Home

Verordening (EEG) nr. 1303/79 van de Raad van 25 juni 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/79 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en van Verordening (EEG) nr. 338/79 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

Verordening (EEG) nr. 1303/79 van de Raad van 25 juni 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/79 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en van Verordening (EEG) nr. 338/79 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

Verordening (EEG) nr. 1303/79 van de Raad van 25 juni 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/79 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en van Verordening (EEG) nr. 338/79 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

Publicatieblad Nr. L 162 van 30/06/1979 blz. 0028 - 0028


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1303/79 VAN DE RAAD

van 25 juni 1979

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 337/79 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en van Verordening ( EEG ) nr . 338/79 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden vootgebrachte kwaliteitswijnen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in de Verordeningen ( EEG ) nr . 337/79 ( 4 ) en ( EEG ) nr . 338/79 ( 5 ) de toevoeging van saccharose in waterige oplossing aan verse druiven , druivemost , gedeeltelijk gegiste druivemost of aan jonge nog gistende wijn slechts in bepaalde wijnbouwstreken van wijnbouwzone A en tot en met 30 juni 1979 wordt toegestaan ; dat een eventuele aanpassing van deze regeling dient te worden bestudeerd in het kader van het actieprogramma 1979-1985 met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van het evenwicht op de wijnmarkt ( 6 ) , waaromtrent de Raad voor 31 oktober 1979 zal beslissen ; dat de regeling waarbij de toevoeging van saccharose in waterige oplossing wordt toegestaan derhalve tot die datum dient te worden verlengd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De datum 30 juni 1979 die voorkomt in artikel 33 , lid 3 , tweede alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 337/79 en in artikel 8 , lid 2 , vijfde alinea , van Verordening ( EEG ) nr . 338/79 wordt vervangen door 31 oktober 1979 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 25 juni 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . LE THEULE

( 1 ) PB nr . C 52 van 27 . 2 . 1979 , blz . 7 .

( 2 ) PB nr . C 140 van 5 . 6 . 1979 , blz . 109 .

( 3 ) Advies uigebracht op 23 mei 1979 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ) .

( 4 ) PB nr . L 54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 48 .

( 6 ) PB nr . C 209 van 2 . 9 . 1978 , blz . 3 en PB nr . C 232 van 30 . 9 . 1978 , blz . 4 .