Home

Verordening (EEG) nr. 1275/79 van de Raad van 25 juni 1979 houdende verlenging voor het verkoopseizoen 1979/1980 van de bij Verordening (EEG) nr. 870/77 ingestelde slachtpremieregeling voor bepaalde volwassen runderen

Verordening (EEG) nr. 1275/79 van de Raad van 25 juni 1979 houdende verlenging voor het verkoopseizoen 1979/1980 van de bij Verordening (EEG) nr. 870/77 ingestelde slachtpremieregeling voor bepaalde volwassen runderen

Verordening (EEG) nr. 1275/79 van de Raad van 25 juni 1979 houdende verlenging voor het verkoopseizoen 1979/1980 van de bij Verordening (EEG) nr. 870/77 ingestelde slachtpremieregeling voor bepaalde volwassen runderen

Publicatieblad Nr. L 161 van 29/06/1979 blz. 0017 - 0017


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1275/79 VAN DE RAAD

van 25 juni 1979

houdende verlenging voor het verkoopseizoen 1979/1980 van de bij Verordening ( EEG ) nr . 870/77 ingestelde slachtpremieregeling voor bepaalde volwassen runderen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de interventieprijs in de sector rundvlees voor het verkoopseizoen 1979/1980 op een lager niveau is vastgesteld dan het niveau dat voortvloeit uit de toepassing van artikel 6 van Verordening ( EEG ) nr . 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 425/77 ( 4 ) ; dat de Lid-Staten derhalve gemachtigd dienen te worden opnieuw steun te verlenen aan de rundveehouders , daar , gezien de marktvooruitzichten op korte termijn voor rundvlees in de Gemeenschap , het gevaar blijft bestaan dat hun inkomen zal dalen ;

Overwegende dat dit doel kan worden bereikt door verlenging van de slachtpremieregeling voor bepaalde volwassen runderen , ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 870/77 van de Raad van 26 april 1977 houdende machtiging van de Lid-Staten om gedurende het verkoopseizoen 1977/1978 een slachtpremie voor bepaalde volwassen slachtrunderen toe te kennen ( 5 ) ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 870/77 blijft van toepassing gedurende het verkoopseizoen 1979/1980 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 juli 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 25 juni 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . LE THEULE

( 1 ) PB nr . C 93 van 9 . 4 . 1979 , blz . 49 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 4 en 5 april 1979 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 3 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 24 .

( 4 ) PB nr . L 61 van 5 . 3 . 1977 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 106 van 29 . 4 . 1977 , blz . 14 .