voorwaarden die in Beschikking 71/202/EEG van de Commissie van 12 mei 1971 ( 1 ) , en met name in artikel 1 daarvan , zijn vastgesteld ;

Overwegende evenwel dat het niet nodig is , op de vergunningaanvraag die aan het onderhavige verzoek ten grondslag ligt een dergelijke machtiging af te geven , daar zij slechts op een geringe hoeveelheid betrekking heeft ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De Italiaanse Republiek wordt gemachtigd de hierna genoemde produkten , van oorsprong uit India en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht , waarvoor aanvragen om invoerdocumenten na 9 november 1979 zijn ingediend , van de communautaire behandeling uit te sluiten :

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

55.09 ( NIMEXE-code 55.09-01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 21 , 29 , 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 41 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 76 , 77 , 78 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 92 , 93 , 97 ) ( categorie 2 ) * Weefsels van katoen , andere dan weefsels met gaasbinding , bad - of frotteerstof ( lussendoek ) , lint , fluweel , pluche , lussenweefsel , chenilleweefsel , tule en filetweefsels *

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing tot het tijdstip waarop in Italië voor de betrokken produkten ten opzichte van India nieuwe invoermogelijkheden worden geopend , en uiterlijk tot en met 31 december 1979 .

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek .

Gedaan te Brussel , 22 november 1979 .

Voor de Commissie

Etienne DAVIGNON

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 121 van 3 . 6 . 1971 , blz . 26 .