Home

Verordening (EEG) nr. 1581/79 van de Raad van 24 juli 1979 tot vaststelling van de voor de oogst 1979 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren en afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak

Verordening (EEG) nr. 1581/79 van de Raad van 24 juli 1979 tot vaststelling van de voor de oogst 1979 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren en afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak

Verordening (EEG) nr. 1581/79 van de Raad van 24 juli 1979 tot vaststelling van de voor de oogst 1979 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren en afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak

Publicatieblad Nr. L 189 van 27/07/1979 blz. 0006 - 0013


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1581/79 VAN DE RAAD

van 24 juli 1979

tot vaststelling van de voor de oogst 1979 geldende streefprijzen , interventieprijzen , premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren en afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 43 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1579/79 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 2 , lid 5 , artikel 4 , lid 4 , en artikel 6 , lid 8 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 3 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 4 ) ,

Gezien het advies van het Monetair Comité ,

Overwegende dat bij de vaststelling van de prijzen in de sector ruwe tabak rekening moet worden gehouden zowel met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als met de bijdrage die de Gemeenschap voor een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel wil leveren ; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen , de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te waarborgen ;

Overwegende dat de streefprijzen en de interventieprijzen voor de tabaksbladeren moeten worden vastgesteld volgens de in artikel 2 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 bedoelde criteria , ten einde de produktie een bepaalde oriëntatie te geven en met name de overschakeling te bevorderen op soorten die het meest worden gevraagd en het best kunnen concurreren ;

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 339/77 van de Raad van 14 februari 1977 houdende vaststelling van bijzondere maatregelen in de sector tabak voor Beneventano-tabak ( 5 ) , en Verordening ( EEG ) nr . 1557/79 van de Raad van 24 juli 1979 houdende bijzondere maatregelen in de sector ruwe tabak voor de soorten Perustitza en Erzegovina ( 6 ) voorzien in een verlaging van de interventieprijs voor deze tabakssoorten ;

Overwegende dat het dienstig is ook voor de oogst 1979 afgeleide interventieprijzen vast te stellen voor de soorten waarvoor voor de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening een prijsgarantie voor verpakte tabak bestond en voor de voornamelijk in Duitsland geteelde soorten ten einde rekening te houden met de handelsgebruiken in dat land ; dat te dien einde enerzijds de stijging van de kosten en anderzijds de toeneming van de produktiviteit in aanmerking dienen te worden genomen ;

Overwegende dat de premie toegekend aan de kopers van in de Gemeenschap geproduceerde tabak ten doel heeft de kopers in staat te stellen de producenten van tabaksbladeren een prijs te betalen die op het niveau ligt van de streefprijs , met inachtneming van de ontwikkeling van de prijzen op de wereldmarkt en het uit vraag en aanbod op de markt van de Gemeenschap voortvloeiende prijspeil ;

Overwegende dat bovengenoemde prijzen en het premiebedrag voor elke soort moeten worden vastgesteld voor een referentiekwaliteit die op zodanige wijze wordt bepaald dat de tabakskwaliteit zo objectief mogelijk kan worden beoordeeld ;

Overwegende dat sedert de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening voor tabak de communautaire produktie ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan wat betreft de geteelde soorten ; dat de produktie van bepaalde soorten zich heeft ontwikkeld en de teelt van andere soorten daarentegen werd opgegeven ; dat de lijst van de communautaire soorten dienovereenkomstig moet worden aangepast ;

Overwegende dat bepaalde tabakssoorten waartussen tot dusver onderscheid werd gemaakt in de lijst van communautaire soorten , in feite soortgelijke kenmerken vertonen en bestemd zijn voor hetzelfde gebruik ; dat bijgevolg voor deze soorten de referentiekwaliteiten uniform moeten worden bepaald en uniforme prijzen en premies moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat zich eveneens bepaalde wijzigingen hebben voorgedaan wat betreft de behandeling en de aanbiedingsvorm van tabaksbladeren ; dat de omschrijving van de referentiekwaliteiten dienovereenkomstig moet worden gewijzigd ;

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 1265/79 ( 7 ) wordt bepaald dat in de sector tabak vanaf 2 juli 1979 voor de munteenheid van sommige Lid-Staten een nieuwe representatieve koers geldt ; dat deze bepaling vanaf die datum zou leiden tot een daling in de nationale munteenheid van de in rekeneenheden vastgestelde premies voor een aanzienlijk deel van de oogst in de Lid-Staten waarvan de representatieve koers is gerevalueerd ; dat het evenwel meer aan de kenmerken van de sector beantwoordt de gehele oogst van een jaar op dezelfde wijze te behandelen ; dat dit doel kan worden bereikt indien in de betrokken Lid-Staten de oude wisselkoers van toepassing wordt verklaard op de voor de oogst 1978 uitbetaalde premies ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de oogst 1979 zijn de in artikel 2 , lid 3 , sub c ) , van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten voor elk der in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabaksbladeren vastgesteld in bijlage I .

Artikel 2

Voor de oogst 1979 zijn de in artikel 6 , lid 3 , sub c ) , van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten voor elke soort verpakte tabak van de produktie van de Gemeenschap waarvoor een afgeleide interventieprijs wordt vastgesteld , vastgesteld in bijlage II .

Artikel 3

Voor de oogst 1979 zijn de in de artikelen 2 en 3 van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 bedoelde streefprijzen , interventieprijzen en premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren alsmede de in artikel 6 van genoemde verordening bedoelde afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak vastgesteld in bijlage III .

Artikel 4

De omrekeningskoers die in Duitsland en de Beneluxlanden moet worden toegepast op de premies voor de tabaksoogst 1978 is tot en met 31 maart 1980 de voor 2 juli 1979 voor de betrokken munteenheden geldende representatieve koers .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 24 juli 1979 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . GIBBONS

( 1 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 1 .

( 2 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

( 3 ) PB nr . C 93 van 9 . 4 . 1979 , blz . 49 .

( 4 ) Advies uitgebracht op 4/5 april 1979 ( nog niet bekendgemaakt in het Publikatieblad ) .

( 5 ) PB nr . L 48 van 19 . 2 . 1977 , blz . 4 .

( 6 ) PB nr . L 188 van 26 . 7 . 1979 , blz . 14 .

( 7 ) PB nr . L 161 van 29 . 6 . 1979 , blz . 2 .

BIJLAGE I

Tabaksbladeren : soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1979

Rangnummer * Soort * Referentiekwaliteit *

1 * a ) Badischer Geudertheimer , b ) Forchheimer Havanna II c * Hauptgut ( Leaves ) van de klasse 1 *

* * Klasse 1 : rijpe , gezonde , onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur , van gelijke grootte *

* * Presentatie : gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen , met een ander middel dan tabak bijeengebonden *

* * Vochtigheid : 26 % *

2 * Badischer Burley E * Hauptgut ( Leaves ) van de klasse 1 *

* * Klasse 1 : rijpe , gezonde , onbeschadigde en stevige goed snijdbare bladeren van roodbruine tot lichtbruine kleur , van gelijke bladgrootte *

* * Presentatie : gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen , met een ander middel dan tabak bijeengebonden *

* * Vochtigheid : 25 % *

3 * Virgin D * Bladeren van de klasse 1 *

* * Klasse 1 : rijpe , gezonde , onbeschadigde bladeren van gele tot geelrode kleur ; afwijkingen zoals bruinachtig of groenachtig gele verkleuring zijn tot 1/3 van de bladoppervlakte toegestaan *

* * Presentatie : gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen , met een ander middel dan tabak bijeengebonden *

* * Vochtigheid : 19 % *

4 * a ) Paraguay en hybriden daarvan , b ) Dragon vert en hybriden daarvan , Philippin , Petit Grammont ( Flobecq ) , Semois , Appelterre * Middenbladeren ( Leaves ) van de klasse 2 *

* * Klasse 2 : bladeren welke niet te markante fouten vertonen wat betreft brandbaarheid , kleur , bladweefsel of rijpheid ( te veel of te weinig ) *

* * Presentatie : gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren *

* * Vochtigheid : 27 % *

5 * Nijkerk * Topbladeren ( Tips ) van de klasse 2 *

* * Klasse 2 : - hetzij bladeren van de 2e lengte ( kleiner of gelijk aan 45 cm ) met een sterk gomachtig weefsel , vol , gaaf , sterk en elastisch , met verzonken ribben , van goede rijpheid welke zich weerspiegelt in een kastanjebruine of donkerkastanjebruine kleur , warm van tint *

* * - hetzij bladeren van de 1e lengte ( groter dan 45 cm ) met een nog gomachtig , vet en gaaf , stevig blad , met min of meer geprononceerde ribben , van elke kleur met uitzondering van een flessengroene kleur *

* * Presentatie : gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren *

* * Vochtigheid : 27 % *

Rangnummer * Soort * Referentiekwaliteit *

6 * a ) Misionero en hybriden daarvan , b ) Rio Grande en hybriden daarvan * Bladeren van de tweede kwaliteit *

* * 2e kwaliteit : ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm , met niet te grof weefsel , met een lichte ietwat geelachtige kleur , van warme of voldoende warme toon , met een voldoende stevig en gaaf blad , redelijk brandbaar *

* * Presentatie : gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren *

* * Vochtigheid : 27 % *

7 * Bright * Bladeren van de categorie A *

* * Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid , zorgvuldig gedroogd met open bladweefsel en zachte bladranden en -ribben , gezond , geel van kleur in verschillende schakeringen *

* * Presentatie : in voorlopige balen van 30 tot 40 kg *

* * Vochtigheid : 16 % *

8 * Burley I * Bladeren van de categorie A *

* * Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid , zorgvuldig gedroogd met open weefsel , ook stevig , met zachte bladranden en -ribben , gezond , met een min of meer warme hazelnootbruine kleur *

* * Presentatie : in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak samengebundeld , bestaande uit bundels van 25 tot 30 bladeren ( fascicoli ) *

* * Vochtigheid : 19 % *

9 * Maryland * Bladeren van de categorie A *

* * Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid , met lichte drogingsgebreken , met zeer weinig bronsachtige tint , met een middelfijn bladweefsel , met zachte bladranden en -ribben , gezond , van een roodachtig-kastanjebruine , eerder warme kleur *

* * Presentatie : in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak samengebundeld , bestaande uit bundels van 25 tot 30 bladeren ( fascicoli ) *

* * Vochtigheid : 19 % *

10 * a ) Kentucky en hybriden daarvan , b ) Moro di Cori , c ) Salento * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel , zorgvuldig gedroogd en zonder gebreken bij bewaring , kastanjebruin van kleur , met enkele gebreken wat betreft de gaafheid *

* * Presentatie : met een ander middel dan tabak samengebundeld , bestaande uit bundels van 25 tot 30 bladeren ( fascicoli ) *

* * Vochtigheid : 23 % *

11 * a ) Nostrano del Brenta , b ) Resistente 142 , c ) Gojano * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : bladeren met een zwaar of licht weefsel , gezond , zorgvuldig gedroogd of op traditionele wijze gedeeltelijk gefermenteerd , kastanjebruin of donker kastanjebruin van kleur , met niet te ernstige gebreken wat betreft de gaafheid *

* * Presentatie : met een ander middel dan tabak samengebundeld , bestaande uit bundels van 25 tot 30 bladeren ( fascicoli ) *

* * Vochtigheid : 22 % *

Rangnummer * Soort * Referentiekwaliteit *

12 * a ) Beneventano , b ) Brasile , Selvaggio en vergelijkbare soorten * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe bladeren , met stevig weefsel , grof of zwak , met niet ernstige gebreken wat betreft droging , gedeeltelijke fermentatie en gaafheid *

* * Presentatie : met een ander middel dan tabak samengebundeld , bestaande uit bundels van 25 tot 30 bladeren ( fascicoli ) *

* * Vochtigheid : 24 % *

13 * Xanti-Yakà * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , meestal licht van weefsel , met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin , met ernstige gebreken wat betreft de gaafheid , maar goed bewaard , ook voetblad *

* * Presentatie : in voorlopige balen van 15 tot 20 kg , of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen *

* * Vochtigheid : 17 % *

14 * Perustitza * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , meestal licht van weefsel , met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin , met ernstige gebreken wat betreft de gaafheid , maar goed bewaard , ook voetblad *

* * Presentatie : in voorlopige balen van 15 tot 20 kg , of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen *

* * Vochtigheid : 17 % *

15 * Erzegovina en vergelijkbare soorten * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren met enkele lichte drogingsgebreken , meestal licht van weefsel , met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin , met ernstige gebreken wat betreft de gaafheid , maar goed bewaard , ook voetblad *

* * Presentatie : in voorlopige balen van 15 tot 20 kg , of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen *

* * Vochtigheid : 17 % *

16 * a ) Round Tip , b ) Scafati , c ) Sumatra I * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : midden-benedenbladeren , gesorteerd op lengte volgens de volgende verhoudingen : *

* * 1e lengte ( gelijk of groter dan 38 cm ) 60 % *

* * 2e lengte ( van 32 tot minder dan 38 cm ) 35 % *

* * 3e lengte ( van 25 tot minder dan 32 cm ) 5 % *

* * goed geproportioneerde bladeren , goed gerijpt , van een zelfde kleur , gezond , zonder gaafheidsfouten , van fijn weefsel , elastisch en stevig , met zachte bladranden en -ribben , goed gefermenteerd en bewaard , goed brandbaar , van een typische smaak en aroma , bruikbaar als dekblad van sigaren . Een percentage van ongeveer 25 % niet gave bladeren is toegestaan *

* * Presentatie : met een ander middel dan tabak samengebundeld ( fascicoli ) *

* * Vochtigheid : 22 % *

BIJLAGE II

Verpakte tabak : soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1979

Rangnummer * Soort * Referentiekwaliteit *

1 * a ) Badischer Geudertheimer , b ) Forchheimer Havanna II c * Hauptgut ( Leaves ) van de klasse 1 *

* * Klasse 1 : rijpe , gezonde , onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur , van gelijke grootte ; normale fermentatie *

* * Presentatie : in balen of kisten van ongeveer 75 tot 175 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg *

* * Vochtigheid : 16 % *

2 * Badischer Burley E * Hauptgut ( Leaves ) van de klasse 1 *

* * Klasse 1 : rijpe , gezonde , onbeschadigde en stevige goed snijdbare bladeren van lichtbruine , roodbruine tot denkerbruine kleur , van gelijke grootte ; normale fermentatie *

* * Presentatie : in balen of kisten van ongeveer 75 tot 175 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg *

* * Vochtigheid : 15 % *

3 * Virgin D * Bladeren van de klasse 1 *

* * Klasse 1 : rijpe , gezonde , onbeschadigde bladeren van gele , geelrode tot geelbruine kleur ; normale fermentatie *

* * Presentatie : in balen of kisten van ongeveer 75 tot 175 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg *

* * Vochtigheid : 13 % *

7 * Bright * Bladeren van de categorie A *

* * Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid , goed verzorgd met een open bladweefsel en zachte bladranden en -ribben , gezond , geel van kleur in verschillende schakeringen *

* * Presentatie : in vaten van ongeveer 330 tot 350 kg *

* * Vochtigheid : 13 % *

8 * Burley I * Bladeren van de categorie A *

* * Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid , goed verzorgd met een open weefsel , ook stevig , met zachte bladranden en -ribben , gezond , met een min of meer warme hazelnootbruine kleur *

* * Presentatie : in vaten van ongeveer 330 tot 350 kg *

* * Vochtigheid : 13 % *

9 * Maryland * Bladeren van de categorie A *

* * Categorie A : bladeren van voldoende rijpheid , met enkele lichte drogingsgebreken , zelfs met zeer weinig bronsachtige tint , met een middelfijn bladweefsel , met zachte bladranden en -ribben , gezond , van een roodachtig-kastanjebruine kleur , min of meer warm *

* * Presentatie : in vaten van ongeveer 330 tot 350 kg *

* * Vochtigheid : 13 % *

Rangnummer * Soort * Referentiekwaliteit *

10 * a ) Kentucky en de hybriden daarvan , b ) Moro di Cori , c ) Salento * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel , goed verzorgd en bewaard , kastanjebruin van kleur , met enkele gebreken wat betreft de gaafheid *

* * Presentatie : in vaten van ongeveer 350 kg *

* * Vochtigheid : 16 % *

11 * a ) Nostrano del Brenta , b ) Resistente 142 , c ) Gojano * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : bladeren met een zwaar of licht weefsel , gezond , goed verzorgd en gefermenteerd , kastanjebruin of donker kastanjebruin van kleur , met niet te ernstige gebreken wat betreft de gaafheid *

* * Presentatie : in balen van ongeveer 170 tot 180 kg *

* * Vochtigheid : 18 % *

12 * a ) Beneventano , b ) Brasile , Selvaggio en vergelijkbare soorten * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe bladeren , van stevig weefsel , ook grof of zwak , met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging , fermentatie en gaafheid *

* * Presentatie : in balen van ongeveer 120 kg of in vaten van ongeveer 330 kg *

* * Vochtigheid : 16 % *

13 * Xanti-Yakà * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren , met enkele lichte verzorgingsgebreken , meestal licht van structuur , met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin , met ernstige gebreken wat betreft de gaafheid , maar goed bewaard , ook voetblad *

* * Presentatie : in kleine balen van ongeveer 18 tot 21 kg *

* * Vochtigheid : 13 % *

14 * Perustitza * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren , met enkele lichte verzorgingsgebreken , meestal licht van structuur , met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin , met ernstige gebreken wat betreft de gaafheid , maar goed bewaard , ook voetblad *

