Home

Verordening (EEG) nr. 1542/79 van de Commissie van 24 juli 1979 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1731/78

Verordening (EEG) nr. 1542/79 van de Commissie van 24 juli 1979 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1731/78

Verordening (EEG) nr. 1542/79 van de Commissie van 24 juli 1979 tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1731/78

Publicatieblad Nr. L 187 van 25/07/1979 blz. 0005 - 0006


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1542/79 VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 1979

tot vaststelling van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening ( EEG ) nr . 1731/78

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1423/78 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 4 , lid 6 ,

Overwegende dat de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens , bedoeld in artikel 4 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 2759/75 dient berekend te worden door de prijzen waargenomen in iedere Lid-Staat , te wegen met de coëfficiënten die het relatieve gewicht aangeven van de varkensstapel van iedere Lid-Staat ; dat het daarom dienstig is deze coëfficiënten te bepalen aan de hand van de varkensstapels geteld in begin december van ieder jaar overeenkomstig Richtlijn 76/630/EEG van de Raad van 20 juli 1976 betreffende de door de Lid-Staten op het gebied van de varkensproduktie te houden enquêtes ( 3 ) ;

Overwegende dat op basis van de resultaten van de enquête van december 1978 de wegingscoëfficiënten vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1731/78 van de Commissie van 24 juli 1978 ( 4 ) , dienen te worden aangepast ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De wegingscoëfficiënten , bedoeld in artikel 4 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 2759/75 , zijn vastgesteld in de bijlage van deze verordening .

Artikel 2

Verordening ( EEG ) nr . 1731/78 wordt ingetrokken .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 24 juli 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 282 van 1 . 11 . 1975 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 171 van 28 . 6 . 1978 , blz . 19 .

( 3 ) PB nr . L 223 van 16 . 8 . 1976 , blz . 4 .

( 4 ) PB nr . L 201 van 25 . 7 . 1978 , blz . 32 .

BIJLAGE

Wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens

België : 6,7

Denemarken : 12,2

Duitsland : 30,2

Frankrijk : 14,4

Ierland : 1,5

Italie : 11,9

Luxemburg : 0,1

Nederland : 12,4

Verenigd Koninkrijk : 10,6