Home

Richtlijn 79/40/EEG van de Raad van 18 december 1978 houdende veertiende wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Richtlijn 79/40/EEG van de Raad van 18 december 1978 houdende veertiende wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Richtlijn 79/40/EEG van de Raad van 18 december 1978 houdende veertiende wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

Publicatieblad Nr. L 013 van 19/01/1979 blz. 0050 - 0050
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 23 blz. 0254
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 9 blz. 0155
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 9 blz. 0155


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 18 december 1978

houdende veertiende wijziging van Richtlijn 64/54/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

( 79/40/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in Richtlijn 64/54/EEG van de Raad van 5 november 1963 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake conserveermiddelen die mogen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren ( 4 ) , laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 78/145/EEG ( 5 ) en in het bijzonder bij Richtlijn 76/629/EEG ( 6 ) , het tijdelijk gebruik van thiabendazool tot 1 januari 1979 wordt toegestaan tot een maximumresidu van 6 mg/kg voor citrusvruchten en van 3 mg/kg voor bananen ;

Overwegende dat de oppervlaktebehandeling van deze vruchten met thiabendazool in hoeveelheden die aanleiding geven tot dergelijke maximumresiduen in de hele vrucht , toxicologisch kan worden aanvaard ;

Overwegende dat de ervaring met het gebruik van thiabendazool heeft aangetoond dat het handhaven van deze doses technologisch verantwoord is ;

Overwegende dat het evenwel noodzakelijk kan blijken thiabendazool later op te nemen in een meer algemene communautaire reglementering inzake de oppervlaktebehandeling van vruchten ;

Overwegende dat het , ten einde niet vooruit te lopen op aard en inhoud van die toekomstige regeling , derhalve vooralsnog gewenst is de voor het gebruik van thiabendazool vastgestelde termijn andermaal te verlengen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Bij nummer E 233 , alinea c ) , in afdeling I van de bijlage van Richtlijn 64/54/EEG wordt de datum 1 januari 1979 vervangen door 1 juli 1982 .

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om deze richtlijn met ingang van 1 januari 1979 te volgen en stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 18 december 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . ERTL

( 1 ) PB nr . C 247 van 18 . 10 . 1978 , blz . 8 .

( 2 ) PB nr . C 6 van 8 . 1 . 1979 , blz . 63 .

( 3 ) Advies uitgebracht op 29/30 november 1978 ( nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad ) .

( 4 ) PB nr . 12 van 27 . 1 . 1964 , blz . 161/64 .

( 5 ) PB nr . L 44 van 15 . 2 . 1978 , blz . 23 .

( 6 ) PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 3 .