Home

Verordening (EEG) nr. 1250/79 van de Commissie van 26 juni 1979 tot vststelling van de compenserende heffingen in de sector zaaizaad

Verordening (EEG) nr. 1250/79 van de Commissie van 26 juni 1979 tot vststelling van de compenserende heffingen in de sector zaaizaad

Verordening (EEG) nr. 1250/79 van de Commissie van 26 juni 1979 tot vststelling van de compenserende heffingen in de sector zaaizaad

Publicatieblad Nr. L 159 van 27/06/1979 blz. 0008 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 11 blz. 0019
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 25 blz. 0168
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 11 blz. 0019


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1250/79 VAN DE COMMISSIE

van 26 juni 1979

tot vaststelling van de compenserende heffingen in de sector zaaizaad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 234/79 ( 2 ) , en met name op artikel 6 , lid 5 ,

Overwegende dat in artikel 6 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 is bepaald dat , indien de aanbiedingsprijs franco grens van een maïshybridensoort voor zaaidoeleinden van herkomst uit een derde land , verhoogd met de douanerechten , lager is dan de overeenkomstige referentieprijs , op de invoer van deze soort , van herkomst uit dat land , een compenserende heffing wordt toegepast , zulks met inachtneming van de verplichtingen in verband met de consolidatie in het GATT ; dat deze compenserende heffing gelijk is aan het verschil tussen de referentieprijs en de met de douanerechten verhoogde prijs franco grens ;

Overwegende dat de referentieprijzen voor maïshybriden voor zaaidoeleinden voor het verkoopseizoen 1979/1980 zijn vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1249/79 van de Commissie ( 3 ) ;

Overwegende dat de aanbiedingsprijzen franco grens voor elke herkomst worden bepaald op basis van alle beschikbare gegevens ; dat deze gegevens nader zijn omschreven in artikel 1 , leden 1 , 2 en 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 1665/72 van de Commissie ( 4 ) ; dat krachtens artikel 3 van dezelfde verordening bij de vaststelling van de aanbiedingsprijzen franco grens voor elke herkomst wordt uitgegaan van de overeenkomstig de artikelen 1 en 2 berekende gunstigste offertes voor de betrokken produkten ; dat voor de vaststelling van deze prijzen geen rekening dient te worden gehouden met gegevens betreffende offertes die , vooral vanwege de geringe hoeveelheid waarop zij betrekking hebben , de markt niet beïnvloeden ;

Overwegende dat de prijsgegevens die betrekking hebben op een ander stadium dan het stadium franco grens van de Gemeenschap , overeenkomstig artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 1665/72 moeten worden aangepast ; dat krachtens artikel 4 , lid 2 , van dezelfde verordening de compenserende heffing moet worden gewijzigd wanneer een aanzienlijke wijziging van de aanbiedingsprijs franco grens wordt geconstateerd ;

Overwegende dat toepassing van alle bovengenoemde bepalingen op de gegevens waarover de Commissie momenteel beschikt , ertoe leidt de compenserende heffing voor verschillende hybridensoorten vast te stellen op de in de bijlage bij deze verordening vermelde bedragen ;

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 68/79 van de Commissie ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 962/79 ( 6 ) , die de compenserende heffingen voor de voorgaande periode had vastgesteld , derhalve moet worden ingetrokken ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor zaaizaad ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De in de sector zaaizaad geldende compenserende heffingen worden vastgesteld in de bijlage .

Artikel 2

Verordening ( EEG ) nr . 68/79 wordt ingetrokken .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 26 juni 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 246 van 5 . 11 . 1971 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 34 van 9 . 2 . 1979 , blz . 2 .

( 3 ) Zie blz . 6 van dit Publikatieblad .

( 4 ) PB nr . L 175 van 2 . 8 . 1972 , blz . 49 .

( 5 ) PB nr . L 11 van 17 . 1 . 1979 , blz . 5 .

( 6 ) PB nr . L 121 van 17 . 5 . 1979 , blz . 19 .

BIJLAGE

Compenserende heffing op maïshybriden voor zaaidoeleinden

( Ecu/100 kg )

Nr . van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving * Bedrag van de compenserende heffing ( 1 ) * Land van oorsprong van het ingevoerde produkt *

ex 10.05 * Maïs : * * *

* A . Maïshybriden voor zaaidoeleinden : * * *

* I . dubbele hybriden en top-cross hybriden * 2,0 * Oostenrijk *

* * 5,0 * Hongarije *

* * 6,1 * USA *

* * 11,1 * Joegoslavië *

* * 13,7 * Roemenië *

* * 13,7 * Andere landen *

* II . Drieweghybriden * 6,4 * Hongarije *

* * 12,3 * USA *

* * 21,3 * Roemenië *

* * 21,6 * Canada *

* * 21,6 * Andere landen ( 2 ) *

* III . enkele hybriden * 3,3 * Roemenië *

* * 4,6 * Joegoslavië *

* * 21,1 * Hongarije *

* * 30,3 * Canada *

* * 32,5 * USA *

* * 32,5 * Andere landen ( 3 ) *

( 1 ) Deze compenserende heffing mag 4 % van de douanewaarde niet overschrijden .

( 2 ) Met uitzondering van Joegoslavië en Oostenrijk .

( 3 ) Met uitzondering van Spanje .