Home

Verordening (EEG) nr. 114/79 van de Commissie van 23 januari 1979 houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 700/73 tot vaststelling van enkele uitvoeringsbepalingen welke noodzakelijk zijn voor de toepassing van het quotasysteem in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 114/79 van de Commissie van 23 januari 1979 houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 700/73 tot vaststelling van enkele uitvoeringsbepalingen welke noodzakelijk zijn voor de toepassing van het quotasysteem in de sector suiker

Verordening (EEG) nr. 114/79 van de Commissie van 23 januari 1979 houdende tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 700/73 tot vaststelling van enkele uitvoeringsbepalingen welke noodzakelijk zijn voor de toepassing van het quotasysteem in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 017 van 24/01/1979 blz. 0007 - 0007
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 24 blz. 0003


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 114/79 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 1979

houdende tweede wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 700/73 tot vaststelling van enkele uitvoeringsbepalingen welke noodzakelijk zijn voor de toepassing van het quotasysteem in de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3330/74 van de Raad van 19 december 1974 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1396/78 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 26 , lid 3 , op artikel 27 , lid 7 , en op artikel 31 , lid 4 ,

Overwegende dat in artikel 1 , lid 5 , van Verordening ( EEG ) nr . 700/73 van de Commissie ( 3 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1573/76 ( 4 ) , voor de vaststelling van het winbare suikergehalte van sommige stropen , een uniforme methode voor de Gemeenschap is bepaald ;

Overwegende dat artikel 8 , lid 1 , tweede alinea , tweede zin , van Verordening ( EEG ) nr . 1998/78 van de Commissie van 18 augustus 1978 houdende vaststelling van de wijze van toepassing van de vereveningsregeling voor opslagkosten in de sector suiker ( 5 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2377/78 ( 6 ) , de betrokken Lid-Staat de mogelijkheid toestaat om voor de vaststelling van het winbare suikergehalte eveneens het werkelijke rendement aan te houden ; dat het bijgevolg passend is Verordening ( EEG ) nr . 700/73 aan te vullen voor de gevallen waarin de Lid-Staten van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 1 , lid 5 , van Verordening ( EEG ) nr . 700/73 wordt de volgende alinea toegevoegd :

" Het winbare suikergehalte wordt evenwel vastgesteld op basis van het werkelijke rendement voor de stropen wanneer de Lid-Staat van de in artikel 8 , lid 1 , tweede alinea , tweede zin , van Verordening ( EEG ) nr . 1998/78 bedoelde mogelijkheid gebruik heeft gemaakt . " .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 15 januari 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 23 januari 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 359 van 31 . 12 . 1974 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 170 van 27 . 6 . 1978 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 67 van 14 . 3 . 1973 , blz . 12 .

( 4 ) PB nr . L 172 van 1 . 7 . 1976 , blz . 52 .

( 5 ) PB nr . L 231 van 23 . 8 . 1978 , blz . 5 .

( 6 ) PB nr . L 287 van 13 . 10 . 1978 , blz . 9 .