* * Presentatie : in kleine balen van ongeveer 18 tot 21 kg *

* * Vochtigheid : 13 % *

15 * Erzegovina en vergelijkbare soorten * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : voldoende rijpe en gezonde bladeren , met enkele lichte verzorgingsgebreken , meestal licht van structuur , met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin , met ernstige gebreken wat betreft de gaafheid , maar goed bewaard , ook voetblad *

* * Presentatie : in kleine balen van ongeveer 18 tot 21 kg *

* * Vochtigheid : 13 % *

16 * a ) Round Tip , b ) Scafati , c ) Sumatra I * Bladeren van de categorie B *

* * Categorie B : midden-benedenbladeren gesorteerd op lengte volgens onderstaande verhoudingen : *

* * 1e lengte ( gelijk of groter dan 38 cm ) 60 % *

* * 2e lengte ( van 32 tot 38 cm ) 35 % *

* * 3e lengte ( van 25 tot 32 cm ) 5 % *

* * goed geproportioneerde bladeren , goed gerijpt en van een zelfde kleur , gezond , zonder gaafheidsfouten , van fijn weefsel , elastisch en stevig , met zachte bladranden en -ribben , goed gefermenteerd en bewaard , goed brandbaar , van een typische smaak en aroma , bruikbaar als dekblad van sigaren . Een percentage van ongeveer 25 % niet gave bladeren is toegestaan *

* * Presentatie : in balen van ongeveer 80 tot 90 kg *

* * Vochtigheid : 16 % *

BIJLAGE III

Streefprijzen , interventieprijzen en premies voor tabaksbladeren van de oogst 1979 - Afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak van de oogst 1979

* * ( Ecu/kg ) *

Rangnummer * Soort * Streefprijs * Interventieprijs * Premie * Afgeleide interventieprijs *

1 * a ) Badischer Geudertheimer * 2,898 * 2,608 * 1,984 * 3,944 *

* b ) Forchheimer Havanna II c * 2,898 * 2,608 * 1,984 * 3,944 *

2 * Badischer Burley E * 3,464 * 3,118 * 2,065 * 4,439 *

3 * Virgin D * 3,363 * 3,027 * 2,001 * 4,040 *

4 * a ) Paraguay en de hybriden daarvan * 2,579 * 2,321 * 1,621 * - *

* b ) Dragon vert en de hybriden daarvan , Philippin , Petit Grammont ( Flobecq ) , Semois , Appelterre * 2,579 * 2,321 * 1,621 * - *

5 * Nijkerk * 2,512 * 2,261 * 1,559 * - *

6 * a ) Misionero en de hybriden daarvan * 2,330 * 2,096 * 1,608 * - *

* b ) Rio Grande en de hybriden daarvan * 2,330 * 2,096 * 1,608 * - *

7 * Bright * 2,825 * 2,542 * 1,628 * 3,580 *

8 * Burley I * 2,066 * 1,859 * 1,058 * 2,780 *

9 * Maryland * 2,423 * 2,181 * 1,316 * 3,150 *

10 * a ) Kentucky en de hybriden daarvan * 2,152 * 1,937 * 1,055 * 2,751 *

* b ) Moro di Cori * 2,152 * 1,937 * 1,055 * 2,751 *

* c ) Salento * 2,152 * 1,937 * 1,055 * 2,751 *

11 * a ) Nostrano del Brenta * 2,056 * 1,851 * 1,514 * 2,764 *

* b ) Resistentie 142 * 2,056 * 1,851 * 1,514 * 2,764 *

* c ) Gojano * 2,056 * 1,851 * 1,514 * 2,764 *

12 * a ) Beneventano * 1,588 * 1,271 * 1,110 * 1,934 *

* b ) Brasile , Selvaggio en vergelijkbare soorten * 1,588 * 1,271 * 1,110 * 1,934 *

13 * Xanti-Yakà * 2,987 * 2,689 * 1,867 * 4,250 *

14 * Perustitza * 2,829 * 2,263 * 1,776 * 3,402 *

15 * Erzegovina en vergelijkbare soorten * 2,540 * 2,031 * 1,576 * 3,065 *

16 * a ) Round Tip * 13,321 * 11,990 * 6,891 * 18,091 *

* b ) Scafati * 13,321 * 11,990 * 6,891 * 18,091 *

* c ) Sumatra I * 13,321 * 11,990 * 6,891 * 18,091