Home

Verordening (EEG) nr. 241/79 van de Commissie van 8 februari 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 467/77 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet

Verordening (EEG) nr. 241/79 van de Commissie van 8 februari 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 467/77 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet

Verordening (EEG) nr. 241/79 van de Commissie van 8 februari 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 467/77 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet

Publicatieblad Nr. L 034 van 09/02/1979 blz. 0025 - 0026
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 24 blz. 0052
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0134
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 15 blz. 0134


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 241/79 VAN DE COMMISSIE

van 8 februari 1979

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 467/77 met betrekking tot de methode en de rentevoet die dienen te worden toegepast bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop , opslag en afzet

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2788/72 ( 2 ) , en met name op artikel 3 , lid 2 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 786/69 van de Raad van 22 april 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sector oliën en vetten ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 ( 4 ) , en met name op artikel 5 , lid 1 , sub f ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 787/69 van de Raad van 22 april 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sectoren granen en rijst ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 , en met name op artikel 4 , lid 1 , sub h ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 788/69 van de Raad van 22 april 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sector varkensvlees ( 6 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 , en met name op artikel 5 , lid 1 , sub f ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2334/69 van de Raad van 25 november 1969 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven op de interne markt in de sector suiker ( 7 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3180/76 , en met name op artikel 4 , lid 1 , sub h ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2305/70 van de Raad van 10 november 1970 betreffende de financiering van de interventies op de interne markt in de sector rundvlees ( 8 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1174/75 ( 9 ) , en met name op artikel 3 , lid 1 , sub g ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2306/70 van de Raad van 10 november 1970 betreffende de financiering van de uitgaven voor interventie op de interne markt in de sector melk en zuivelprodukten ( 10 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3139/76 ( 11 ) , en met name op de artikelen 4 , 5 en 6 , lid 1 , sub g ) ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1697/71 van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven in de sector ruwe tabak ( 12 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 330/74 ( 13 ) , en met name op artikel 4 , lid 1 , sub h ) ,

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening ( EEG ) nr . 1883/78 van de Raad ( 14 ) is bepaald dat , wanneer door de opslag de waarde van de produkten vermindert , het financiële effect van deze waardevermindering wordt vastgesteld en bij het binnenkomen in interventie daarmee rekening wordt gehouden ; dat hierdoor de grondslag voor de berekening van de financieringskosten , die voor de bepaling van de nettoverliezen van de interventiebureaus als een kostenbestanddeel gelden , wordt gewijzigd ;

Overwegende dat bij de berekening van de gemiddelde waarde per ton produkt met de betrokken waardevermindering rekening moet worden gehouden ; dat derhalve Verordening ( EEG ) nr . 467/77 van de Commissie ( 15 ) dient te worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van het EOGFL ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan artikel 1 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 467/77 wordt de volgende alinea toegevoegd :

" Wanneer voor een produkt overeenkomstig artikel 7 van Verordening ( EEG ) nr . 1883/78 een waardeverminderingscoëfficiënt is vastgesteld , wordt de waarde van de in de loop van het begrotingsjaar aangekochte produkten berekend door de aankoopprijs met deze coëfficiënt te vermenigvuldigen .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 8 februari 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH